1921-11-24

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-11-24, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-11-24, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–661
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-24
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 661. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (kalbama apie „Graikų literatūros istorijos vadovėlio“ vertimą, tema, pradėta 1921-11-24 atvirlaiškyje, tęsiama: BS trimis skaitymais peržiūrėtas vertimas išsiųstas VD atgal pataisyti pagal jo pastabas, apie VD savijautą, gavus BS peržiūrėtą vertimo variantą), VS pastabą BLKMČ BS, KC PENN mašinraščiuose („1921. XI. 24. / Iš Miuncheno į Berlyną (Cuxhavener)“). Rašyta 18,1 × 28,9 cm storesnio, gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (10 horizontalių linijų). Lenkta perpus (lankstymo į tris dalis žymės). Kraštai nelygūs, vos banguoti. Dėmėta (smulkios rudos dėmelės). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, p. 132–133 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN, l. 36–37 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ Gavau tavo liūdną laišką, ir nors dabar jau pusė
2 ‖ pirmos, noriu dar šiandie tau parašyti. Tiesa pasa-
3 ‖ kius, aš kai išsiunčiau vertimą [I] tau ir parašiau laišką,
4 ‖ aš ir maniau, kad taip bus, ir kad nuo taves tokį laišką
5 ‖ gausiu. Bet jeigu aš tai žinojau, tai reiškia nėra
6 ‖ tai jau taip bloga, kaip tu savo laiške nupasakojai.
7 ‖ Ir tu turi su manim sutikti. Nes man norisi tave
8 ‖ už tą laišką trupučiuką pabarti. Ir verta trupučiuką,
9 ‖ o taip gerai, gerai Vanduką paglostyt ir pabarti.
10 ‖ Visų pirma kolkas nieko blogo nėra ir visai nėra
11 ‖ reikalo sakyti „man viskas nesiseka“. Pirmučiausia
12 ‖ savo laiške tu didele netiesą sakai: esi manęs dalis, ra-
13 ‖ šai, o taip užsispirus nori skirti savo gyvenimą nuo
14 ‖ mano, taip nori atrubežiuoti „čia mano, čia tavo“, „čia
15 ‖ aš turiu, čia tu turi“ [II]. Už tai aš visuomet ant Tavęs
16 ‖ pykau ir daug bariau. Ir verta. „Aš tau esu sunke-
17 ‖ nybė“ – kaip tau negėda! Tarytum aš bučiau del tavęs
18 ‖ tiktai tiek, kiek Rimka [III] ir mūsų santykiai tokie tebūtų!
19 ‖ Nejaugi, kai ateis laikas, jei tu galėsi man padėti kuo,
20‖ tu nenorėsi tai daryti?! Kodel Tu dabar man tokius
21' ‖ daiktus sakai! Jei tu būtum čionai, aš už Tave la-
22 ‖ bai, labai barčiau. Ir kiek tu kartų buvai prisi-
23 ‖ žadėjus taip nesakyti!
24 ‖ Pats vertimas, ypač antroji dalis nebloga,
25 ‖ insitrauksi į darbą, beveik ir taisyt nėkiek
26 ‖ nebereikės, o jei pradžioj pasitaiko – tai kas
27 ‖ gi mokėdamas gimė! O tau su vertimu
28 ‖ nėr ko rupintis – viskas tvarkoj. Aš, tiesą pasa-
29 ‖ kius, laukiau, kad pirmieji lankai bus kur‑
30 ‖ kas blogiau išversti. Vėlei – vokiečių kalba –
31 ‖ nėra tokia, kad per savaitę išmoktum. Ir univer-
32 ‖ sitetas ir literatura nėra tokie, kad į tris
33' ‖ dienas galėtum susiorijentuoti. Kad pradėt
34 ‖ orijentuotis reikalingas visas semestras.
35 ‖ Rask studentą, kur pirmą semestrą uni-
36' ‖ versitete tepradėdamas butų visako
37 ‖ kurse! Arba – rask studentą, kurs pirmąjį
38 ‖ semestrą mokintus, kaip reikia! Aš irgi uni-
39' ‖ versitete užsirašiau, by tik būtų užskaitytas
40 ‖ semestras, pamokų nesuprantu ir greit nesu-
41 ‖ prasiu, vokiečių literaturos nepažįstu,
42 ‖ ir apie sistematingą darbą čia ir kalbos
43 ‖ nėra. Bet tai viskas yra tvarkoj. O ką tu rašei
44 ‖ apie skyriaus draugus – tai ir gerai kad taip yra.
45' ‖ Taip ir reikia. Ateis laikas – viską pati sužinosi.
46 ‖ Tu sujais nesusidėk. Dėl kalbos – man rodos
47 ‖ tu lengvai galėtum tokį dalyką padaryti – gauti
48 ‖ kokį žmogų, kuris sutiktų vokiškai kalbėt už rusų
49' ‖ ar prancuzų kalbą mainais. Aš net Miunchene
50 ‖ radau tokį tipą, ir senąjį mokytoją mėnesiui
51 ‖ baigiantis mesiu (vokiečių už rusų kalbą).
52 ‖ Berlyne tai lengviau padaryti. Paskui –
53 ‖ na, už ką dar pabart? Tiesa, Tu su piningais vis
54 ‖ tik buk atsargi ir perdaug jų neleisk. Man rodos
55' ‖ jeigu Kirša [IV] gali visur ir visuomet nueit, tai tau
56 ‖ reikėtų pagalvot: tau piningų kiek sunkiau užsi-
57 ‖ dirbt, negu jam. Aš nežinau, kaip tu šiokįą dieną
58' ‖ savo tvarkai, bet reikėtų pereiti į studento
59' ‖ padėtį. Tai yra nuobodu, bet mums kolkas labai
60 ‖ svarbu. Aš irgi ne visuomet galiu, kur noriu
61 ‖ nueit. Net dažnai. Jei tėvas [V] dar nieko nepa-
62 ‖ rašė, tai man rodos viskas tvarkoj. Tai daros
63 ‖ ne taip greit. Kalėdoms iš universito paleis
64 ‖ turbūt tiktai dviem savaitėm. Man rodos
65 ‖ tu atkreipk daugiau domės į vertimą, kad
66 ‖ kiek daugiau uždirbti, kad tavo gyvenimas
67 ‖ būtų kiek daugiau patikrintas, kad būtum
68 ‖ pati kiek laisvesnė. Ir man durną operą [VI]
69' ‖ verst pasiutusiai nuobodu, keikiu aš ją net
70 ‖ sienos raudonuoja, o vis tik per naktis
71 ‖ verčiu, ir rytoj pabaigsiu. Paskui atsi-
72 ‖ dusiu, pasilsėsiu ir vėl ką nors tokio
73 ‖ durno turėsiu daryti.
74 ‖ Kaip pažiūriu, tai iš laiško išejo beveik
75 ‖ vedamasai, bet žinai, kad tave reikia
76' ‖ trupučiuką pabarti.
77 ‖ Aš šiandie daug dirbau, ir akys man
78 ‖ merkiasi, merkiasi, o aš dar noriu barti
79 ‖ tave barti – – Tiek to, geriau tave karštai
80 ‖ karštai pabučiuosiu. O tu, žiūrėk, niekų
81 ‖ nemanyk ir savo nelaimingą blogą upą
82 ‖ varyk toli, toli. Nieko nėra tokio blogo, ko
83 ‖ ne galima būtų pergyvent, o Tau – tai dar nieko
84 ‖ ir nebuvo.
85' ‖ Bučiuoj
86 ‖ Žiurėk – laikykis – labanaktis
87' ‖ Ba
21 už ] p vid ex err tai
33 Kad ] cor K pro T
36 tepradėdamas ] cor t pro p; būtų ] cor b pro v, cor t pro ill
39 užskaitytas ] p ras interp ,
45 reikia ] cor r pro g; sužinosi ] cor ž pro č
49 Miunchene ] cor M pro min
55 jeigu ] cor j pro r
58 bet ] cor b pro j
59 padėtį ] cor pro pavyzdį, cor dėt pro vyzd
76 trupučiuką ] cor flpro s
85 Bučiuoju ] abs fl -u
87 Ba ] sign
[I] Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį dalimis vertė VD, BS vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti BS, neišliko. Ši knyga buvo pirmas didesnės apimties (58 lankų) VD vertimas iš prancūzų kalbos. VD tuomet dar nebuvo įgudusi vertėja, prancūzų kalbą mokėjo pusėtinai, apie graikų literatūrą gilesnių žinių taip pat neturėjo, išskyrus gautas gimnazijoje, todėl pagrįstai išgyveno, kad vertimas nėra toks geras, kokio norėtų. VD vadovėlio vertimo ėmėsi todėl, kad norėjo studijuoti Berlyno universitete. VD, skirtingai nei visi kiti studentai Vokietijoje, negaudavo stipendijos, ją atstodavo Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos [ŠMKLK] mokamas atlyginimas už vertimą.
[II]Graikų literatūros istorijos vadovėlio dviejų spaudos lankų vertimą per mėnesį pinigus (600 auksinų) BS prašymu ŠMKLK persiųsdavo iš Kauno į Berlyną. BS, savo vardu sudarydamas sutartį dėl Graikų literatūros istorijos vadovėlio vertimo, stengėsi, kad VD galėtų studijuoti ir išgyventi Berlyne. „Jis ir padėjo man mokslus eiti. Mano tėvo dvarelis buvo nedidelis, karo nualintas, nenorėjau iš jo imti mokslui pinigų, o vadinamojo dvarininko dukteriai buvo nepatogu prašyti stipendijos iš valdžios. Tad Balio prašomas V. Krėvė parūpino man iš Švietimo ministerijos vertimą iš prancūzų kalbos (Croiset, „Graikų literatūros istorija“). Pagal sutartį turėjau kas mėnesį išversti po du lanku, už kuriuos buvo mokėta po 5 dol. – tiek per mėnesį gaudavo stipendininkai. Per dvejus metus sutartis buvo sąžiningai vykdoma. Aš paruošdavau juodraštį, siųsdavau Baliui į Müncheną, o jis sutvarkydavo rankraštį. Vertimas buvo priimtas K. Būgos, tik pažymėta, kad taisytinas. Knyga pasaulio neišvydo, nes jos vietoje buvo išspausdinta prof. V. Šilkarskio „Graikų literatūros istorija“. O aš, išklausiusi 4 semestrų paskaitas Berlyno universitete, jau ištekėjusi įstojau į V. D. un-tą Kaune ir baigiau humanitarinių mokslų fakultetą 1928 m.“ (VS, „Paaiškinimai ir priedai“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė VS, Vilnius: Regnum fondas, 1997, p. 411)
[III] Albinas Rimka, BS bičiulis, studijavęs Frankfurte prie Maino.
[IV] Faustas Kirša, BS bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir VD, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su VD ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas SL šeimininkę.
[V] Kazimieras Daugirdas, ūkininkas Būgiuose.
[VI] Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio operos Eugenijus Oneginas, pastatytos pagal rusų rašytojo Aleksandro Puškino eiliuotą romaną Eugenijus Oneginas (Evgenij Onegin), libreto vertimas į lietuvių kalbą (žr. in: LLTI BR, f. 53, b. 572, p. 1–48), dėl kurio BS buvo susitaręs prieš išvykdamas studijuoti į Miuncheną (Lietuvoje opera pastatyta 1923 m.).