1921-11-21

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-11-21, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-11-21, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–662
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-21
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 662. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį (kalbama apie „Graikų literatūros istorijos vadovėlio“ vertimą, tema, pradėta 1921-11-18–19 laiškuose, tęsiama: vertimas peržiūrėtas antrą ir trečią kartą). Rašyta 18,2 × 28,9 cm storesnio, gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (10 horizontalių linijų). Lenkta perpus (lankstymo į tris dalis žymės). Kraštai nelygūs, vos banguoti. Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, p. 129–130 (Algio Samulionio), BLKMČ BS, KC PENN, l. 35–36 (Vandos Sruogienės). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ Vakar sekmadienis buvo – ir aš tau jokio
2 ‖ laiško neparašiau. Nors visą dieną namie
3' ‖ iki 12 val. vakaro sedėjau. Vakar dirbau, kaip
4 ‖ durnas, neišsimiegojau, nuvargau baisiai, už-
5 ‖ tat šiandie visai ištyžęs maklinėju.
6' ‖ Truputi galva skauda ir taip kažkas neaišku.
7 ‖ Bet padariau daug. Vakar peržiūrėjau antruojų
8 ‖ skaitymu tavo vertimą [I] ir trečiuoju skai-
9 ‖ tymu dar perskaičiau. Vertimas bendrai
10 ‖ imant neblogas. Antroji dalis išversta
11 ‖ nepalyginamai geriau. Kiek man sunku
12 ‖ buvo taisyt pirmąją dalį, tiek malonų
13' ‖ buvo antrąją. Iš tavo laišku, kurius gavau
14 ‖ šiandie (du) matyti, kad tau antrąją dalį
15' ‖ versti buvo kurkas lengviau. Pirmoji
16 ‖ dalis man daugely vietų buvo sunku
17 ‖ suprasti. Sakiniai turėjo prancuzišką
18 ‖ strukturą, antroj daly to jau nebebuvo
19 ‖ ir antrą dalį aš labai greit peržiurėjau.
20 ‖ Versk toliau taip, kaip antroji dalis,
21' ‖ visu pirma dabodama, kad sakinys
22 ‖ būtų lengvas ir kad jo prasmę
23' ‖ nebutų sunku suvokti. Butų
24 ‖ gera vengti ilgų periodų. Vartoti
25 ‖ daugiau paprastus sakinius. Visai nėra
26 ‖ reikalo, kad prancuziškas sakinys su-
27' ‖ tilptų į vieną lietuvišką sakinį. Jei pasitaiko
28 ‖ koks žodis, kuri sunku lietuviškai
29 ‖ vienu žodžiu pasakyti, tai pasakyk
30 ‖ visai kitais žodžiais, by tik ta pati prasmė
31 ‖ būtų ir jos, nereikėtų toli ir ilgai
32 ‖ po sakinį ieškoti. Ką aš dariau
33 ‖ taisydamas ir kur kreipiau domesio –
34 ‖ pamatysi perrašynėdama. Bet kaikurios
35' ‖ vietos buvo stačiai nesuprantamos,
36' ‖ tai aš savotiškai joms prasmės įdaviau,
37 ‖ tik nežinau ar pataikiau taip, kaip
38' ‖ kaip tai originale yra. Tu tas vietas
39 ‖ atrasi ir sulygink su originalu.
40 ‖ Tu rašai „daugiausiai, mažiausiai“, bet
41' ‖ aš manyčiau, kad reikėtu „daugiausia, mažiausia
42' ‖ Tu rašai „aėdas, poėzija, poėtas, poėma“ ir tt. Tačiau
43 ‖ aš manyčiau, kad reikėtų rašyti e be taško.
44 ‖ Tačiau jonėnai, dorėnai – su tašku.
45 ‖ Pagaliau ar eposo, ar epikos menas – tai aš
46 ‖ pats dabar nežinau, palikau epika (lyrika,
47 ‖ metrika, fizika). Budvardis turi būti ne epiki-
48 ‖ nis, lyrikinis, bet epinis, lyrinis (kaip
49 ‖ fizinis, politinis). Bet apie tai visą dar
50 ‖ pasiklausk Kiršos [II] ir man parašyk.
51' ‖ Lygiai gyventojai: eolėnai, dorėnai, bet dinastija –
52 ‖ achejų (o ne achejiečių!)
53' ‖ Draug su šiuo laišku siunčiu vertimą tau ir
54 ‖ laišką Krėvei [III]. Tu jį perrašius būtinai aty-
55 ‖ džiai perskaityk ir ženklus gerai pastatyk.
56 ‖ Siusk tokiu adresu. „Švietimo Ministerija,
57' ‖ Vincui Mickevičiui‑Krevei, Knygų Leidimo
58 ‖ Komisijos pirmininkui“. Aš jam
59 ‖ parašiau, kad piningus siustų
60' ‖ Tavo vardu į Berlyną.
61' ‖ Jei tu nuo tevo nieko negauni, tai dar
62 ‖ nieko blogo. Jeigu iš Kauno į Bugius ir
63' ‖ atgal laiškas vaikšto 10 d., tai į Berlyną
64 ‖ jis turi eiti 15 d.
65' ‖ Del Tavo dvejų paskutiniu laišku,
66' ‖ kurius gavau šiandie, parašysiu
67 ‖ Rytoj, nes šiandie jaučiuos labai blogai
68' ‖ ir galba užia. O dar turiu daug praktikiniu
69 ‖ dalykų atlikti.
70 ‖ Aš su policija jau pabaigiau reikalą,
71 ‖ su universitu ir gi – esu pilnas studentas.
72 ‖ Vokiškai, kai kalba, viską jau suprantu,
73 ‖ o ir susikalbėt jau galiu. Ir šiek tiek
74 ‖ rašyt. Už menesio busiu gana
75' ‖ laisvas. Pos.
76' ‖ ˹Perrašinėt reikia ant vienos lakšto pusės.
77' ‖ Jei turi kokį skyrių naują išvertus, tai man tuojau jį siusk.˺
78' ‖ ˹Kadangi šie du lanku pasivėlavo,
79' ‖ ar nepadarytum už ateinantį
80' ‖ mėnesį 3 lankų?˺
81' ‖ ˹Būtų gera, kad Krevė vertimą jau gaut apie gruodz. 1 d.˺
82' ‖ Bučiuoj
83' ‖ Tav Bal
3 val. ] val[andos]
6 taip ] cor t pro k
13 kuriuos ] vid ex err om o
15 Pirmoji ] cor fl-oji pro ą
21 dabo[da]ma ] vid ex err om sec da
23 Būtų ] cor B pro R
27 sakinį ] cor į pro y
36 joms ] cor fl-oms pro -i, cor o pro i
38 tai ] a vid ex err rep kaip
41 manyčiau ] cor m pro p
42 aėdas ] p ras interp
51 Lygiai ] cor L pro D
53 tau ] s l ins
57 Mickevičiui ] cor k pro c, cor e pro k, cor sec i pro e, cor č pro i
60 Berlyną. ] p ras tai
61 tu ] cor t pro s
63 d. ] d[ienų]
65 dviejų ] vid ex err abs i
66 kuriuos ] vid ex err abs o
68 galva ] ins l
75 laisvas. ] p ill, vid lot Pos[t] =Po to
76–77 ˹*˺ ] add in sin mg, vert
78–80 ˹**˺ ] add in sin mg, vert
81 gruodž. ] gruodž[io]; ˹***˺ ] add in init, s text, vert
82 Bučiuoju ] ill iuo, abs sec u
83 Tavo ] abs o; Bal ] sign
[I] Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900. Graikų literatūros istorijos vadovėlį, kurio apimtis buvo didelė (58 lankai), dalimis vertė VD, BS vertimą redagavo kalbos ir stiliaus aspektais. Vertimo sąsiuviniai, taisyti BS, neišliko.
[II] Faustas Kirša, BS bičiulis, buvęs dienraščio Lietuva bendradarbis, tuo metu, kaip ir VD, studijavo Berlyne, kurį laiką gyveno kartu su VD ir jos pussesere Sofija Laucevičiūte, kurios turėjo kambarį pas SL šeimininkę.
[III] BS Vincui Krėvei, Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos pirmininkui, ne viename laiške rašė apie atliekamą knygos vertimą. BS buvo apsiėmęs per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų, už vieną išversto originalaus teksto lanką mokant 800 auksinų (žr. BS pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, Miunchenas → Kaunas, 1921-10-08, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 98). Viename laiške BS, apgailestaudamas dėl vertimo vėlavimo, stengėsi paaiškinti, kodėl taip nutiko: „Tai, matai, su „Graikų literatūros istorija“ biškį pasivėlavau. Dar tik šiandie ištaisiau pirmus du lanku ir išsiunčiau perrašinėti, tokiu būdu Kaune jie galės būti tiktai apie gruodž. 1 d. Bet aš turiu pasiaiškint, tai gal tuomet ir nelaikysi kontraktą sulaužytu. // Veikalą verčiu ne aš, bet p. Vanda Daugirdaitė. Visokių dokumentų ruošimas, kelionė, pasai ir t. t. ir t. t. visą laiką taip blaško žmogų, kad apie koncentruotą darbą sunku manyti. Darbas buvo pradėtas tik p. Vandai Daugirdaitei atvažiavus į Berlyną. Vertimas buvo atsiųstas man, aš jį trim skaitymais pataisiau ir vėl išsiunčiau jai. Dabar darbas pasidarė normalingesnis, įėjo į vėžes. Tat, galimas daiktas, be jokio pasivėlavimo už ateinantį mėnesį gausi 3 lankus. Svarbiausia įsitraukt į darbą ir jį nustatyt jau padaryta. // Be to, pirmajam vertimo lanke, po velnių, baisiai daug visokių vardų. Bet, atsimeni, vardus žadėjai pats pataisyti. Būtų gerai, kad pirmame lanke tai padarytum ir man kas nors apie tai parašytų. Paskui, kai spausdinsit, kaip bus su paskutine korektūra? // Gavus pirmuosius lankus ir toliau piningus prašau siųsti tuojau, nieko nelaukiant, sekančiu adresu: „Berlin, Moabit, Cuxhavener str. 15. Vandai Daugirdaitei“. Gal kartais šiuo reikalu bus reikalingas mano oficialus pareiškimas, tai aš jį čia pridedu. Mano adresas: „München, Theresien str. 124 Pension Segl.“[…]“ (žr. BS laiškas VK, Miunchenas → Kaunas, 1921-11-19 ar 20, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r–v). Kitame atvirlaiškyje BS trumpai informavo: „Mano žiniomis, „Graikų liter. ist.“ du lanku jau išsiųsta. Taip pat, rodos, tikrai už gruodž. mėn. bus 3 lankai – tai nesikeik“ (žr. BS atvirlaiškis VK, Miunchenas → Kaunas, 1921-11-29, in: LNMMB RKRS, f. 9, b. 71, l. 1v).