1921-11-19

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-11-19, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-11-19, iš Miuncheno – į Berlyną
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–501
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 501. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal 1921-11-18 laišką (kalbama apie „Graikų literatūros istorijos vadovėlio“ vertimą), turinį (knygos vertimo tema tęsiama: vertimas gautas, rengiamasi rytoj, t. y. sekmadienį, 1921-11-20, jį peržiūrėti). Rašyta 18,2 × 28,9 cm storesnio, gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (10 horizontalių linijų). Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). 1r kairiajame krašte išmuštos dvi susegimo skylės. Kraštai nelygūs, vos banguoti. Apglamžyta. Dėmėta (rudos dėmelės). Yra įplyšimų. Be voko. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, f. 53, b. 1290, p. 125–126. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ Vakar vakarą gavau tavo laišką ir atvi-
2 ‖ rutę, o šiandie ir vertimą [I]. Vertimo dar nežiū-
3 ‖ rėjau, bet rytoj sekmadienis, tai aš manau jį
4' ‖ visais trimis skaitymais jį peržiurėsiu (aš trismis
5 ‖ skaitymais skaitau, o šventės poilsio nežinau).
6 ‖ Gaila, kad Tu man Jadzės [II] adreso neparašai,
7' ‖ aš jai iki šiol dar nieko nesu rašęs. O, žinai,
8 ‖ būtų gerai, kad jus abidvi atvažiuotumet.
9 ‖ Visu pirma Tau namo važiuot Kalėdoms,
10' ‖ aš nepatarčiau. Užtruksi daugiau dvejų są-
11 ‖ vaičių, tai aišku. Paskui nežinia, kaip gali būti
12 ‖ su važiavimu atgal – viskas gali atsitikti.
13 ‖ O antra – ir kas svarbiausia, aš truputį
14 ‖ bijau, kad Tu Kaune gali vizos nebegauti.
15' ‖ Kultus ministerija apie tave tikrai pranešė
16' ‖ pasiuntinybei vokiečių Kaune, ir jie žino,
17' ‖ kad Tu vizą gavai šmugelio keliu. Šiuo
18 ‖ tarpu gali Kaune padaryti nesmagumų.
19 ‖ Reikėtų apie tai gerai pagalvoti. Pagaliau,
20 ‖ ir su vertimu, tris sąvaites tuomet mažiau-
21 ‖ sia tu nieko nedarytum, o tai nėra geras
22 ‖ daiktas. Todel del grynai praktikinių
23 ‖ priežaščių, aš manyčiau, kad į Bugius Ka-
24 ‖ lėdoms važiuoti tau neverta. Tėvui gali
25 ‖ tai parašyti, ypač svarbus motivas –
26 ‖ del vizos, ir del vertimo.
27 ‖ Jeigu Tu nevažiuotum namo, tai
28 ‖ būtų labai gerai, kad atvažiuotum
29 ‖ į Miunšeną. Labai gerai butų, kad atvažiuotų
30 ‖ ir Jadzė. Tuomet jus dvi galėtumet pas
31 ‖ mane apsistoti – nereikėtų lįsti į viešbutį ir
32‖ nieko nekainuotų, arba kainuotų vienus
33 ‖ mažmožius. Aš su šeimininkais
34 ‖ gyvenu labai gerai, panašių dalykų,
35' ‖ kokie dedas pas Noskę, čia niekumet
36 ‖ nėra buvę ir jie čia yra nesuprantami.
37 ‖ Vakar aš šeimininkui apie Noskę [III] papasakojau,
38 ‖ tai jis juokias. Aš pasakiau, kad Kalėdoms
39 ‖ pas mane gali draugų atvažiuoti ir klausiau,
40 ‖ kaip jis į tai žiūri. Jis žadėjo pristatyti lovų
41 ‖ kiek reikės, į kambarį. Tiesa, aš nepasakiau,
42 ‖ kad moteriškos atvažiuos, bet tai nesvarbu –
43 ‖ šeimininkas labai padorus žmogus ir nekvailas.
44 ‖ O aš manau, jeigu jus su Jadze atvažiuosit –
45 ‖ tai mes drąsiai visi trys viename kambary
46 ‖ be jokių nepatogumų galime miegoti.
47' ‖ Mano kambarys didelis, stovi dabar lovą ir
48' ‖ kušetė, ant kurios galima miegoti. Jei pasta-
49 ‖ tyti dar vieną lovą – jokio skirtumo nebutų.
50 ‖ Jei atvažiuotų ir Rimka [IV] – ir tai sutilptumem.
51 ‖ Aš turiu sviesto, lašinių, kumpio – pragyveni-
52 ‖ mas ir gi maža te kainuotų. Pavažiuo-
53 ‖ tumem į kalnus, pačiužomis, šventes drau-
54' ‖ ge pabutumem. Tai visa galėtų gerai
55 ‖ išeiti. Reikia žinoti, kad jus Miunchene
56 ‖ galėsit būti nedaugiau 7–8 dienų, nes kitaip
57 ‖ policijai daug mokėti reikėtų. Parašyk
58' ‖ apie visa tai Jadzei, ir man jos adresą – aš
59 ‖ ir gi parašysiu. Į Miuncheną galima
60 ‖ važiuot ir pro Leipcigą – tas pat išeina,
61' ‖ kaip ir pro Hallę. Tu galėtum atvažiuot
62 ‖ į Leipcigą ir abi su ja važiuot į Miuncheną.
63 ‖ Aš manau, kad tai gerai gali būti.
64 ‖ Paskui, kaip jus manot del Rimkos?
65 ‖ Ar jis kviesti? Jei pakviesiu – tikrai atva-
66 ‖ žiuos. Nors, rodos, gali ir be kvietimo
67 ‖ atvažiuot. Tiktai jeigu aš jam nieko
68 ‖ nerašysiu, tai gali neatvažiuot. Kaip jus
69 ‖ manot – aš prieš jį nieko neturėčiau;
70 ‖ butumem nenusisekusių piliečių kompa-
71 ‖ nija. A, kaip manai, Vanduk?
72 ‖ Aš norėčiau labai ir Jadzę pamatyti. Aš
73 ‖ jai gerą laišką parašysiu, tai ji gal atva-
74 ‖ žiuos. Būtų gerai. A, Vanduk?
75' ‖ Bučuj
76' ‖ Bal.
4 skaitymais ] p vid ex err rep jį; trimis ] orig vid ex err trismis
10 dviejų ] orig dvejų vid ex err om i
15 Kultūros ] orig Kultus, vid ex err om ro
17 gavai ] cor i pro u
35 niekuomet ] orig abs o
47 lova ] cor l pro s
54 pabūtumėt ] cor b pro ill
58 adresą ] def są, p interp
61 Halę ] orig Hallę, plg vok Halle
75 Bučiuoju ] ill i, o, abs sec u
76 Bal. ] sign
[I] Alfred Croiset, Maurice Croiset, Manuel d'Histoire de la Littérature grecque, Paris: A. Fontemoing, 1900.
[II] Jadvyga Čiurlionytė, etnomuzikologė, tuo metu Leipcigo konservatorijos studentė, BS pažįstama „nuo 1915 metų pabaigos, kai jis atvyko į Maskvą studijuoti“ ([Jadvygos Čiurlionytės atsiminimai apie Balį Sruogą], in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 99). Jau tuomet užsimezgusi „didelė bičiulystė“ tęsėsi ir toliau studijuojant Vokietijoje ( Ibid., p. 100). BS kartu su jį aplankydavusiais artimiausiais bičiuliais – Vanda Daugirdaite, Jadvyga Čiurlionyte, Albinu Rimka, Faustu Kirša – vaikščiodavo po Miuncheną, paveikslų galerijas, muziejus, įžymias architektūros vietas, parkus, aludes, išvykdavo į kalnus.
[III] Vandos Daugirdaitės nuomojamo kambario Berlyne šeimininkas.
[IV] Albinas Rimka, ekonomistas, BS bičiulis, su kuriuo daugiausia susirašinėdavo, kuris dažnai atvažiuodavo pas BS į Miuncheną. 1921–1923 m. AR studijavo Frankfurto prie Maino visuomenės ir prekybos mokslų akademijoje.