1921-11-10

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-11-10, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-11-10, iš Miuncheno – į Berlyną
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–658
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-11-10
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 658. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal turinį („Rodos, kad ketvirtadienis“, t. y. 1921-11-10). Rašyta 18,1 × 29,0 cm storesnio, gelstelėjusio, lygaus popieriaus atplėštame lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta (lankstymo į tris dalis žymės). Kraštai nelygūs, vos banguoti. Dėmėta (1v). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, p. 116–118 (AlS), BLKMČ BS, KC PENN, p. 32–33 (VS). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ Rodos, kad ketvirtadienis
-
2 ‖ Susiviniojau į pledą, pasistačiau kalnierių,
3 ‖ apsisupiau paltu – ir negaliu dar danties ant
4 ‖ danties pataikyti. Tebesėdžiu vis dar tam
5 ‖ prakeiktam viešbuty, nekurentam kamba-
6‖ ry (jokio pečiaus nėra), ore sniegas, šalta,
7' ‖ iš lango pučia, o aš kaip Oblomovas [I] sėdžiu
8 ‖ ir velnias žino, ko laukiu. Šiandie atsikėliau
9 ‖ anksti, pagriebiau laikraštį, bėgau, kur
10 ‖ skelbimas rodo – nebėr, išnuomuota. Ir vėl
11 ‖ lauk kitos dienos. Gatvėmis vaikšciot – šalta.
12 ‖ Upas neišpasakytai blogas. O kai blogas
13 ‖ upas tai aš ir vokiškai kalbėt nebemoku
14 ‖ nekiek. Žodzius vietoj užmirštu. Norėjau
15 ‖ del kambario paduot skelbimą – nepriima,
16' ‖ reikia kas ten turėt iš Wohnungsamt, o kad ten
17 ‖ eit – reikia turėt pasas, o pasas mano policijoj
18 ‖ guli, o iš policijos jį gausiu tik antradienį, nes
19' ‖ tik pirmadienį turėsiu matrikulų knygelę [II].
20 ‖ Galas žino! Seniau rodos pas mane budavo tokio
21 ‖ praktikinio sąmojaus, o dabar – visai kaip
22 ‖ durnas, net pačiam gėda. Gyvenu, kaip koks
23 ‖ apaštalas – tiek ir temisliju, kad jeigu būtų saulė,
24' ‖ ir šviestu į mano lango kampelį, ir jeigu aš
25 ‖ pajausčiau nors vieno spindulėlio šilimą –
26 ‖ aš bučiau laimingesnis už patį Dovidą [III].
27' ‖ Ir juokas, ir pikta, ir visai liūdna pasidaro.
28 ‖ Berašydamas pastebėjau, kad mano ranka
29 ‖ mėlyna pasidarė, tai aš truputį pasigimnasti-
30'‖ nau. Trečia diena diena koja skauda – bijau,
31 ‖ kad nebūtų reumatizmas – pažiūrėsiu, kas
32 ‖ iš to išeis. Viskas būtų nieko, tiktai bėda, kai
33' ‖ turiu namie sėdėt – tuomet tai pikta. O šiaip,
34' ‖ tai aš stengiuos vis kur gaut pasišildyt. Šiandie
35' ‖ dieną buvau vienoj Pinakotėkoj [IV] – o jų yra daug –
36 ‖ jei nebūtų taip šalta – tai butų galima
37' ‖ apie tai daug parašyti. Vakarais vaikštau
38 ‖ į teatrą. Buvau pori kartų operetej, šiandie
39 ‖ vėl nežinau kur eisiu – vis viena, by tik būtų
40‖ šilta. Jeigu aš mokėčiau vokiškai ir nebūtų
41 ‖ taip šalta, tai Miunchene gal ir gerai butų gyvent.
42 ‖ Bet kad nebūtų taip šalta!
43 ‖ Į universitetą – nevaikštau, kodel – nežinau;
44 ‖ turbūt, kad ir ten nešilta. Ach šiluma, šiluma!
45 ‖ Atsimena Kaunas, Nemunas, Vilijos pakrantės,
46 ‖ Tu – šitiek saulės, šitiek spindulių, šitiek
47 ‖ šilumos! Tokia tyli diena, tokia kaitri
48 ‖ Saulė, tu taip arti! Juk visa tai ne sapnas,
49 ‖ juk visa tai buvo – mano – mano! Ar aš sulauksiu
50 ‖ kada kaitros, ar tu busi kada arti, ar mūsų saulė
51 ‖ bus kaitri, ar ir Tu, ir Saulė – ar busite vėl kada mano –
52 ‖ ką aš sapnuoju! Et – bet, jeigu aš dabar
53 ‖ budėdamas sapnuot negalėčiau, tai aš ir
54 ‖ gyvent negalėčiau! Ir man rodos, kad ne
55 ‖ šiandie, tai rytoj vis viena turi but šilta.
56 ‖ Turi būt šilta! Ir dienos saulėtos – turi
57' ‖ būt mano!
– – – – – – – – – – – – – –
58 ‖ Nežinau, ar Tu gauni mano laiškelius – aš
59 ‖ Tau kasdien rašau. Čia visai kitoks gyvenimas,
60 ‖ negu aš maniau, ir juo labiau negu Tu manei
61 ‖ ir „bijojei“. Čia ir didelio noro turint sunku
62 ‖ būtų tai padaryti, ko Tu bijojai. Čia galima
63 ‖ dirbti, čia reikia dirbti, čia darbo upas visur.
64 ‖ Ir aš, jeigu turėčiau kambarį – aš daug daug
65 ‖ galėčiau čionai dirbti. Čia žmogus
66 ‖ negali nedirbti – tiek medžiagos, ir taip ilgė-
67 ‖ jimos smaugia!
68 ‖ O nuo Tavęs iki šiol nė žodelio. Aš ir
69 ‖ nežinau, ką Tu apie mane manai, kur Tu
70 ‖ esi, kaip Tavo reikalai. Aš ir nežinau,
71' ‖ ar ir dabar Tavo upas tebėra toksai, koks
72 ‖ buvo man isvažiuojant. Man būtų
73 ‖ labai gera, kad Tu man parašytum.
74 ‖ Ir kad Tu butum gera. Aš labai labai
75 ‖ norėčiau. Tuomet mano sapnai būtų
76' ‖ lengvus ir aš nieko nebijaučiau. Aš baisiai
77 ‖ norėčiau, kad Tu būtum gera del manęs.
78 ‖ Kaip spindulių Karaliunaitė! Kaip pava-
79' ‖ sario kaitra. Kaip Vilijos pakrančių Saulė.
80 ‖ Saulė, kuri tik mudviem švietė
81 ‖ Bučiuoju tave karštu kietu
82' ‖ Tavo Baliukas [V]
7 laiško ] cor O pro A
16 Wohnungsamt ] vok =butų nuomos agentūra
19 matrikulų ] lot, psn =studijų
24 kampelį ] cor p pro b
27 pasidaro ] cor fl -o pro
30 diena ] p vid ex err rep diena
33 pikta ] cor pro vid sėda
34 aš ] cor pro iš, cor a pro i; gaut ] cor g pro p
35 Pinakotekoj ] gr =dailės muziejus; paveikslų galerija
37 Vakarais ] cor fl -ais pro -e
57 mano ] cor fl -o pro -e
71 Tavo ] cor T pro p
76 nebijaučiau ] vid ex err au pro o
79 pakrančių ] cor k pro a
82 Tavo Baliukas ] sign
[I] Rusų rašytojo Ivano Gončiarovo romano Oblomovas, rusų kalba išleisto 1859 m., pagrindinis veikėjas Ilja Iljičius Oblomovas. Romane „parodytas baudžiavinės visuomenės suformuoto bajoro gyvenimas, dorinių jo nuostatų ir neveiklumo neatitikimas“ (Dagnė Beržaitė, „Ivan Gončiarov“, in: VLE, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, vyriausiasis redaktorius Antanas Račis, 2004, t. VI, p. 805).
[II] Studijų knygelėje įmokėjimo antspaudas 1921-11-15, antradienį (žr. BS studijų knygelė, in: LLTI BR, f. 53, b. 943, l. 3r).
[III] Dovydas – Izraelio ir Judėjos karalius, aprašytas Biblijoje.
[IV] BS „buvo nuolatinis gausių Miuncheno dailės kolekcijų lankytojas. Dažniausiai užsukdavo į senąją Pinakoteką, kurioje buvo saugomi Ticiano, Rubenso, Rembranto, Diurerio ir kitų pasaulinio garso dailininkų pavaikslai“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, 1986, p. 126).
[V] „Šitas laiškas rašytas keletą dienų po atvažiavimo į Miuncheną – išsiskyrėm Berlyne, kur aš buvau priimta į universitetą. Išsiskyrėm liūdnai, po kelionės, kurios metu visai neturėjom kontakto. Važiavom kompanija: Faustas Kirša, Juozas Pajaujis, Kazys Sruoga, Balys ir keturios moterys – Veronika Bakšytė (vėliau Karvelienė), Halina Kairiūkštytė-Jacynienė, Sidzikauskų tarnaitė ir aš. Vyrai visą laiką flirtavo su Kairiūkštyte, aš su Baliu nė žodžio persimest negalėjau, vos ašaras sulaikydavau. Taip jau visad buvo – prie svetimų Balys laikėsi nuo manęs iš tolo. Pakeliui iš Kauno į Berlyną teko visą naktį praleisti Karaliaučiaus stoty, vyrai alų gėrė, „bliuznijo“, anot Balio, „durnių voliojo“… // Po šitos kelionės Balys parašė feljetoną, kurs buvo išspausdintas „Lietuvoje“ – jis viską jumoristiškai atvaizdavo, Kairiūkštytę pavadinęs „Mondolina Dešinyte“, o mane – „šlapiu viščiuku““ (VS pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, p. 33) [humoristinį BS feljetoną apie kelionę į Berlyną žr. Dzidorius, Baltro sūnus, Akėčkuolis, „Mūsiškiai užsieny“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-12-25, Nr. 290, p. 5–6].