1921-10-16

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-10-16, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-10-16, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–650
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-10-16
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 650. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis VS pastaba („1921 m. spalio 16 / sekmadienį, prieš / išvažiuojant studijuoti / į Vokietiją (prieš X. 20). / Rašyta iš Kauno į Bugius“) BLKMČ BS ir KC PENN mašinraščiuose. Rašyta dviejuose 14,4 × 21,4 cm gelstelėjusio, lygaus, išplėšto ir bloknoto popieriaus lapeliuose (1r, 2r) raudonais krašteliais ir dviejuose 14,0 × 21,2 cm gelstelėjusio, languoto, išplėšto iš bloknoto popieriaus lapeliuose (3r, 4r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lenkta (lankstymo į tris dalis žymės). Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Dėmėta (rudos dėmelės). Ištepta (3v). Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 107–109 (AlS ranka), BLKMČ BS, KC PENN, l. 29–30 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ 1 [→]
2 ‖ Diena iš dienos laukiu, ir kolkas viskas
3 ‖ tebėra vietoj. Iš vokiečių vis dar
4 ‖ nėra atsakymo [I] nė man, nė tau, nė
5 ‖ Kaziui [II] (brol), nė Pajaujui [III]. Tiktai Julius [IV]
6 ‖ tai jau gavo atsakymą ir priimtas –
7 ‖ jis važiuoja į Leipcigą – bet už
8 ‖ jį rūpinos kažkokios vokiečių
9 ‖ firmos. Aš taip‑pat kalbėjaus
10 ‖ su kai kuo iš mūsų pasiuntiny-
11 ‖ bės Berlyne. Tai sako galima taip
12 ‖ padaryti, kad nuvažiuoti ir pastoti
13 ‖ laisvu klausytoju, o tenai tai
14 ‖ paskui ir bus galima stačiai ir pilna-
15 ‖ teisiu studentu pastoti. Aš matai
16 ‖ vėlei galvoju, jeigu manęs ir nepri-
17' ‖ imtų dabar Miuncheną, ir jeigu
18 ‖ tu kolkas į Pragą nuvažiuotum,
19 ‖ tai aš ar šiaip, ar taip važiuo-
20' ‖ čiau į Miuncheną. Dabar aš sėdžiu
21 ‖ ir laukiu. Laukiu iš vokiečių atsa-
22 ‖ kymo, laukiu tavęs atvažiuojant
23' ‖ Be taves neišvažiuosiu. Apie
24 ‖ 24–25 rengias važiuoti Kirša [V]
25 ‖ ir Binkis [VI]. Būtų geriau, kad mes galė-
26 ‖ tumen išvažiuoti kiek anksčiau,
27 ‖ kokia 22–23, kartu su jais va-
28 ‖ žiuoti aš nenorėčiau. Bet tavęs
29 ‖ sulaukti aš būtinai noriu. Taip
30 ‖ daug daug turėčiau ko Tau pasakyti,
31 ‖ pasikalbėti apie tai, kas bus, ką mes
32 ‖ 2 [→]
33 ‖ darysim. Žinai, su Švietimo mi-
34 ‖ nisterija padariau sutartį [VII] kiek
35 ‖ blogesnėmis sąlygomis, negu buvau
36' ‖ rašęs. Už lanką mokės po 800 auk.
37 ‖ bet prisiunčiant dalimis tuojau
38 ‖ išmokės po 600, o likusius kitu
39 ‖ 200 tai kai bus padarytas visas
40 ‖ darbas. Rankraštis turi buti visai
41 ‖ parengtas spaudai. Sutartį kol-
42' ‖ kas padariau tiktai del pirmos
43 ‖ knygos pusės, nes kaškuriam laikui
44 ‖ praslinkus, markės kurkas gali
45 ‖ pakilti ar nukristi, tai kad būtų
46 ‖ galima del antro tomo sutartį
47 ‖ atitinkamai keisti. Rodos, kad
48 ‖ aš gausiu iš Švietimo Ministe-
49 ‖ rijos pasiskolint rašomają ma-
50 ‖ šinėlę – gal ją turėt butų pravartu.
51 ‖ Be to aš pats rodos kiek sukrapšty-
52 ‖ siu piningų, kad nusipirkt
53 ‖ sau rašomają mašinėlę –
54 ‖ tokia mažiučiukę, kad ją labai
55 ‖ lengva vežioti ir nešioti – visai
56' ‖ kaip mažutis sakvojažas.
57 ‖ Manau, kad mums prie vertimo
58 ‖ ar taip bus pravartu turėti.
59 ‖ Žinoma, kur kas būtų geriau
60 ‖ jeigu mes galėtumėm įsitaisyti
61 ‖ gyventi viename mieste – aš
62 ‖ taip norėčiau būti kartu su
63 ‖ tavim, aš taip norėčiau. Kai aš
64 ‖ pagalvoju, kad nuvažiuosiu kur
65 ‖ 3 [→]
66 ‖ busiu vienas – vienas – tai aš neži-
67 ‖ nau, kaip reikės gyventi. Dabar
68 ‖ taip tuščia sieloje, taip tuščia
69 ‖ aplinkui ir mano keturios sienos
70 ‖ tokios mažutės. Ir aš kaip laukinis
71 ‖ žveris, uždarytas, užsklęstas,
72' ‖ bijau praverti langą, bijau į
73 ‖ dangų pažvelgti. Ir tokia
74 ‖ tyla. O ruduo toks švelnus, tokia
75' ‖ ūkana pilka nusileidžia, o dušioj
76 ‖ nyku – nyku. Aš taip laukiu tavęs.
77 ‖ Toks liūdnas ir tylus. O, kad tu būtum
78 ‖ dabar čia – kad tu ateitum int
79 ‖ mane, atlankytum mane! Kaip
80 ‖ aš prisiglausčiau prie tavęs, kaip
81 ‖ aš užsimirščiau! Ir dušioj kaip
82' ‖ būtų šviesa ir lengva. Ir dangus
83 ‖ koks būtų mėlynas. Ir aš gyvenu
84 ‖ tik mintimi apie tave. Nebetoli
85 ‖ 20‑tą, tu atvažiuosi, tu busi mano
86' ‖ viešnia ir karaliūnaitė. Aš ir
87 ‖ pats nežinau, kodel pasiilgimas
88 ‖ turi būti toksai liūdnas. Ir kodel
89 ‖ žmogui taip baisu, kai jauti, kaip
90 ‖ keturios sienos slegia vieną, vienužį!
91 ‖ 4 [→]
92 ‖ Žinai koks dalykas išeina Pereita
93 ‖ sekmadienį aš susipažinau su viena
94 ‖ panele [VIII] ir išejau už miesto pasivaikščiot.
95 ‖ Bekalbant užprašo mane vestuvėms –
96 ‖ su Juozu [IX], mano broliu. Dabar Juozas
97 ‖ yra atvažiavęs iš Maskvos. Turbut
98 ‖ dabar greit bus jų vestuvės
99 ‖ O aš besivalkiodamas truputį per-
100 ‖ šalau ir jau 3 dienos, kaip labai
101 ‖ biauriai jaučiuosiu – galva skauda
102 ‖ skauda ir tt. Ir todel aš negaliu
103 ‖ tau šiandie daug ar gražiai parašyti.
104 ‖ Ot rašau, kad tu žinotum, koks aš
105 ‖ vienas vienužis dabar, ir kaip aš
106 ‖ tavęs laukiu, ir kaip aš taves pasi-
107 ‖ ilgau, ir kaip aš tave myliu. Dabar
108' ‖ 11 val. vakaro, sekmadienis, turbut
109 ‖ tu jau ilsiesi mūsų palaimintam
110 ‖ kampely, o aš… Aš eisiu į paštą,
111 ‖ įmesiu laišką ir valkiosiuos gatvė-
112 ‖ mis ir dumosiu tau, kad tavo sapnas
113' ‖ būtų lengvas, kad mūsų kampleis
114 ‖ būtų palaimintas. Tegu ramu
115' ‖ tau būna musų kamply. Bu-
116 ‖ čiuoju tave tyliai, tyliai
117' ‖ Tavo Baliukas.
5 brol[iui]
17 dabar ] p vid ex err om į
20 [važiuo]čiau ] cor č pro i
23 Be ] cor pro Bet, ras t
36 auk[sinų]
42 del ] cor d pro p
56 sakvojažas ] cor pri a pro v
72 bijau ] cor bij pro pra
75 pilka ] cor p pro s; o ] cor pro ir
82 šviesu ] vid ex err u pro a
86 karaliūnaitė ] cor r pro l
108 val[anda]
114 kampelis ] vid ex err -leis pro -elis
115 kampely ] vid ex err om e
117 Tavo Baliukas ] sign
[I] 1921 m. „rugpjūčio mėn. Vokietijos valstybės atstovui Lietuvoje jis [BS] padavė prašymą su visais dokumentais, kad leistų jam stoti į Miuncheno universitetą ir ten toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 115): „Norėdamas baigti mokslą, pradėtą rusų universitetuose (Peterburgo ir Maskvos), šiuo turiu garbės prašyti, Jūsų ekscelencija, padaryti atitinkamų žygių, kad aš galėčiau būti priimtas į Vokietijos universitetą. // Kadangi aš noriu toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle, tai aš norėčiau įstoti į Müncheno universitetą. Jeigu jau nieku būdu nebūtų galima įstoti į Müncheno, tai tuomet norėčiau pastoti į Leipcigo, Dresdeno ar Frankfurto/M universitetus“ (plačiau žr. BS laišką-prašymą Vokietijos atstovui Lietuvoje, 1921-08-?, Kaunas, in: LLTI BR, f. 53, b. 961, l. 1r).
[II] Kazys Sruoga (1899–1974), jauniausias BS brolis.
[III] Kazys Juozas Pajaujis-Javis (1894–1973?), ekonomistas, publicistas, tuo metu rengėsi studijoms Berlyno universitete.
[IV] Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas. 1921 m. vyko į Leipcigą studijuoti medicinos.
[V] Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius. 1921 m. išvyko į Berlyno universitetą studijuoti vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką.
[VI] Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1920–1923 m. Berlyno universitete lankė literatūros ir filosofijos paskaitas, rūpinosi Švietimo ministerijos knygų spausdinimu Leipcige.
[VII] BS Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai apsiėmė savo vardu iš prancūzų kalbos išversti brolių Alfredo ir Moriso Croiset parengtą Graikų literatūros istorijos vadovėlį. BS įsipareigojo per mėnesį išversti ne mažiau dviejų spaudos lankų teksto, už atlikto darbo lanką mokant 800 auksinų (žr. BS pareiškimas Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai, 1921-10-08, Kaunas, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1276, l. 1r). Šio vadovėlio tekstą realiai „iš prancūzų kalbos vertė V. Daugirdaitė, o B. Sruoga vertimą tvarkė ir redagavo“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, p. 131). „B. Sruogos, kaip vertėjo, vardu ėjo visa dokumentacija – taip patogiau buvo gauti užsakymą“ (vertimo istoriją plačiau žr. in: Ibid., p. 132). Kaip prisimena VS, „Balys susitarė su Švietimo ministerija, kad mudu kartu versime Croiset graikų literatūros istoriją – aš turėjau versti iš prancūzų kalbos, o Balys tą juodraštį stilizuoti ir paruošti spaudai. Jis tai padarė savo vardu, Krėvės pagalba sudarydamas man galimybę mokintis, nes aš, kaip dvarininko duktė, nedrįsau prašyti stipendijos. Taip per 4 semestrus aš besimokydama Berlyne kasdien verčiau maždaug po 4 puslapius, kas savaitę vertimą siunčiau Baliui į Miuncheną, o jis pataisęs siųsdavo Švietimo ministerijai. Darbas ėjo reguliariai, be sutrukdymo. Aš gaudavau į mėnesį po 5 dolerius, tiek, kiek valstybės stipendininkai. Pabrėžtinas Balio darbingumas: sėkmingai studijavo, rašydavo straipsnius „Naujienoms“, lankydavo teatrus, muziejus, savaitgalius ir daugiau [laiko] praleisdavo kalnuose, Miuncheno knaipose. Šitas vertimas buvo aprobuotas ir Švietimo ministerijos priimtas su pastaba, kad jis kiek taisytinas. Jis nebuvo išspausdintas, nes prof. Šilkarskis, pradėjęs dėstyti graikų literatūros istoriją, pasistengė, kad universiteto studentams būtų išspausdintas jo parašytasis vadovėlis – nors prof. Šilkarskis buvo mūsų draugas“ (VS pastaba, in: BLKMČ BS, KC PENN, l. 29–30).
[VIII] Bronė Filomena Jazbutytė (1896–1950) – būsimoji BS brolio Juozapo Sruogos žmona. Jų vestuvės įvyko 1923-01-11.
[IX] Juozapas Sruoga (1886–1957), BS brolis, teisininkas. 1920–1922 m. buvo komisijos taikos sutarčiai su Sovietų Sąjunga vykdyti sekretorius Maskvoje.