1921-07-12

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-07-12, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-07-12, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–463
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-07-12
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 463. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis Kauno pašto spaudu, turiniu (nurodyta laiško rašymo diena – „Pirmadienis“), VS pastaba („1921. / Iš Kauno į Bugius / prieš važiuojant studijuoti į Vokietiją.“) BLKMČ BS ir KC PENN mašinraščiuose. Rašyta septyniuose 8,5 × 14,5 cm gelstelėjusio, languoto, išplėšto ir bloknotėlio popieriaus lapeliuose (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r) parkeriu (žaliu rašalu). Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Viršuje pažymos (perbraukto apskritimo) pieštuku, spėtina, kita ranka (1r, 2r, 6r, 7r). Dėmėta (rudos, juodos dėmelės). Ištepta. Yra įplyšimų. Dešiniajame krašte skylamušiu pramuštų susegimo vietų žymės. Prie laiško yra 15,2 × 9,5 cm gelstelėjęs, standus, raštuotas ornamentais vokas. Adresuota parkeriu (mėlynu rašalu): „Vandai Daugerdaitei / Viekšnių paštas / Būgiai“. Adresas pabrauktas storu violetiniu pieštuku, spėtina, kita ranka. Po adresu, dešiniajame krašte, pieštuku pažyma (X) kita ranka. Pašto spaudai – išsiuntimo: Kaunas, [1921]-07-13, gavimo: Viekšniai, [19]21-07-14). Buvęs užklijuotas pašto ženklas, iškirptas. Viršuje skylamušiu išmuštos dvi susegimo skylės. Vokas dėmėtas. Viduje įklijuotas labai plonas rudas popierius. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 90–92 (AlS ranka), BLKMČ BS, KC PENN, l. 26–28 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2 ‖ Pirmadienis
3 ‖ Vargšė mano mažulėle! Šiandie rytą
4 ‖ kai Tu paskambinai man – aš tik
5 ‖ viena tesupratau „reikalai blogi“ –
6 ‖ paskui vos vos išgirdau „taip kaip
7 ‖ pernai per Kalėdas“. Nuėjau į savo
8 ‖ kambarį ir visą laiką užia gal-
9 ‖ voj „reikalai blogi“… Darbas
10 ‖ iškrito iš rankų. Pagaliau su-
11 ‖ laukiau pašto ir nuo tavęs laišką.
12 ‖ Mėginau paskui prisiskambint
13 ‖ į Šaulius, bet niekas neišėjo.
14' ‖ Meginau iš Tavo laiško kaip nors
15 ‖ susekt, kodel atsitiko tokia
16 ‖ staigi permaina, bet Tavo
17 ‖ laiške tiek daug skausmo,
18 ‖ tiek daug gėlos, kad mano akyse
19' ‖ akyse raibsta tiktai begali-
20 ‖ niai liūdnas tavo vaizdas.
21 ‖ Bet tas tavo laiškas man kaip tik
22 ‖ pridavė begalinės stiprybės, nes
23 ‖ jis man padarė aišku, kad gyve-
24 ‖ nime tiktai tai bus mūsų,
25 ‖ ką mes savo rankomis
26 ‖ pasiimsime. Kuo aš Tau galiu
27 ‖ šiandie padėti? Bet galvot
28 ‖ tur būt reikia ne apie tai, o tik
29 ‖ apie tai, kaip mes savo gyve-
30 ‖ nimą kalsime. Ir kai gyvenime
31 ‖ krenta žmogus smugis už smugio –
32 ‖ jo pajėgos išaugs begalinės.
33 ‖ 2 [→]
34 ‖ Bet kodel įvyko tokia griežta
35 ‖ santykių permaina? Aš manau,
36 ‖ kad tai galėjo būti arba sąry-
37' ‖ šy su tavo kaimynų lankymasi [I],
38 ‖ arba su skandalu seime, arba
39 ‖ dar tu rašai apie žemes reformą [II].
40 ‖ Visų pirma tu nė kiek nesibijok
41 ‖ del lenkų sukilimo [III]. Jokio
42 ‖ pamato tai nėra laukti, nieko
43 ‖ panašaus nebus, kaip lygiai
44 ‖ nebus ir jokio karo su lenkais.
45 ‖ Ir jeigu pas jus taip daug kal-
46 ‖ bama apie tai – tai tuščias dar-
47 ‖ bas. Aš visuomet galėčiau
48 ‖ nusimanyti kas galima ko laukti.
49 ‖ Dabar nieko panašaus. Ypač
50 ‖ jokio sukilimo būti negali.
51 ‖ Del to tu gali būti visai rami.
52' ‖ O antra – delei žemės reformos –
53 ‖ įstatymas praėjo tik antruoju
54 ‖ skaitymu. Trečiuoju skaitymu
55 ‖ jis eis dar negreit ir kiek
56 ‖ aš jaučiu bus kur kas mažiau
57 ‖ griežtas. Visų pirma už nu-
58 ‖ savinamą žemę ir miškus
59 ‖ bus atlyginamą, o antra –
60 ‖ žemės maximumas bus paliktas
61 ‖ 3 [→]
62 ‖ kur kas didesnis, negu dabar
63 ‖ yra nustatyta. Tai vienas dalykas.
64' ‖ O antra ir dabar, kaip nusta-
65 ‖ tyta, pirmon eilėn turėtų būti
66 ‖ dalinami tiktai didieji
67 ‖ dvarai, o tokie, kaip 100–200
68'‖ dešimtinių, jiems galėtų at-
69' ‖ eiti eilė tik už 10–20 metų.
70‖ Bet ir pas mus atsitiks tas
71 ‖ pats, kas atsitiko su Estais.
72 ‖ Estų St. [IV] seimas buvo ir gi priė-
73 ‖ męs labai griežtą įstatymą,
74 ‖ bet dabar išrinkta estų par-
75 ‖ lamentas, kur kas dešinesnis
76' ‖ už seimą ir žemės reforma
77 ‖ pakeista dešinėn. Nėra
78 ‖ abejojimo, kad ir pas mus
79' ‖ tas pats atsitiks, ir kad
80 ‖ reformos vykdymas eis
81 ‖ 20 metų ir kad Tavo tėvo
82 ‖ žemė niekuomet nebus
83 ‖ paliesta. Šiuo žvilgsniu
84 ‖ ir gi gali būti visai rami,
85‖ ir tėvas, jeigu nori, gali
86 ‖ būti ramus. Jeigu del šio
87 ‖ dalyko pas jus santykiai
88 ‖ pasikeitė, tai jie neturi pagrindo.
89 ‖ 4 [→]
90 ‖ Visai kas kita būtų, jei tai
91 ‖ būtų sąryšy su tavo naujais
92 ‖ kaimynais. Ir ypač man
93 ‖ skaudu delei to nelaimingo
94 ‖ testamento [V]. Jis reikėtų būti-
95 ‖ nai atiduoti – tegu daro su
96 ‖ juo ką nori. Mums abiems
97 ‖ užteks pajėgų gyvent ir kovot
98 ‖ ir pasiimt tai, ką mes pano-
99 ‖ rėsim. Nes mes tiktai galim
100 ‖ turėti tai, ką mes savo ran-
101 ‖ komis pasiimsime – jokios
102 ‖ malonės, jokių dovanų nereikia.
103 ‖ Aš manau, gal tėvas pasinaudo-
104 ‖ damas tuo, kad Tu nori važiuoti
105 ‖ į užsienį [VI] ir su juo esi surišta
106 ‖ pabandė dar kartą tave atversti.
107 ‖ Jeigu būtų taip – būtų baisiai
108 ‖ negerai. Būtų kur kas geriau
109 ‖ jeigu pas jį būtų tiktai įgim-
110 ‖ tas reikalas išsikolioti laikas
111 ‖ nuo laiko. Bet jeigu jis turi
112 ‖ kokį aiškų tikslą – tai yra
113 ‖ jau nedoras pasielgimas.
114 ‖ Aš nežinau, kaip dabar pas
115 ‖ tave santykiai toliau eis.
116 ‖ Bet jeigu jis taip darydamas
117 ‖ 5 [→]
118 ‖ turi kokio tikslo, tai Tu galė-
119 ‖ tum griežtai reaguoti – iki pat
120 ‖ išvažiavimui iš namų. Jeigu
121 ‖ mes gyvi busim – pajėgų mums
122 ‖ užteks gyventi. O jei gyvi
123 ‖ nebusim – tai juk nieko ir ne-
124 ‖ reikia. Geriau būtų, kad tu
125 ‖ įstengtum kaip nors santykius
126 ‖ pataisyti namie būdama,
127 ‖ bet jeigu tai daro aiškiu tikslu,
128 ‖ tai vargu bau reikėtų tai
129 ‖ ir daryti. Tuomet važiuok
130 ‖ į Kauną. Čia laikinai paimsi
131 ‖ vietą, o paskui – pažiurėsim.
132 ‖ Dalykas toks yra, kad pas mane
133 ‖ yra stambus ir svarbus
134 ‖ planas – ir šiame mėnesy
135 ‖ galutinai paaiškės. Aš su-
136 ‖ medžiojau tokį Amerikietį
137 ‖ mecenatą [VII] iš kurio berods
138 ‖ gausiu 3–4 metams stipendiją
139 ‖ mokintis užsienį, gaunant
140 ‖ į mėnesį po 2000–3000 vok. [VIII] markių.
141 ‖ Šitas dalykas stovi labai
142 ‖ rimtai, tik aš dar turiu šį
143 ‖ tą padaryti, bet šiame
144 ‖ mėnesį visa tai galutinai
145 ‖ 6 [→]
146' ‖ paaiškės. Jeigu tiktai man
147 ‖ tai pavyks gerai baigti,
148 ‖ tai Tau nieko ir rupintis
149‖ nereikia – juk ar šiaip ar taip
150 ‖ mes turėsim gyventi taip,
151 ‖ kaip mes norim, galėsim
152 ‖ gyventi ir ne tik Vokietijoj,
153 ‖ bet ir Šveicarijoj ir Italijoj.
154 ‖ Tasai mecenatas toks žmogus,
155 ‖ kad jis specialinai kelionėms
156 ‖ po pasaulį mums asignuotų
157 ‖ kiek reikia. Todel, matai
158 ‖ mūsų reikalai ne tokie blogi.
159 ‖ Aš sakau mūsų, nes tiktai
160 ‖ taip tegali būti. Jeigu man
161 ‖ pavyks tai padaryti, tai tu galėsi
162 ‖ iš to nieko neimti – Tu nepa-
163 ‖ manyk nieko blogo – aš apie
164 ‖ tai labai daug galvojau
165 ‖ ir žinau ką sakau. Čia turėtų
166 ‖ būti panaudotos visos priemonės,
167 ‖ kad pasiekti savo tikslo,
168 ‖ o tikslas nei tau, nei man
169 ‖ neabejojamas. Aš esu pasi-
170 ‖ ryžęs nieku būdu neapsi-
171 ‖ leisti – ir laimėti. Pasaulis
172 ‖ turi būti visas mūsų!
173 ‖ 7 [→]
174 ‖ Kolkas kiek galėdama sti-
175 ‖ prinkis. Žinok, kad aš esu –
176 ‖ visuomet su Tavimi, ir kad
177 ‖ Tavęs niekuomet niekuomet
178 ‖ neapleisiu. Ir kad Tave apsau-
179 ‖ got – kovosiu tol – kol laimėsiu.
180' ‖ Ir Tu žinok – juo sunkesnės
181 ‖ Tavo valandos, juo aš arčiau
182' ‖ Tavęs, juo aš daugiau Tau esu
183 ‖ savas. Tu tai žinok ir suprask.
184' ‖ Jeigu ta „istorija“ nesibaigs –
185 ‖ mesk visa ir važiuok į Kauną.
186 ‖ Man sunku kas pasakyti – aš
187 ‖ taip toli ir nežinau, kaip visa
188' ‖ vyksta – tik nereikia nusiminti.
189 ‖ Nereikia liūdėti – mes turim
190 ‖ laimėti. Del manęs tai Tu
191 ‖ nesirūpink – kiekvieną kritin-
192 ‖ gą valandą man jėgos stiprėja.
193 ‖ Ir gerai kad Tu man visa rašai.
194 ‖ Ir gerai kad Tu pasiskundi.
195 ‖ Ir jei Tau dar sunku bus, tu
196' ‖ atsimink, kad aš esu tau sava
197 ‖ ir kad aš niekuomet niekuo-
198 ‖ met tavęs neapleisiu.
199 ‖ Stiprinkis kiek galėdama.
200 ‖ Aš šiandie daug galvojau, ir šian-
201' ‖ die mano sąmonė visai aški –
202 ‖ ir mūsų ateitis sviesi. Stiprinkis.
203 ‖ Aš Tau visą sielą padėsiu – tegu Tavo
204' ‖ galvelė šianak lengvai ilsis.
205' ‖ Tavo Boliuks
Vandai Daugerdaitei
Viekšnių paštas
Būgiai
14 laiško ] cor fl -o pro
19 raibsta ] a vid ex err rep akyse, cor a pro s
37 lankymusi ] vid ex err sec a pro u
52 antra ] cor sec a pro as
64 kaip ] cor pro eilėn
68 dešimtinių ] cor e pro v
69 eilė ] cor e pro ti
76 ir ] cor i pro į
79 tas ] cor t pro capit
146 tiktai ] cor pri i pro a
180 Ir ] cor pro Jei
182 daugiau ] cor d pro t
184 Jeigu ] cor pro Ir
188 nusiminti ] cor n pro a
196 sava[s] ] def sec s
201 aiški ] vid ex err om pri i
204 šiąnak[t] ] vid ex err om t
205 Tavo Boliuks ] sign
[I] „Bugių kaimynai lenkai kėlė didelį nerimą ir veikė mano tėvą – grįžęs iš Rusijos kaip stovi, jis rado savo tėviškę nualintą, tad žemės reforma jam grėsė katastrofa“ (VS pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 26).
[II] „1919–[19]39 [m.] […] žemės reforma (svarb[iausi] iniciatoriai – M[ykolas] Krupavičius, A[lbinas] Rimka) įvykdyta siekiant aprūpinti žeme bežemius ir mažažemius, sutvarkyti ūkių žemėvaldą, padidinti smulkių ir vid[utinių] ūkių ek[onominį] gyvybingumą, sumažinti svetimos (ypač lenkų) dvarininkijos polit[inę] ir ek[onominę] įtaką šalyje. […] Žemės reformos įstatymo projektas priimtas 1920 [m.], 1922 [m.] jį patvirtino Steigiamasis Seimas. Dvarų valdomos žemės plotas apribotas iki 80 ha […], o už šią normą didesni žemės plotai atlygintinai nusavinti (dvarininkams už juos atlygino valstybė, bet kompensacija buvo apie 20 kartų mažesnė už realią žemės vertę)“ (Vlada Vitunskienė, „Žemės reformos“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XXV, vyriausiasis redaktorius Antanas Račis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2014, p. 711–712).
Visas dvaras, susidėjęs iš Pakamanių kaimo (Antanavos dvaro), Latvelių kaimo, miško ir Būgių, „turėjo 60 valakų, 14 margų, 199 prentų (1105,5 deš.) žemės ploto, iš jų – apie 16 valentų (313,6 deš.) Kamanų raisto“ (deš. – dešimtinė, 1,0925 ha, mrg. – margas, žemės ploto vienetas, svyravo nuo 0,25 iki 0,71 ha, pr. – prentas, ilgio matas – 4,5 m., ploto matas – 18,66 m 2, val. – valakas, žemės sklypas, apie 20 ha) (plačiau žr. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Žemaičių bajoro ūkis XIX amžiaus pirmoje pusėje, Vilnius: Baltos lankos, 1995, p. 19, 143).
„1920 m. pavasarį mano tėvui pavyko ištrūkti iš Ukrainos. Grįžo į Lietuvą tik su rankiniu lagaminu. Laimė, liko jam Bugiai, nors karo ir nuomininkų nualinti, bet sava tėviškė. Tėvas pamiršo turėtus generolo antpečius ir, užsivilkęs naminio darbo drabužius, apsiavęs nagines, tuoj ėmė uoliai ir sėkmingai ūkininkauti. Nelengva buvo prisitaikyti prie naujų sąlygų, bet jis suprato žemės reformos reikalingumą ir ne tik jo paties žemėj įsikūrusius kaimynus rėmė, bet vėliau, tapęs Mažeikių urėdijos girininku, pavyzdingai tvarkė per žemės reformą nusavintą, buvusį savo, mišką“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1997, p. 109).
Po žemės reformos VD tėvas Kazimieras Daugirdas valdė „apie 65 ha žemės ir 25 ha pelkėto miško“ (plačiau žr. Algis Samulionis, Balys Sruoga: Monografija, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 189).
[III] Kalbama apie pašlijusius Lietuvos ir Lenkijos santykius po to, kai 1920-10-09 Lenkijos karininkas Liucjanas Želigovskis užgrobė Vilnių ir Vilniaus kraštą. 1921-03-03 Tautų Sąjungos taryba numatė abiems šalims „pradėti derybas terit[oriniams] ginčams ir polit[iniams] nesutarimams spręsti“. 1921-05-20 pateiktas pirmasis Hymanso projekto variantas numatė „faktiškai abiejų valstybių fed[eraci]ją ir Lietuvos prijungimą Lenkijai“ (Regina Žepkaitė, „Hymanso projektas“, in: VLE, t. VII, 2005, p. 563).
„1921 m. kovo 3 d. Tautų Sąjunga panaikino sprendimą daryti plebiscitą ir vietoj jo pasiūlė tiesiogines derybas, tarpininkaujant Tautų Sąjungos atstovui. Taip pat Tautų Sąjunga pareikalavo atšaukti L. Želigovskį, apriboti lenkų kariuomenės skaičių iki 15 tūkstančių, atitraukti Lietuvos kariuomenę į krašto vidų, Lietuvai aprūpinti Vilniaus krašto gyventojus maistu ir sėklomis. Šis sprendimas pasėjo nerimą Vilniaus krašte – vietiniai lenkai bijojo Lietuvos kariuomenės puolimo“ (plačiau žr. in: Audronė Veilentienė, Lietuvos respublikos seimų įtaka užsienio politikai 1920–1927 metais: Daktaro disertacija, Vilnius, 2010, p. 77).
[IV] St[eigiamasis].
[V] „Albinas Rimka, mūsų didelis draugas, žinodamas mano tėvą esant lojalų Lietuvai (tėvas buvo išvarytas iš Šiaulių gimnazijos už „Aušros“ skaitymą, bet niekad tuo nesigyrė, laikydamas patriotizmo panaudojimą savo materialiniams reikalams negarbingu) patarė, kad tėvas parašytų testamentą, kuriuo jis man palieka savo dvarą – tai leido dalį žemės parduot prieš reformą ir už gautus pinigus įsigyti reikalingą inventorių, kad galėtų ūkininkauti likusiame centriuke. Tėvas patarimu pasinaudojo, bet jam liko įtarimas, kad Balys nori mane vesti dėl dvaro. Tai buvo netiesa, nes mes abu buvom socialistais, aš gėdinaus paveldėto turto ir iš tėvo neėmiau mokslui – Balio pagalba man leido pačiai užsidirbti mokslui gyvenant Berlyne“ (VS pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 27).
[VI] VD planavo vykti į Vokietiją, Berlyno universiteto Filosofijos fakultetą, kur ketino studijuoti istoriją. Būdama dvarininko duktė, stipendijos iš valdžios neprašė (Švietimo ministerijos remiami stipendininkai gaudavo po 5 dolerius kas mėnesį), o tėvas, iš Rusijos grįžęs į nualintą ūkį Būgiuose, nedaug galėjo paremti (VS liudijimas, žr. VS laiškas AlS, Čikaga → Vilnius, 1979-07-18, [pasirašytas mašinraštis], in: LLTI TS, „Vandos Sruogienės laiškai Algiui Samulioniui“, l. 1r).
[VII] „Tai buvo Kazys Gugis, Balys rašydavo „Naujienoms“ straipsnius ir už tai gaudavo po 15 dolerių į mėnesį per visą savo studijų laiką Miunchene“ (VS pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 27). Čia minima „dar 1921 m. vasarą Kaune užsimezgusi pažintis su atvykusiais iš užjūrio į Lietuvą paviešėti Kaziu ir Nora Gugiais. Tai buvo turtingi žmonės, susiję su JAV lietuvių kultūriniu gyvenimu: jis – advokatas, Čikagoje spausdinamo socialdemokratinės krypties lietuvių dienraščio „Naujienos“ leidėjas, ji – dainininkė mėgėja. Kažkieno pusiau juokiais, pusiau rimtai paraginti, Gugiai, daugiausia N. Gugienės iniciatyva, netikėtai ėmėsi mecenatų vaidmens ir prižadėjo padėti studijuojančiam B. Sruogai. Pradžioje kalbėta net apie stipendiją trejiems ketveriems metams. Tačiau ilgainiui tarp jų ir B. Sruogos nusistovėjo dalykiški santykiai: pradedant pirmais studijų mėnesiais, B. Sruoga nuolat siuntinėjo laikraščiui savo kūrybą, vertimus ir straipsnius, už kuriuos kas mėnesį gaudavo maždaug po 15 dolerių – pagal atsiųstos medžiagos kiekį. Tai leido jam jaustis ne taip priklausomam nuo infliacijos vargų, kurie persekiojo ne vieną miunchenietį“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, 1986, p. 118).
[VIII] vok[iečių].