1921-09-10[po]

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, po 1921-09-10, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, po 1921-09-10, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–657
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: po 1921-09-10
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 657. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis turiniu (po 1921 m. atostogų, rugsėjo mėn.), VS pastaba („1921. rugsėjo m. / Iš Kauno į Bugius“) BLKMČ BS ir KC PENN mašinraščiuose. Rašyta aštuoniuose 8,8 × 14,4 cm gelstelėjusio, lygaus, plėšyto popieriaus lapeliuose (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r) viršuje rausvais plonais krašteliais parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Dėmėta (rudos, juodos dėmelės). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 103–106 (AlS), BLKMČ BS, KC PENN, l. 10, 24–25 (VS). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ 1 [→]
2' ‖ Jau trys sąvaitės – kaip nuo
3' ‖ tavęs nė žodelio. Trys sąvaitės!
4 ‖ Kas dieną virpančia širdžia laukiu
5 ‖ pašto. Tuščia – nė man, ne man…
6 ‖ Gal velei, kaip Palangoj, gausiu
7' ‖ iš karto iš tavęs kelius laiškus,
8 ‖ bet šiandie nėra, bet šiandie
9 ‖ aš toks vienas, apleistas…
10 ‖ Šiandie mano urvas toks apleistas,
11 ‖ toks baisus, o aš jame vienas –
12 ‖ karalius ir beprotis.
13 ‖ Gludžiu apsikniaubęs ir aša-
14 ‖ rodamas be galo, be pradžios
15 ‖ kartoju – numylėta – numylėta!
16 ‖ Ką aš padarysiu, kad man taip
17 ‖ baisiai ilgu! Kažkur užu sienos
18 ‖ girdis kažkokia liūdna, baisi,
19 ‖ vargana daina, už lango rudens
20 ‖ saulės paskutiniai spinduliai
21 ‖ geltonose medžių viršunėse
22 ‖ išsiskiedžia – o aš toks vienas,
23 ‖ ir niekas, niekas neatlankys
24 ‖ manęs!
25 ‖ Gludžiu apsikniaubęs, ir be galo,
26 ‖ be krašto kartoju tą patį
27 ‖ Numylėta, numylėta!
28 ‖ Ir ką aš padarysiu, kad man
29 ‖ taip pašėlusiai ilgu Tavęs!
30 ‖ 2 [→]
31' ‖ Suskaičiau mano valandas,
32 ‖ suskaičiau mano mintis, atlan-
33' ‖ kiau šventavietes, kur mes
34 ‖ kartu gyvenom, ir dabar aš toks
35 ‖ vienas, ir širdy kažkokia neže-
36 ‖ miška jėga klykia ir gelia –
37 ‖ Numylėta, – numylėta!
38 ‖ Ir niekas daugiau nebeatlankys manęs!
39 ‖ Suskaičiau, kaip mintys sopė-
40 ‖ damos skrenda, suskaičiau
41 ‖ kaip širdis vis giliau ir giliau
42 ‖ į neišbrendamą skausmą
43 ‖ pasineria, ir kaip ilgėjimos
44 ‖ varpas kažkur beprotiška
45 ‖ giesme gieda, ir kaip žiedas
46 ‖ pakąstas rudens šalnos miršta
47 ‖ iš leto – kaip minutės skamba
48 ‖ skrįsdamos, ir vėl susikaupiu
49' ‖ apsiniaubęs, ir jau žodžiu
50 ‖ nebetariu, tik kažkaip išbalu-
51 ‖ sios lūpos virpa be prasmės,
52 ‖ o krutinėj kažkas skaudžia
53 ‖ ir skambina – numylėta –
54 ‖ numylėta.
55 ‖ Tebūtų daugiau visas mano
56 ‖ gyvenimas vien tyrai ir
57 ‖ monai, by tik aš dar kartą ga-
58 ‖ 3 [→]
59' ‖ lėčiau garsiai visam pasau-
60 ‖ liui suklikti – numylėta – numylėta!
61 ‖ Tebūsiu šventvagis, tebūsiu
62 ‖ minties regėjimo šešelis, tebūsiu
63 ‖ viena ištremties aimana – by
64 ‖ tik dar karta visam pasauliui
65' ‖ sušukti – numylėta, numylėta!
66' ‖ Ir jeigu aš mano širdy viena
67 ‖ tą žodį tekartoju, tai mano
68 ‖ širdis karštesnės maldos nie-
69 ‖ kumet nėra žinojusi. Ir
70 ‖ jeigu ši malda mano į tyrų
71 ‖ vėtros aimaną panaši, tai
72 ‖ niekuomet aš nesu taip troškęs
73 ‖ išklausytas būti.
74 ‖ Numylėta – numylėta!
75 ‖ Tebūnie palaimintas per
76 ‖ amžius amžinuosius tas šven-
77 ‖ tas žodis, ir ta malda, kurioj
78‖ jis gimė! Tukstančius Tukstan-
79 ‖ čius kartų tebūna palaiminta
80 ‖ toji, kuri tą maldą sukurė,
81 ‖ kuri dušią užbūrė, kuri yra
82 ‖ karaliūnaičių karaliūnaitė
83' ‖ ir svajonių žvaigždė, kuri ta
84 ‖ šventą vardą nešioja –
85 ‖ Numylėta – numylėta!
– – – – – – – – – –
86 ‖ 4 [→]
87 ‖ Iš kur man žinoti ar esi
88' ‖ jau gavusi mano
89 ‖ laiškus, tik nuo tavęs aš nieko
90 ‖ dar nesu turėjęs. Tik dar skau-
91' ‖ džiau, Tadas [I] sake Tau pasiun-
92 ‖ tęs telegramą kviesdamas
93 ‖ atvažiuoti, o Tu ir jam
94 ‖ nieko neatsakiusi. Gal iš-
95 ‖ tikrųjų kas negero atsitiko,
96 ‖ gal tu sergi, gal taip kas yra.
97 ‖ Aš nežinau, kas ir bemanyti!
98 ‖ Todel darosi dar labiau liūdna.
99 ‖ Rodos ne šiandie, tai rytoj,
100 ‖ o aš iš Tavęs būtinai gausiu
101 ‖ nors keletą žodžių, bet eina
102 ‖ diena po dienos, o vis nėra
103 ‖ ir nėra. Ir ypač dabar man
104 ‖ tai be galo sunku pakelti. Jei
105 ‖ prieš atostogas dar aš sueidavau
106 ‖ su kuo nors, dar kur užsimirš-
107 ‖ davau, tai dabar aš nieko
108 ‖ panašaus neturiu. Arba
109 ‖ sėdžiu vienas užsidaręs, arba
110 ‖ valkiojuos nuleidęs galvą,
111 ‖ paskendęs mintyse, lankyda-
112 ‖ mas šventavietes, kur mes
113 ‖ kartu gyvenome – ir daros
114 ‖ dar labiau ilgu, dar labiau
115 ‖ skaudu! Dabar aš kažkaip
116 ‖ 5 [→]
117 ‖ prie žmonių nebepritinku,
118 ‖ nebemoku aš su jais kalbėti,
119 ‖ nebeturiu kas jiems pasakyti.
120 ‖ Einu – praeinu pro šalį, pro šalį.
121' ‖ Kas kam darbu, kad aš toks
122' ‖ vienas, kas aš toks liūdnas vie-
123 ‖ numoje mano! Ir juo aš
124 ‖ daugiau apie Tave galvoju,
125 ‖ juo patvariau tavo paveikslas
126 ‖ tvylo mano akyse, juo
127 ‖ gyviau pasiilgstu tavo žodžio,
128' ‖ tavo minties, tavo rankos!
129 ‖ Ir, rodos, jeigu aš gaučiau
130 ‖ iš Tavęs laišką, tai jausčiau
131' ‖ ką Tu pati ateini int mane
132 ‖ ir priglaudi, ir palaimini.
133 ‖ Ir dabar aš žinau, kas Tu man
134 ‖ esi, ir kaip Tu visą pasaulį
135 ‖ savyje del manęs sukaupi!
136 ‖ Dabar čia aplinkui man visa
137 ‖ taip svetima ir tolima, ir siela
138 ‖ taip alksta kito, kitokio gyvenimos
139 ‖ Kad aplinkui nebūtų taip tuščia,
140' ‖ ir kad siela be gaivalinio ilgeji-
141 ‖ mos rastų kokį gyvenimo
142 ‖ turinį. Ir kad aš pasauliui
143 ‖ nebučiau toks svetimas, kad
144 ‖ gyvais siūlais bučiau su juo
145 ‖ surištas. Pagaliau, aš nežinau
146 ‖ 6 [→]
147' ‖ ar tikrai ir to noriu. Tik man
148 ‖ pašėlusiai ilgu, ir galas žino
149 ‖ ko aš prigalvoju. Ir ką aš
150 ‖ daugiau darysiu! Ir kaip
151 ‖ aš daugiau būsiu. Jau toks
152 ‖ būdas žmogaus ar kas, bet jeigu
153 ‖ aš šiandie bučiau nuo tavęs
154 ‖ gavęs gerą laišką – gal aš bu-
155 ‖ čiau buvęs laimingiausias
156' ‖ žmogus pasaulis, gal aš bu-
157 ‖ čiau ejęs ir žemę pabučiavęs,
158 ‖ gal aš bučiau klykęs po
159 ‖ miškus ir laukus, kad aš
160 ‖ laimingas, kad Tu myli mane.
161 ‖ Tu nebark manes, kad aš toks
162 ‖ liūdnas ir taip kalbu – Tu tik
163 ‖ žinok, kad aš baisiai baisiai
164 ‖ pasiilgau – ir tuomet visa
165 ‖ suprasi, ir visa man atleisi.
166 ‖ Ir tuomet ir tu regėsi tuos
167 ‖ šviesius bokštus, kuriuos aš
168 ‖ statau, kad mums būtų
169' ‖ šviesa ir giedra gyventi.
170' ‖ Tuos šviesius bokštus, in kuriuos
171 ‖ mes kartu pasikelsim, kad
172 ‖ dainuoti pasaulį, kad dai-
173 ‖ nuoti dangų ir pasiimti
174 ‖ iš jo tai, kas tik mums
175 ‖ dviem priklausyti tegali!
– – – – – – – –
176 ‖ 7 [→]
177 ‖ Del mano kelionės [II], pasiliuosa-
178 ‖ vimo iš karuomenės [III] aš dar
179 ‖ nieko nedariau – vis laukiau
180' ‖ iš tavęs gando. Ir vokiečių jo-
181 ‖ kio atsakymo dar niekas
182 ‖ neturi. Sako būk šiomis
183 ‖ dienomis atsakymas turįs
184 ‖ būti. Ir aš nežinau, kaip man
185 ‖ pavyks iš karuomenės pasi-
186 ‖ liuosuoti. Bolševikai su
187' ‖ Lenkais vieni kiti erzina ir
188 ‖ giriasi kariausia [IV]. Bet tikro –
189 ‖ tai nieko nėra. Vis tiktai sunku
190 ‖ manyti, kad kas nor atsitiktų
191 ‖ pavyzdžiui ankščiau pavasario.
192' ‖ Iki pavasario – dar daug laiko.
193 ‖ Pavasarį gali kartais lenkai su
194 ‖ bolševikais pradėt kariaut,
195 ‖ bet žiema – vargu. Jeigu tai
196 ‖ atsitiktų žinoma ir mums
197' ‖ teku labai atsargiai lai-
198 ‖ kytis. Musiškiai pamažėli
199 ‖ prie visko rengias, todel ir
200 ‖ iš karuomenės labai nenori
201 ‖ liuosuoti. Yra gandų apie
202 ‖ mobilizaciją intelegentų (jau-
203' ‖ nesnių 1892–1893 ir tt m.)[V] Bet tikro
204' ‖ kol kas nieko nėra. Rytoj su
205 ‖ prašymu eisiu pas Šimkų [VI],
206 ‖ nes rytoj tikrai iš tavęs gausiu laišką.
207 ‖ 8 [→]
208 ‖ Dabar vakaras. Tuoj nešiu
209 ‖ laišką į paštą. Pabučiuosiu,
210 ‖ palydėsiu – o ką aš paskui darysiu?
211 ‖ Eisiu turbūt kur nors į laukus,
212 ‖ į pakalnes, atlankysiu šven-
213 ‖ tavietes – Tau padumosiu, pa-
214 ‖ raudosiu… Tu atleisk man,
215' ‖ bet ką gi aš padarysiu,
216 ‖ kad aš taip be galo tavęs pasi-
217 ‖ ilgau! Kartočiau, rodos, tai
218' ‖ tūkstančius kartų ir niekuo-
219 ‖ met negalėčiau pasakyti
220 ‖ viso, kas mano sieloj dedas.
221 ‖ Vandukai, mano mažutėlis –
222 ‖ ar tu girdi mane? Ar
223 ‖ Tu neužmiršai, kad aš esu
224 ‖ Tavo ir kad aš baisiai Tave
225 ‖ myliu? Vanduk, Vanduk!
226 ‖ Tebūnie lengva tau, ir gera,
227 ‖ ir rytą saulė tegu meiliai
228 ‖ tau į akis pažvelgia, kad tu
229 ‖ pabustum ir mano butum –
230 ‖ mane liūdną atsimintum.
231 ‖ Labanaktis Vanduk – aš Tau
232' ‖ šianakt dar daug dumosiu!
232 ‖ Būčiuoju tave stipriai, stipriai.
233 ‖ Labanaktis – Labanaktis
234' ‖ numylėta Tu mano! Bal
2 trys ] cor y pro i
3 nė ] cor pro vid ma; trys ] cor y pro i
7 kelius ] cor eli pro okį
31 suskaičiau ] cor č pro
33 šventavietes ] cor šven pro viet
49 apsikniaubęs ] vid ex err om k
59 ga[lėčiau] ] cor l pro g
65 sušukti ] cor s pro š
66 mano ] cor m pro s
83 svajonių ] cor s pro p; cor va pro ill
88 gavusi ] p ras mano vieną
91 sakė ] vid ex err e pro ė, cor pro ęs
121 darbo ] vid ex err fl -u pro -o
122 kad ] vid ex err s pro d
128 tavo ] cor t pro m
131 kad ] cor ad pro ą
140 gaivalinio ] cor v pro l
147 ir ] cor i pro n
156 pasaulyje ] vid ex err fl -is pro -yje
169 šviesu ] vid ex err -a pro -u
170 in ] cor i pro į
180 tavęs ] cor t pro l
187 kitus ] vid ex err fl -i pro -us
197 tektų ] vid ex err om t
203 [jau]nesnių ] p ras interp (
204 nėra ] cor ė pro e
215 aš ] p ras daugiau
218 tūkstančius ] cor t pro č
232 šiąnakt ] cor akt pro die
234 Bal ] sign
[I] „Tadas Petkevičius. Šitas laiškas rašytas iš Kauno į Bugius Baliui grįžus iš atostogų Palangoje. Tuo laiku ruošėmės važiuot į Vokietiją studijuoti. Man Bugiuose buvo labai sunku – sąžinė griaužė tėvą vieną apleisti, o, iš kitos pusės, troškau ištrūkti, nes begaliniai slėgė jo sunki nuotaika. Atrodo, kad todėl Tadas davė telegramą kviesdamas atvažiuoti į Kauną, nes žinojo mano konflikto su tėvu priežastį“ (VS pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 25).
[II] „Kaip „Lietuvos“ bendradarbis, B. Sruoga 1920 m. pavasarį per Lietuvių meno kūrėjų draugiją išsirūpino vienkartinę 6000 auksinų (arba 252,25 dolerio) pašalpą, tačiau būsimomis studijomis rimčiau ir konkrečiau pradėjo rūpintis, atrodo, tik 1921 m. vasarą. Tų metų rugpjūčio mėn. Vokietijos valstybės atstovui Lietuvoje jis [BS] padavė prašymą su visais dokumentais, kad leistų jam stoti į Miuncheno universitetą ir ten „toliau specializuotis literatūros ir meno istorijos moksle“ (plačiau žr. in: Algis Samulionis, Balys Sruoga: Monografija, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 115).
[III] BS naujokų rezerve laikytas jau nuo 1918-01-01 (plačiau žr. „Balio Sruogos dokumentai“, in: LLTI BR, f. 53, b. 1331, l. 3). BS nuo Inteligentų mobilizacijos (1919-05-26) buvo atleistas iki 1922-10-01 (žr. „Liudijimas“, Nr. 5485, Kaunas: Krašto apsaugos ministerijos Mobilizacijos skyrius, 1921-10-17, in: Ibid., 1r).
[IV] Lenkijos–Sovietų Rusijos karas, vykęs 1919–1921 m. 1921-03-18 pasirašyta taikos sutartis (plačiau žr. Stasys Lukšys, „Lenkijos–Sovietų Rusijos karas“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XI, vyriausiasis redaktorius Antanas Račis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 791.
[V] 1920-10-20 „[v]adovaujantis Steigiamojo Seimo priimtu Šaukimo ir mobilizacijos įstatymu buvo vykdoma vyrų, gimusių 1892, 1893 ir 1901 m. ir baigusių ne mažiau kaip 4 gimnazijos klases, mobilizacija. Karo prievolę turėjo atlikti visi, kurie buvo atleisti nuo Inteligentų mobilizacijos“ (plačiau žr. Paulius Pacevičius, „Lietuvos kariuomenės dezertyrai Nepriklausomybės kovų ir valstybingumo laikotarpiu 1918–1923 m.“, in: Karo archyvas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014, t. XXIX, p. 93–94).
[VI] Jonas Šimkus (1873–1944), 1921-04–1922-02 krašto apsaugos ministras.