1921-09-08

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-09-08, keliaujant iš Palangos – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-09-08, keliaujant iš Palangos – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–525
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-09-08
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 525. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal VS pastabą BLKMČ, KC PENN mašinraščiuose („Vandai Daugirdaitei / Viekšniai, Bugiai. // 1921. IX. 8 / Pašto vagonas keliaujant iš Palangos, rašyta į Bugius“). Rašyta šešiuose 14,6 × 7,1 cm gelstelėjusio, lygaus, iš bloknoto išplėšto popieriaus lapeliuose plonais rausvais krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r) pieštuku. Numeruota BS ranka. Ištepta. Dėmėta (rudos pirštų atspaudų dėmės). Apglamžyta. Kampai aplankstyti. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 99 (AlS ranka), BLKMČ, KC PENN, l. 23 (VS mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ 1 [→]
2 ‖ Toli, toli – ir mintys
3 ‖ dar toliau.
4 ‖ Laukai, miškai
5 ‖ lekia skrenda, o
6 ‖ aš paskendęs
7 ‖ mintyse.
8 ‖ Kiek jau kartu
9 ‖ aš šiuo keliu
10 ‖ važiuoju – viskas
11 ‖ taip pažįstama,
12 ‖ sena – bet dušią
13 ‖ kažkokia nauja
14 ‖ pajėga apsupė –
15 ‖ ir rodos – visas
16 ‖ pasaulis mano
17 ‖ širdy susikau-
18 ‖ pia – ir rodos
19 ‖ širdy taip giedra –
20 ‖ kad galėtum tiktai
21 ‖ dangišką gimną
22 ‖ 2 [→]
23 ‖ dainuoti.
24 ‖ O gal ir nėra
25 ‖ jokių minčių, gal
26 ‖ vien tik giedra,
27 ‖ gal tik marių
28 ‖ giesmės teskamba
29 ‖ kaž kur toli sąmo-
30 ‖ nėj, gal tik amži-
31 ‖ no laimėjimo
32' ‖ giesmę buria
33 ‖ pasaulį.
34 ‖ Ir norėčiau aš
35 ‖ tau pasakyti pasa-
36 ‖ ką apie seną
37' ‖ burtininką ilga-
38 ‖ barzdį, kaip jis
39 ‖ gyveno ir kaip
40 ‖ jam liūdna buvo
41 ‖ ir kaip iš jo širdies
42 ‖ 3 [→]
43 ‖ ėmė saulės birėti.
44 ‖ Ir kaip jų pasidarė
45 ‖ daug daug –
46 ‖ Ir kaip jis glostė
47 ‖ paskui savo žilą
48 ‖ barzdą ir kaip iš
49 ‖ jos spinduliai
50 ‖ skaidriomis vilnimis
51' ‖ tekėjo ir tekėdami
52 ‖ šlamėjo.
53 ‖ Aš daug daug
54 ‖ tau pasakų norė-
55 ‖ tau pasakyti,
56 ‖ by tik tavo akyse
57 ‖ ugnikė spindėtų
58 ‖ ir tu butum tokia,
59 ‖ kaip tavo akių
60‖ ugnikės.
61 ‖ Aš skrendu per
62 ‖ 4 [→]
63 ‖ laukus ir sakau
64 ‖ tau pasakas –
65 ‖ ką aš daugiau
66 ‖ darysiu: pasaulis
67 ‖ toks platus ir
68' ‖ taip daug jame
69 ‖ malonės yra!
70 ‖ Ir rodos per tave,
71 ‖ per tavo liepsnike
72 ‖ mano numylėtas
73 ‖ pasaulis amži-
74 ‖ nybės grožy
75 ‖ paskendo. Ir
76 ‖ rodos per tavo
77 ‖ meile aš pats
78‖ pasakingas
79 ‖ pastojau.
80 ‖ Ar gi ne pasaka –
81' ‖ musų gyvenimas
82 ‖ 5 [→]
83 ‖ Šiauliuos su-
84' ‖ tikau Juozuką [I]
85 ‖ Pasirodo jam
86 ‖ tėvas [II] sakęs: kai
87' ‖ važiuosi – tai būti
88 ‖ užusuk – užvažiuok [III].
89 ‖ Ir šiaip labai gerai
90 ‖ buvę. Šiauliuos
91 ‖ niekas netiki –
92 ‖ sako, kad Juozukas
93 ‖ tiktai giriasi.
94 ‖ Bet man kas –
95 ‖ Aš tyliu ir juokiuos –
96 ‖ o dušioj taip
97 ‖ giedra.
98 ‖ Ar atmeni – taip
99 ‖ turi būti, kaip
100 ‖ mes norime –
101 ‖ kaip mes ilgimės –
102 ‖ taip turi būti!
103 ‖ 6 [→]
104 ‖ Netoli Panevežys –
105 ‖ o tenai aš tau
106 ‖ laišką imetu, nes
107 ‖ Subačiuj prie sto-
108 ‖ ties nėr dežutės.
109 ‖ Taip tylu, tylu.
110 ‖ O aš tau pasaką
111 ‖ audžiu – tegu
112' ‖ tavo ugnikės bus
113' ‖ tokios pasakingos
114 ‖ Parešyk – ir grei-
115 ‖ tai, kas įvyko
116' ‖ man išvažiavus
117 ‖ Bučiuoju
118 ‖ stipriai, stipriai
119' ‖ TavB.
120 ‖ Linkėk Tėvui
121 ‖ geros sveikatos jei
122 ‖ geras upas
123' ‖ B
32 giesmė ] vid ex err flpro
37 burtininką ] cor r pro t
68 jame ] cor m pro u
81 gyvenimas ] p vid ex err abs interp ?
84 Juozuką ] p vid ex err abs interp .
87 būti[nai] ] vid ex err abs nai
112 ugnikės ] cor u pro s
113 pasakingos ] p vid ex err abs interp .
116 išvažiavus ] p vid ex err abs interp .
119 TavB. ] sign
123 B ] sign
[I] Juozas Nemeikša (1888–1958), gydytojas oftalmologas. 1920–1925 m. karo gydytojas. „Med[icinos] daktaras Juozas Nemeikša – mūsų viso gyvenimo artimiausias draugas“ (VS pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).
[II] Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos specialistas, miškininkas, Būgių dvaro prie Viekšnių savininkas, VD tėvas. 1920 m. iš Ukrainos grįžo į Būgius ir ėmėsi ūkininkauti.
[III] „Čia Balys turi galvoje Laucevičių šeimą – mano tėvo motinos seserį (Babunę) Sofiją [Matusevičiūtę] Petkevičienę, [teisininko, diplomato, pedagogo] Tado [Petkevičiaus] motiną, jos dukterį Gabrielę Laucevičienę ir jos vaikus. Su [pussesere] Sofija Laucevičiūte pradėjom kartu studijuoti Maskvoje, vėliau ji buvo pas mus Ukrainoj, grįžus į Lietuvą 1918 m. gyvenau toje šeimoje mokytojaudama Šiauliuose. Zosei [Sofijai Laucevičiūtei] įstojus į Berlyno aukšt[ąją] mokyklą, Tėvas nesipriešino ir mano studijoms, ypač ten pat, Berlyne“ (VS pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, p. 23).