1921-08-25

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-08-25, iš Palangos – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių iteratūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-08-25, iš Palangos – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius,Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–460
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-08-25
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 460. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal VS pastabą BLKMČ, KC PENN mašinraščiuose („1921 m. VIII. 25. / Iš Palangos į Bugius“). Rašyta septyniuose 9,5 × 14,8 cm gelstelėjusio, plėšyto popieriaus lapeliuose auksinės spalvos krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Numeruota BS ranka. Dešiniajame lapelių krašte išmuštos skylutės žymė. Dėmėta (rudos, raudonos, juodos pirštų atspaudų dėmės). Prie laiško yra 15,5 × 10,0 cm gelstelėjusio, standaus, drobės faktūros popieriaus vokas. Adresuota: „Vandai Daugirdaitei / Viekšniai, / Būgiai“. Pašto spaudai – išsiuntimo: Palanga, [19]21-08-28, gavimo: Viekšniai, [19]21-08-29. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Laiškas išimtas, atplėštas viršutinį voko atvartą. Voko viduje įklijuotas labai plonas tamsios vyšnios spalvos popierius. Atvarto viršuje išmuštos kelios susegimo skylutės. Ištepta. Dėmėta (rudos dėmės). Kraštai apsitrynę. Kampai apspurę. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, l. 97–98 (AlS ranka), BLKMČ, KC PENN, l. 21–22 (VS mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ 1 [→]
2 ‖ Labas rytas! Ar tu žinai,
3 ‖ kad aš šiandie atsikėliau
4 ‖ kartu su saule tavęs
5 ‖ pasveikint? Labas
6 ‖ rytas – būk pasveikinta!
7 ‖ O aš ir miegojau kažko-
8 ‖ kiame beprotiškame
9 ‖ klejojime: marės staugia.
10 ‖ Aš iš savo kambariuko
11 ‖ girdžiu, kaip bangos
12 ‖ ritas, kaip pakrantėj
13 ‖ pasilieja, kaip baltas
14 ‖ smėlys cipia – marės
15 ‖ staugia, ar man visą
16 ‖ naktį širdis drebėjo.
17 ‖ Pabudau vėl tame pat
18 ‖ staugime, ir saulė tekan-
19 ‖ ti šviečia mano akyse,
20 ‖ ir pirmas žodis, kuri
21 ‖ aš pabudęs sušukau –
22 ‖ buvo tavo vardas!
23 ‖ 2 [→]
24 ‖ Būk pasveikinta ankstų
25 ‖ sekmadienio rytą. Šiandie
26 ‖ ir tau šventė, šiandie
27 ‖ gal tu atsilsėsi, gal ir
28 ‖ mane šiandie Tu atsiminsi,
29 ‖ gal ir man tu padumosi!
30 ‖ O aš visa savaitė, kaip
31 ‖ nieko negalvoju. Rytą
32 ‖ atsikeliu anksti ir einu
33 ‖ marių pakrantėn. Saulė
34 ‖ vos patekėjus, žuvėdros
35 ‖ klykia, bangos staugia.
36 ‖ Aš velkuos pakrančia
37 ‖ palei pat bangas ir
38 ‖ tavo vardą šaukiu.
39 ‖ Nežinau kiek tai laiko
40 ‖ tęsias, tik kai saulė
41 ‖ už bokšto nukrypsta –
42 ‖ einu pusryčiautų.
43 ‖ Po pusryčių su mano
44 ‖ mažosiomis prietelkomis [I]
45 ‖ ir mažučiu Kalpoku [II] bei
46 ‖ 3 [→]
47 ‖ mažuoju Yču [III] skandali-
48' ‖ loju, kol saulė ties
49 ‖ mano villa pasikels. Tuo-
50 ‖ met metu „kompaniją“
51 ‖ ir einu į mares – plaukyt.
52 ‖ Dabar pas mus vėjas.
53 ‖ Bangos didelės didelės.
54 ‖ Vakar aš nuėjau ar nuplau-
55 ‖ kiau kiek toliau. Viena
56 ‖ padukus balta banga
57 ‖ mane pagavo, parbloškė
58' ‖ numurkdino į dugną
59 ‖ ir aš galva atsimusęs
60 ‖ į smėlį su kita banga
61 ‖ putose velei plaukiau toliau.
62 ‖ Senai tokio beprotiško
63 ‖ džiaugsmo besu turėjęs!
64 ‖ Po piet – ne, mudu su Rimka [IV]
65 ‖ lygiai kas dien kortom
66 ‖ lošiam. Ir čia – azartas.
67 ‖ Jei miške lietus lija – einam
68 ‖ į seną sulužusią pirtį
69 ‖ 4 [→]
70' ‖ susėdam į vonią ir
71 ‖ lošiam iki pusdieniui.
72' ‖ Po pusdienio iki vakarui
73 ‖ mes esam taip sakant
74 ‖ liuosi – daugiausia bė-
75 ‖ giojam aplink namus,
76 ‖ vienas kitą vaikydami
77 ‖ ar einam į miestelį į pačtą
78 ‖ ar saldainių pirkti. Vakare –
79 ‖ kitas gyvenimas prasideda.
80 ‖ Dabar naktys tamsios.
81 ‖ Linoja. Marės duksta.
82 ‖ Mes su Rimka patamsy
83 ‖ grabaliodamos traukiam
84 ‖ į mares. Nueinam tokiuo
85 ‖ tiltu toli toli į mares.
86 ‖ Ten budelėj susėdam
87 ‖ ant žemės. Susisukam
88 ‖ kiek nuo vėjo, bet vilnys
89 ‖ siekia mus, kartas nuo
90 ‖ karto užlieja. Daugiau
91 ‖ negyvos dvasios. Mudu
92 ‖ abu ilgas valandas tylim
93 ‖ taip. Ką Rimka tuomet
94 ‖ 5 [→]
95 ‖ galvoja – aš nežinau.
96 ‖ O aš širdyje tavo vardą
97 ‖ miniu. Taip ilgas, ilgas
98 ‖ valandas. Ir rodos, kad
99' ‖ pats paskęsti bangose,
100 ‖ kad pats su jomis stau-
101 ‖ gi, kad esi marių smiltelė.
102 ‖ Ir kai mums besėdint
103 ‖ nuo šalčio dantis ant danties
104 ‖ nebepataiko, aš sakau
105' ‖ – Rimka, ar nešalta! – Ne, ne-
106' ‖ šalta. – Atsako jis ir vėl tylim.
107 ‖ Paskui jis sako. – Eikim. – aš
108' ‖ atsakau – Gerai – ir musų
109' ‖ vakaro ilgų valandų
110 ‖ pašnekėsys baigias, kol
111 ‖ mes prie durų labanakt
112 ‖ pratarsim. Parėjus namo
113 ‖ ausim spingia nuo
114' ‖ marių staugimą, pro
115 ‖ marių staugimą, pro
116 ‖ atdarą langą staugimas
117 ‖ daros dar nykesnis ir
118 ‖ aš užmiegu pašėlusiame
119 ‖ ilgesy.
120 ‖ 6 [→]
121 ‖ Ir šiandie rytą pabudau –
122 ‖ ir rodos kad aš vakar bemig-
123 ‖ damas viso vardo Tavo
124 ‖ ištart nebesuspėjau ir
125 ‖ kad jo antrą dalį jį ištariau
126 ‖ pabusdamas šiandie.
127 ‖ Bet šiandie gal ir Tu mane
128 ‖ atsiminsi. Mano džiaugsmas
129 ‖ šimteriopai būtų skaistesnis,
130 ‖ jei aš galėčiau nuo
131 ‖ tavęs laiškelį gauti. Juk
132 ‖ rodos visas amžius pra-
133 ‖ ėjo nuo to laiko, kaip
134 ‖ aš bėsu nuo tavęs laišką
135 ‖ beturėjęs. Aš Palangoj
136' ‖ busiu iki rugs. [V] 5 d. [VI] o paskui
137 ‖ važiuosiu į Baibokus.
138 ‖ (Adresas bus toks: Vabalninkų
139 ‖ paštas, Baibokai, man)
140 ‖ Bet aš rodos važiuosiu
141 ‖ pro Šaulius. Šauliuose
142 ‖ reikės persėsti į siaurąjį
143 ‖ traukinelį – į Biržus.
144 ‖ 7 [→]
145 ‖ Gal ten teks apsistoti.
146 ‖ O Tu ar neturi kokio
147 ‖ reikalo tuomet į Šau-
148 ‖ lius? Būtų gerai, kad tu-
149 ‖ rėtum. Bet aš nuo tavęs
150 ‖ baisiai laiško laukiu.
151 ‖ Aš manau, tu parašysi,
152 ‖ tu atsiminsi mane.
153 ‖ O aš tau ilgus tamsius
154 ‖ vakarus marėse dumosiu.
155 ‖ Dumosiu, kad aš tavo
156 ‖ esu, toks mažas ir laukinis,
157 ‖ ir jeigu aš Tave šičia
158 ‖ turėčiau – tai aš visai
159 ‖ padukčiau. Dūmosiu,
160 ‖ kad aš Tavo esu, Tu,
161 ‖ Vanduk mano ir mergužė,
162 ‖ Tu, mergužė ir Karalaitė.
163 ‖ Atsikėliau su Saule –
164 ‖ ir noriu kad šį rytą saulė
165 ‖ tave už mane išbučiuotų.
166 ‖ Buk palaiminta – buk palai-
167' ‖ minta – tavo Bol.
Vandai Daugirdaitei
Viekšniai,
Būgiai
48 [skandali]loju ] cor l pro ill; ties ] cor t pro m
58 numurkdino ] p k ras š, cor i pro ill
70 susėdam ] cor ė pro i
72 pusdienio ] cor fl -o pro -ui
99 pats ] cor t pro s, cor s pro k
105 nešalta ] p vid ex err interp ! pro ?
106 atsako ] cor A pro J, vid ex err A pro min
108 Gerai ] cor Ger pro tai
109 ilgų ] cor pro kelių
114 staugimo ] vid ex err flpro -o
136 rugs. ] cor r pro b
167 tavo Bol. ] sign
[I] Istoriko Jono Yčo dukterys – Birutė Yčaitė, dvylikos metų mergaitė, Danutė Yčaitė, dešimties metų mergaitė, teisininko Vlado Stašinsko dukra Lialė Stašinskaitė.
[II] Dailininko Petro Kalpoko sūnus Rimtas Kalpokas, trylikos metų vaikinas.
[III] Jonas Yčas, istoriko Yčo sūnus.
[IV] Albinas Rimka, BS bičiulis, kartu kelias savaites atostogavo Palangoje.
[V] rugs[ėjo].
[VI] d[ienos].