1921-08-25[iki]

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-08-25, iš Palangos – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, kodavimas, metaduomenys, komentarai, korektūra
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-08-25, iš Palangos – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas (LLTI BR)
Identifier: F53-461
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: iki 1921-08-25
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 461. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal VS pastabą BLKMČ, KC PENN mašinraščiuose („1921 m. prieš VIII. 25. / Iš Palangos į Bugius“). Rašyta devyniuose 9,5 × 14,8 cm gelstelėjusio, drobės faktūros, plėšyto popieriaus lapeliuose auksinės spalvos krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Numeruota BS ranka. Dėmėta (rudos, raudonos dėmės; 3v, 4v, 8v, 9v juodos pirštų atspaudų dėmės). 8r vietų pažymos pabrauktos apačioje pieštuku. Prie laiško yra 15,6 × 11,8 cm gelstelėjusio, standaus, drobės faktūros popieriaus vokas. Adresuota: „Viekšniai, / Bugiai / Vandai Daugirdaitei“. Po adresu x pažyma pieštuku. Pašto spaudai – išsiuntimo: Palanga, [19]21-08-25, gavimo: Viekšniai, [19]21-08-27. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Laiškas išimtas, atplėštas viršutinį voko atvartą. Voko viduje įklijuotas labai plonas tamsios vyšnios spalvos popierius. Atvarto viršuje išmuštos dvi susegimo skylutės. Dalis voko nuplėšta. Ištepta. Dėmėta (rudos dėmės). Nuorašai: LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 94–96 (AlS ranka), BLKMČ, KC PENN, l. 18–20 (VS mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 ‖ 1 [→]
2 ‖ Po mano langu mėly-
3 ‖ nos tujos – taip tyliai užia.
4' ‖ Baltalapiai berželiai ir
5 ‖ vyšnios, o pro juos kyšo
6 ‖ balto bokšto stiebas. Ten
7 ‖ toliau debesėliai, dangus
8 ‖ ir plati‑plati be galo
9 ‖ Saulė: Visą žemę spin-
10 ‖ duliais nuklojo, visa
11 ‖ padangę sviesiame mėlynu-
12 ‖ me paskandino, ir mano
13' ‖ mėlynos tujos aukso
14 ‖ pabučiavimais bučiuoja.
15 ‖ Tik atsikvėpti, tik atsi-
16 ‖ dusti – ir krutinė pilna,
17 ‖ ir krūtinėj daina ir giedri
18 ‖ diena, ir daina – ne toji
19 ‖ kuri liudi ir liudėdama
20 ‖ nyksta, bet toji kuri
21 ‖ auga ir gyvybę augina.
22 ‖ Mano pilis tokia augšta
23 ‖ ir šviesi – ir taip lengva
24 ‖ alsuoti.
25 ‖ 2 [→]
26 ‖ Marės. Beprotiškas kvato-
27 ‖ jimos. Neišpasakomas
28 ‖ liūdėjimas. Pašėlusi laisvė
29 ‖ Ir tyli malda vakarinė.
30 ‖ Narūnai bastosi ir klykia.
31' ‖ Žuvėdros baltais sparnais
32 ‖ žaibuoja ir cypiančiai
33 ‖ klykdamos putotas bangas
34 ‖ skardena. Ir marės užia
35 ‖ užia. Nė vienos minties
36 ‖ žmoguje. Nė vieno šešėlio
37 ‖ veide. Dušia kvatojas, dušia
38 ‖ spinduliuose tirpsta –
39 ‖ dušia amžinastį regi.
40 ‖ Ir marės užia‑užia. Ir
41 ‖ vis kitokios. Ankstų rytą –
42' ‖ giedriausios. Tuomet jos
43' ‖ milijonais veidrodžių
44' ‖ nusėtos. Tuomet jos mėlynos.
45 ‖ Tuomet bangos lengvos ir rimtos.
46 ‖ Vidudienį, kada tiek
47 ‖ pašėlusiai daug saulės,
48 ‖ kada visa spinduliuose
49 ‖ paskęsta – marės spindi
50 ‖ 3 [→]
51' ‖ žarijomis – ir bangos
52 ‖ tokios tingios, taip pama-
53 ‖ žėli slanko. Ir vakara –
54 ‖ taip ilgu. Ir naktį – taip
55' ‖ klaiku. Toli toli mirguliuoja
56' ‖ daugybė mažyčių žiburėliai –
57 ‖ žvėjai savo nakties kelio-
58 ‖ nę laiko. O aš stoviu
59 ‖ ant kranto ir beprotiško-
60 ‖ mis akimis žiūriu.
61 ‖ Ir norisi klykti, ir norisi
62 ‖ rėkti. Bet marės taip ty-
63 ‖ liai tyliai užia. Ir man
64 ‖ rodosi, jeigu aš tylėsiu,
65 ‖ jei aš tylom langa prisi-
66 ‖ glausiu – tu greičiau iš-
67 ‖ girsi mane. Grįžtu namo
68' ‖ vėlų vakarą. Sąmonė
69 ‖ neveikia – visas pašėlęs.
70' ‖ Krintu į lovą, užmerkiu
71 ‖ akis Tavo vardą minėdamas.
72 ‖ O ne, aš nesapnuoju,
73 ‖ aš tik tavo vardą miniu.
74 ‖ 4 [→]
75 ‖ Ho‑ho. Senai aš tiek saulės
76 ‖ beregėjau. Valkiojaus vienais
77 ‖ marškiniais. Nieko daugiau
78 ‖ užsidėt negaliu – visas
79 ‖ nusisvilinau. Naktį tri-
80 ‖ nuosiu vazelinu ir kvepme-
81 ‖ nomis, o dieną vėl einu į
82 ‖ saulę. Saulė mano! Visas
83 ‖ kunas raudonas dega kaip
84 ‖ žarijos, rodos nuo vieno
85 ‖ pasilitejimo žiežirbos
86 ‖ trikš, o aš einu į saulę ir
87 ‖ ilgas valandas svilinuos
88 ‖ Ir kūnas dar labiau dega.
89 ‖ Kol apsivelku rubus – bai-
90 ‖ siai skauda. Bet paskui
91 ‖ niekis paprantu. Aš mėgstu
92 ‖ kai nuo saulės spindulių
93 ‖ skauda. O aš norėčiau,
94 ‖ kad tu mane tokį turėtum
95 ‖ ir kad tokį degantį išbu-
96' ‖ čiuotum. Aš toks tavo dar
97 ‖ niekuomet nėsu buvęs.
98 ‖ Aš noriu, kad Tu mane išbučiuotum.
99 ‖ 5 [→]
100' ‖ Galvoju pašėlęs – o, kad tai
101 ‖ tu čia būtum! Kiek čia būtų
102 ‖ galės, kiek sparnų! Ir mus
103 ‖ abu saulė dar stipriau
104 ‖ bučiuotų. Ir jokio kito
105 ‖ palaiminimo mums ne
106' ‖ nereikėtų! O, jeigu Tu čia
107 ‖ būtum – aš išmokinčiau
108 ‖ Tave beprotišku džiaugsmu
109 ‖ kvatotis, aš saulės spindu-
110 ‖ liuose Tave suvystyčiau,
111' ‖ mėnesienos nuskaidrintose
112 ‖ bangos užsupčiau ir tu
113 ‖ būtum tokia mažutė, ma-
114 ‖ žutėlė – mano – Karaliūnaitė.
115 ‖ Ir aš išbučiuočiau Tave
116 ‖ kaitriau negu saulės
117 ‖ spinduliai, ir Tavo kūnas
118 ‖ degtų ir virpėtų. O, kodel
119 ‖ tavęs čia nėra!
120 ‖ Aš dabar turiu tiek pajėgos,
121 ‖ ir mano kūne tiek saulės
122 ‖ dega – ir aš toks noriu
123 ‖ būti tavo – tavo – –
124 ‖ 6 [→]
125 ‖ Gyvenu kažkokiu gyvenimu,
126 ‖ kaip dar niekados nėsu gyvenęs.
127 ‖ Valgau ir dukstu. Maitina
128 ‖ be galo gerai – 4 syk į dieną –
129 ‖ ir ėdu kaip galvijas. „Mano“
130 ‖ villa labai gražioj vietoj,
131 ‖ netoli marių, „Salka“, trečiame
132 ‖ augšte. Kitoj pusėj tame pat
133 ‖ Augšte gyvena Rimka [I]. Viršuj –
134 ‖ mudu du. Antrame augšte
135 ‖ gyvena Stašinskių [II] šeimyna.
136 ‖ Ir apačioj du Leono [III] sunu [IV].
137 ‖ Mes visi kartų pensiona
138 ‖ lankom. Bet ten yra daugiau
139 ‖ dar žmonių – abi aAvietinaitės [V]
140' ‖ ir dvi Jono Yčo [VI] dukrelės 6–8 metų [VII]
141 ‖ ir Stašinskio 8 metų mergaitė [VIII]
142 ‖ Jos tris ir mes su Rimka
143 ‖ visa laiką vazojamės ir
144 ‖ dukstam. Mudu su jomis
145 ‖ geriausi neisskiriami prie-
146 ‖ teliai. O Rimka visas saulės
147 ‖ nudegtas kaip velniukštis,
148 ‖ tik plaukai saulėj išbalę.
149 ‖ O aš vaikščioju su skrybelę
150' ‖ (ta mano zuparinę) marški-
151 ‖ 7 [→]
152 ‖ niais, žalia juosta ir
153 ‖ kinžalu pašonėj (finskij nož [IX])
154 ‖ Sako naktį mane susitikti
155 ‖ būtų baisu. Bet mes su Rimka
156 ‖ landžiojam į žydų kapus
157 ‖ vidūnaktį ir vaidinames –
158 ‖ gasdinam žmones. Rimką
159 ‖ dabar mūsų mažosios prie-
160 ‖ telkos ir vadina žydų dvasia.
161 ‖ Geras jis žmogus. O aš turiu
162 ‖ „Das Heim und die Welt“ [X] – tik
163 ‖ neskaitau žinoma. Kur aš
164 ‖ galiu skaityti, kad tiek sau-
165 ‖ lės ir marės tokios mėlynos.
166 ‖ Absoliutiškai nieko ne-
167 ‖ dirbu ir niekuomet nesu
168 ‖ taip laiko neturėjęs, kaip
169 ‖ dabar neturiu. Ir nieko
170' ‖ negaliu padaryti. Vakare
171 ‖ susirenkam keletas tokių
172 ‖ kaip mes su Rimka vaidi-
173 ‖ nuoklių ir einam ant
174 ‖ marių kranto nosis į van-
175 ‖ denį sukišę staugti ar
176 ‖ baltai apsirėdę ant žydų
177 ‖ kapų dušauti.
178 ‖ 8 [→]
179 ‖ Tu žadėjai atvažiuoti į Pa-
180 ‖ langą. Jei galėsi – būtinai at-
181 ‖ važiuok – butinai – bus gera.
182' ‖ Ar galėsi. Aš gyvenu Birutės
183 ‖ alejoj, Julijos villoj. Bet laiškų
184 ‖ adresas toks: Tiškevičiaus
185 ‖ aleja, Rutelės pensionas.
186' ‖ O antra – hm – nežinau
187 ‖ kaip čia Tau pasakyti. Ar
188 ‖ nebūtų galima man važiuo-
189 ‖ jant iš Palangos pas Tave
190 ‖ užvažiuoti – kaip dabar
191' ‖ pas tave reikalai. Aš iš Palan-
192' ‖ gos išvažiuosiu ne angsčiau
193 ‖ rugsėjo 5 d. [XI] Tu parašyk. Jeigu
194 ‖ būtų galima tai aš užvažiuo-
195 ‖ čiau in Tave. Jei negalima –
196 ‖ tai parašyk. O kada aš pro
197 ‖ Viekšnius važiuosiu – aš
198 ‖ dar parašysiu. O Tu man
199 ‖ rašyk. Iš Palangos aš va-
200 ‖ žiuosiu pas Tėvus į Baibo-
201 ‖ kus – ten bus jau toli toli.
202 ‖ 9 [→]
203 ‖ Ar tu pasiilgai manęs?
204 ‖ Ar Tu atsimeni savo klajūną?
205 ‖ O aš taip daug Tau dumoju.
206 ‖ Aš ir noriu būti stiprus ir galin-
207' ‖ gas kad Tu mane labiau
208 ‖ mylėtum. Aš ir noriu būti
209 ‖ saulėtas, kad Tu manęs pasi-
210 ‖ ilgtum – ir kad norėtum mane
211 ‖ išbučiuoti.
212 ‖ Tegu Tavo dūmos būna
213 ‖ kaip vėjas, kuris atbėgęs
214 ‖ į marių pakrantę širpu-
215 ‖ liais sudilgins – mano
216' ‖ krūtinę. Tegu tavo mintys
217 ‖ buna kaip svaigulys, kuris
218 ‖ mane iš užuomaršos
219 ‖ beprotiškam žygiui
220 ‖ pažadins. Ir kad Tu mano
221 ‖ meilėj taip apsvaigtum
222 ‖ kaip saulės kaitra jauną
223 ‖ galią svaigina.
224 ‖ Aš noriu, kad Tu manęs pasi-
225 ‖ ilgtum, kad Tu būtum mano –
226 ‖ mano – mano – saulėta.
Viekšniai,
Bugiai
Vandai Daugirdaitei
4 Baltalapiai ] cor p pro b
13 tujos ] ins u
31 baltais ] ins i
42 giedriausios ] cor ie pro ill
43 milijonais ] cor fl -ais pro -as, ins i
44 nusėtos ] cor pri s pro ill
51 žarijomis ] cor m pro j
55 klaiku ] cor sec k pro d
56 žiburėlių ] vid ex err fl -ai pro -ių
68 Sąmonė ] cor flpro e
70 į ] cor pro ill
96 tavo ] cor t pro d
100 tai ] cor t pro k
106 [ne]reikėtų ] vid ex err rep ne
111 mėnesienos ] cor pri et sec e pro ill, cor sec n pro s; nuskaidrintose ] cor d pro t, cor t pro ill
140 6 ] cor pro 5; 8 ] cor pro 7
150 marški[niais] ] cor ma pro ir ki
170 negaliu ] cor n pro s
182 galėsi ] p vid ex err interp . pro ?
186 O ] cor pro A
191 reikalai ] p vid ex err interp . pro ?
192 anksčiau ] sub exc vėliau
207 kad ] cor k pro l
213 Tegu ] cor T pro K; tavo ] cor t pro d
[I] Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, BS bičiulis, kartu kelias savaites atostogavo Palangoje.
[II] Kalbama apie Vlado Stašinsko (1874–1944), teisininko, kuris Kaune vertėsi advokato praktika, o 1920 m. buvo išrinktas Lietuvos advokatų tarybos pirmininku, šeimą.
[III] Petras Leonas (1864–1938), teisininkas, politikas. 1920–1922 m. Aukštųjų kursų Kaune Teisės skyriaus lektorius ir vedėjas.
[IV] Petro Leono sūnūs – Algirdas Leonas ir Jonas Leonas.
[V] Magdalena Avietėnaitė (1892–1984), žurnalistė. 1920 m. sugrįžusi iš JAV į Lietuvą iki 1940 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijoje. Izabelė Avietėnaitė (g. 1898), solistė.
[VI] Jonas Yčas (1880–1931), istorikas, pedagogas. 1920–1925 m. Panevėžio berniukų ir mergaičių gimnazijos direktorius.
[VII] Birutė Yčaitė-Barnelienė (1909–1995), vėliau filologė, tuomet dvylikos metų mergaitė. Danutė Ilzė Elena Yčaitė-Kregždienė (1911–1992), vėliau odontologė, tuomet dešimties metų mergaitė.
[VIII] Lialė Stašinskaitė-Parravicini.
[IX] rus =suomiškas peilis.
[X] vok = Namai ir pasaulis – indų rašytojo Rabindranath Tagore 1915–1916 m. parašytas romanas.
[XI] d[ienos].