1921-05-22

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-05-22–23, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-05-22–23, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2020

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–459
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-05-22–23
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 459. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal VS pastabą BLKMČ, KC PENN mašinraščiuose („1921 m., 22, 23 gegužės, / Iš Kauno į Bugius“), turinį (iki 1921-06-24 – Kazio Binkio ir Pranės Adomonytės vestuvių). Rašyta keturiolikoje 14,6 × 7,1 cm gelstelėjusio, lygaus, iš bloknoto išplėšto popieriaus lapeliuose raudonais krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9r, 10r, 11r, 12r, 13r, 14r) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota BS ranka. Pažymos (išilgai perbrauktas apskritimas) pieštuku (8r, 14r). Yra įplyšimų. Dėmėta (rudos dėmės). Prie laiško yra 15,2 × 9,5 cm gelstelėjusio, standaus, drobės faktūros popieriaus vokas. Adresuota: „Vandai Daugirdaitei / Viekšniai, / Būgiai“. Adresas pabrauktas storu tamsiai žalios spalvos pieštuku. Pašto spaudai – išsiuntimo: Kaunas, [1921]-05-27, gavimo: Viekšniai, 1921-05-30. Buvęs užklijuotas pašto ženklas, nuplėštas. Laiškas išimtas, atplėštas viršutinį voko atvartą. Voko viduje įklijuotas labai plonas rudas popierius. Atvarto viršuje išmuštos dvi susegimo skylutės. Ištepta. Dėmėta (rudos dėmės, juosvi pirštų atspaudai). Nuorašai: LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 85–88 (AlS ranka), BLKMČ, KC PENN, l. 5–8 (VS mašinraščiai). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2 Šiandie gavau Tavo laišką – ketvirtą.
3 Kodel Tu piksti – man ir taip baisiai negerai yra.
4 Kodel aš Tau taip maža rašau – nereikėtų už tai
5' ant manęs pikti. Aš norėčiau Tau nors katą
6 parašyti gražų gražu laiškelį, kad Tu visą mane
7 pajustum, kad aš jame galėčiau pasakyti visa,
8 ko net žodžiais pasakyti negalima. Kad aš
9' galėčiau ateiti in tave, kaip pavasario vėjas
10' ateina – kaip sapnas kad kai atlanko, kaip vėjo pabu-
11' čiavimas aš nenorėčiau, kad mano laiškai būtų
12' viena begalinė skunda ir nuovargis. Aš vis kažkaip
13' laukiu tos valandos, kada aš galėsiu tai
14 padaryti – ir vis kažkaip nesulaukiu. Ir kuo gi
15 2 [→]
16 aš kaltas esu, kad pas mane tėra tiktai skun-
17 das ir nuovargis, ir kad mano gyvenimas, kuriuo
18 aš dabar turiu gyventi tai vien tiktai inkirus,
19 liudnas šiokiadienių reikalų verpetas, ir kad aš
20 visas dabar, ir mano mintys ir supratimai, ir
21 savokos – visa tokios mažos, tokios šiokiadienės,
22 tokios liūdnos. Man tik ir pinas dabar – „konferencijos
23 ir metodai“, „provokacijos“ ir „propaganda“, „susirinki-
24 mai“ ir „pasitarimai“, „Silezija“ ir Vilnius ir tt. Ir jeigu
25 mano galvoj nėra dar baigus virti koše, tai nea-
26 bejojamai joje sėdi dabar idiotingas gyvulėlis –
27' voras – kuris siūrpia visas mano pajėgas, visą
28 gyvybę, visa kuo galėčiau džiaugtis ir gyventi.
29 3 [→]
30 Kada aš sulauksiu – kad aš galėčiau nors
31 kiek laisvesnis pabūti, užmiršti šiokios dienos
32' reikalus, užmiršti, kad aš turiu vedamąjį rašyti
33 ir pasaulio nesąmones sekti bei jas kombinuoti.
34 Ir tau išvažiavus [I] man dviguba našta tenka. Turiu
35 skaityti laikraščius, rašyti, iš jų stebėtis ir keiktis.
36 Aš norėčiau, kad į tave aš eičiau tiktai dainuo-
37' damas, kad su tavim būtau saulės šviesoje
38 ir darželio kvepmenose, kad mano mintis nebūtų
39 mintis, o tik daina tavo garbei ir gerybei.
40 O dabar aš tūriu galvoti, kaip likviduoti kon-
41 fliktą su Karoliu [II], su Griniu [III] ir dar nemalonesnį
42' konflika su Šeinium [IV]. Ypač su Šeiniu baisiai
43 4 [→]
44 nemalonus konfliktas išėjo. Visa tatai mane
45 begalo erzina, slegia stačiai. O aš nenorėčiau,
46' kad tu matytum mane tokį šiokiadieniais
47 reikalais susirūpinusį, tokį liudną ir ištyžusį.
48 Aš nenorėčiau net apie mano rūpesčius rašyti.
49' Aš taip norėčiau, kad mano atsilankymas
50 į tave būtų geras ir šviesus, ir kad kaip tu
51 rašai, kad tu pasigertum. Bet ką aš dabar
52 turiu – indubusias akis, palšą žvilgsnį, kvailą
53 chaosą mintyse ir išbliškusį veidą. Net aš
54' nežinau, ar aš dabar gyveninu ar tik po tru-
55 puti mirštu, ar tai varpai tolybėj skamba, ar
56' tik mano ausyse trukšmas skardenas.
57 5 [→]
58' Ir gal aš dabar tik pirmą syk jaučiu,
59 koks puikus yra pavasaris. Ant mano stalo
60 daug gėliu – jazminų ir kitų baltų žiedų, kuriu pava-
61 dinimo nė kaip negaliu atsiminti. Jie baisiai
62 kvepia. Aš rymau tau rašydamas ir alsuoju
63' jaunu, skaisčiu, saulėtu geliu kvepėjimu. Ir jei Tu
64 būtum čionai aš Tave baltų svaiginančiai kve-
65' piančių gėlių vainiku apvainikuočiau, ir tu būtum
66 balta ir saulėta, mano gėliu Karaliūnaitė –
67 Aplink veidą ir plaukus, rankas ir žvilgėsį
68 išpinčiau Tau baltų žiedų karūna, ir Tu būtum
69 tokia laukinė ir žalia, ir tokia mano‑mano,
70 mano gėlių Karaliūnaitė.
71 6 [→]
72 Kai paalsuoji gėlėmis, kai atsikvepi –
73 rodos dušioj lengviau daros, rodos, kad
74 ir aš dar nors kiek gyvas esu, rodos, vėlei imu
75 imu tikėti, kad ateis dar toks metas, kad aš nebebusiu
76 žmogaus šešėlis, kad aš vėlei busiu jaunas
77 ir laisvas, vėlei skrajosiu ir žydėsiu – ir
78 tau saulėtas dainas dainuosiu, ir tavo
79 laukams ir pievoms nebepavydėsiu. Ir, rodos,
80 vėlei imu tikėti, kad aš būsiu tvirtas ir
81' galingas, ir mokėsiu taip gyventi, ne kaip statisti-
82 kos dėsniai rašo, o taip, kaip dušia melstis
83 nori, kaip gyvenama tuomet, kada dušioj
84 dainos galė auga – – –
85 7 [→]
86' – Tik ką buvo pas mane Binkis [V]. Vargas didžiausias –
87' ir ką aš su juo padarysiu – būtinai nori, kad aš
88 važiuočiau į jo vestuves (o 29 atvažiuoja Estų ir
89 Latvių laikraštininkai [VI]) Dabar jis nuėjo pas
90 Adomą [VII] (už valandėlės grįš). Važiuoja ir Ado-
91 mas (Daugirdas), nori iš jo gauti automobilį ar
92 gruzoviką. Jeigu reikės važiuoti, tai šiandie
93 turiu dar tris vedamuosius parašyti [VIII], bet
94 tai niekis. Tik taip paskui nuvargsiu, teks
95 nemiegoti, pašalti. Labai nesinorėtų va-
96 žiuoti, bet Binkis labai prašo. Nežinau,
97' kaip galiau ten pasibaigs.
98 8 [→]
99 O vakar buvo šventė – didelė‑didelė – pilna
100 Saulės. Ir aš vakar buvau už miesto – ten –
101 atmeni – pagal Viliją. Buvo ir Kirša [IX]. Aš buvau
102' nuėjęs į tą vietą į Viliją, kur mes pernai buvom,
103 kur buvo tiek daug saulės, kur mūsų dienos
104 tokios lengvos buvo. Ilgai buvau saulėj.
105 Pridėjau veidą prie smėlio. Uzmerkiau akis –
106 ilgai Tau dumojau. Ir tuomet dušioj taip
107 lengva buvo. Ir taip nesinorėjo atsimerkti,
108 aš bijojau pamatyti, kad Tavęs čia nėra, kad
109 Tu esi toli toli nuo manęs. Aš buvau visas
110 visas tavo, toks, kaip tu mane myli, kaip Tu
111' nori, kad aš Tavo bučiau. Retai
112 9 [→]
113 kada aš galiu taip Tavo būti! Ir taip
114 bijojau akis praverti! Paskui sugrįžau į miškelį,
115 kur Kirša pasilikęs buvo. Jis baisiai piktas
116 buvo. Tame miškely šiemet neišpasakytai daug
117 varnų, ir jos baisiai klykia, jam esą per tas
118 tris valandas galva pradėjusi skaudėti. Iš ten
119 nuėjom toliau, tais keliais, kur mes pernai
120 vaikščiojom. Aš visą kelią tiktai tylėti tega-
121 lėjau. Vakare bandžiau būti namie, bet
122 taip pasidarė negerai, kad negalėjau ištesėti.
123 Išėjau į gatvę ir sutikau Karužaitę (Meri) [X], kurios
124 ir tu ir aš baisiai nekentėm. Kažkaip išėjo, kad
125 su ja nuėjom į Karių Kliūbą kvailo vaidinimo
126 10 [→]
127 pasižiurėti, o paskui į Ažuolyną ties Micke-
128 vičiaus kloniu. Šnekėjom šnekėjom ir ji man
129 tiek nusibodo, kad aš netekau kantrybės. Susi-
130 barėm ir susipykę persiskirėm. Taip idio-
131 tiškai pasibaigė mano šventė –
132 Šiandie vėlei šiokia diena, dangus apsiniau-
133 kęs, aš vėlei savo kambarėly apsikniaubęs ties
134' poperiu rimau. Paprasta, pilka, niauru, ilga –
135 be galo! Ir mano dienos tokios liūdnos, ir
136' mano mintys tokios pilkos, smulkios, mažos.
137' O tu nori barti mane už tai, kad aš tau maža
138 terašau, net negerai apie mane pagalvoji.
139 11 [→]
140 Nereikia barti, nereikia negerai galvoti.
141' Juk Tu žinai, kad Tu man esi vienintelis draugas
142 pasauly ir sesuo, ir dar daugiau – ar aš žinau kas tu esi!
143' Kai man gera – aš Tau savo dziaugsmą siunčiu,
144' kai man skaudu – aš Tau pasiskundžiu, kai man
145 gyvenimo našta rodos nebepakeliama daros –
146 aš Tau meldžiuos, aš – Tau ir dušia ir kūną atiduo-
147 du į Tavo valią. Ir aš kuomažiausia galvoju –
148' kas Tu man esi. Ar man ne vis viena, aš aš Tave
149 gyvybe pavadinsiu ar mano ankstybo rytmečio
150' Angelu Sargu, ar tik lelijų Karaliūnaitė –
151' ar ne vis viena ar aš Tave dainuosiu, ar mano
152 tiktai in Tave slenks – ar ne vis viena!
153 12 [→]
154 O tylų vakarą‑vakarėlį tiktai Tau pasgodoti!
155' Ir aš nežinau – ar šventos mano maldos. Aš jų net
156' žodžiais nekalba, net mintimis nepaliečiu. O tik
157 taip širdyje, kažkokios vilnys banguoja, kažkaip
158 supa ir plasta, kažkaip po visą kūną kraujo laše-
159 liais išvaiksčioja. Ir aš tuomet taip tyliu, kaip žemę
160 sušalusi vėlų rudėnį tyli jokio garso neskleisdama,
161 kai tik pageltę lapai skambėdami skraido po ją.
162 Mano maldoj nėra turinio – yra tiktai kažkoks slaptas
163 slepiningas žydėjimas, kaž koki budinti
164 dainuojanti amžinastis. Aš manau, kad tai
165 tu esi, pagaliau ar aš žinau kas tai yra –
166 ar aš galiu ką suprasti ar apčiuopti!
167 O Tu ant manęs pyksti!
168 13 [→]
169 Gal taip ir reikia! Juk kai aš pradedu
170 galvoti apie tave tuomet ir aš pats nežinau,
171 kas aš esu, ir kas su manim dedas. Rytoj saulė
172 tekės netokia, kaip šiandie ir aš ją ne tokiu
173 žvilgsniu bepasitiksiu. Ir Tave kas karta nauja
174 meile myliu. Ir aš žinau dabar, kas tai yra
175 šventenybė pasauly. Ir aš žinau dabar, kas
176 tai yra, kai žiedų prisiskinęs apsvaigsti nuo
177 sultingo kvepėjimo. Juk Tu mano esi! Tu
178 mano, kaip pavasario žiedas mėlynas, kuri
179 aš galiu supti ir myluoti ir slėpiningai
180 širdyj nešioti, ir savo pasiilgimo vi-
181 zijas austi! Juk tu mano esi!
182 14 [→]
183' Ha! Žiedas mėlynas! Ir padangės mėlynos,
184 ir mano godos mėlynos, o pas mane ant
185 stalo jazminai taip saldžiai kvepia,
186' ir aš noriu Tave supti liūliuoti, ir Tavo
187 meilės žydėjimu pasigerti. Ir kodel mano
188 godos turi būti kaip bespalvė ūkana –
189 Kodel jos visos negali būti mėlynos!
190 Kodel ir aš turiu būti toks mažas ir menkas,
191' jei aš nori skrajoti, jei aš noriu dainuoti,
192 jei aš noriu Tave mylėti – visas visas Tavo
193 būti! Pagaliau, gal aš ir beprotis esu –
194 ar aš žinau – ar tai svarbu – – –
195 O Tu mane pabučiuok – su gėlėms, su vaini-
196 kais, su godoms, su sapnais! – –
Vandai Daugirdaitei
Viekšniai,
Būgiai
5 kartą ] vid ex err om r
9 kaip ] cor pro ir
10 vėjo ] cor v pro pa
11[pabu]čiavimas ] p ras ir
12 Aš ] cor A pro v
13 kada ] cor pro kad as, ras s
27 mano ] cor m pro p
32 reikalus ] cor r pro s
37 saulės ] cor sec s pro j
42 konfliktą ] vid ex err om t
46 tu ] cor t pro s
49 taip ] cor t pro n
54 gyvenu ] vid ex err p gyven add in
56 triukšmas ] p r vid ex err om i
58 dabar ] cor da pro al
63 Ir ] cor I pro i
65 apvainikuočiau ] cor ik pro
81 gyventi ] cor gy pro ne
86 Tik ] a vid ex err interp
87 būtinai ] cor b pro n
97 pasibaigs ] cor g pro s
102 Viliją ] cor V pro min
111 kad ] cor k pro a
134 ilgu ] vid ex err a pro u
136 tokios ] p ras interp ,
137 tu ] p ras ill
141 esi ] cor e pro ill
143 siunčiu ] corči pro dz
144 man ] cor m pro pa
148 ar ] vid ex err š pro r
150 Karaliūnaite ] vid ex err ė pro e
155 ar ] cor r pro š
156 nekalbu ] vid ex err a pro u
183 mėlynos ] cor y pro i
186 noriu ] cor n pro t
191 noriu ] vid ex err om u
[I] VD buvo laikinai atsisakiusi tarnybos dienraščio Lietuva redakcijoje, nes tėvui Kazimierui Daugirdui darbymečiu norėjo padėti ūkininkauti Būgių dvare prie Viekšnių.
[II] Galbūt čia minimas Karolis Račkauskas-Vairas (1882–1970), rašytojas, spaudos darbuotojas. 1920 m. Lietuvos atstatymo bendrovės pasiųstas į Lietuvą steigti prekybos ir pramonės bendrovių.
[III] Kazys Grinius (1866–1950), politikas. 1920-06–1922-02 ministras pirmininkas.
[IV] Ignas Šeinius (tikr. Jurkūnas) (1889–1959), rašytojas, diplomatas. 1919–1920 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Danijoje.
[V] Kazys Binkis (1893–1942), rašytojas. 1921-06-24 Kupiškio miestelyje įvyko Binkio santuoka su mokytoja Prane Adomonyte (1898–1927).
[VI] Kalbama apie planuotą artėjančią pirmąją Pabaltijo žurnalistų konferenciją Kaune (1921-05-30). BS konferencijoje dalyvavo kaip dienraščio Lietuva atstovas. Palačiau apie šį įvykį žr. [Balys Sruoga], „Latvių ir estų laikraštininkai Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-05-31, Nr. 117, p. 1; [Balys Sruoga], „Pabaltijos laikraštininkų pasitarimas Kaune“, in: Lietuva, Kaunas, 1921-06-01, Nr. 118, p. 1.
[VII] Adomas Daugirdas (1894–1979), jūrininkas, karininkas, autobataliono vadas.
[VIII] Vyriausybės leidžiamo dienraščio Lietuva redakcinių („vedamųjų“) straipsnių politines temas, pagrindinę mintį, medžiagą BS, kaip pradedančiam rašytojui, kuris „dar neturėjo visai subrendusio politinio nusistatymo“, pasiūlydavo ministras pirmininkas Grinius, viceministras Petras Klimas, URM Politikos departamento direktorius Bronius Balutis. „Mes jam duodavome politinę temą, reikalingą tų dienų Lietuvos tarptautinei politikai, o Balys „nuobliuodavo“ ir „nupoliruodavo“ ją savo redakciniame straipsnyje[…]“ (plačiau žr. „Balys Sruoga – „Lietuvos“ redaktorius“, in: BSMA, p. 86–87).
[IX] Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius.
[X] Marija Karužaitė-Horodničienė (1904–1975), gydytoja oftalmologė, tuomet septyniolikos metų mergina.