1921-05-13

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-05-13, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1921-05-13, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–651
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1921-05-13
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 651. Laiškas. Rašyta keturiuose 14,6 × 21,4 cm gelstelėjusio, lygaus, iš bloknoto išplėšto popieriaus lapeliuose raudonais krašteliais (1r, 2r, 3r, 4r) parkeriu (mėlynu rašalu). Numeruota BS ranka. Be voko. Lenkta perpus (lankstymo į keturias dalis žymės). Dėmėta (rudos dėmės). Mašinraščiai (nuorašai): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 80–84, BLKMČ, KC PENN, l. 2–4. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2 Kaip aš laukiu iš Tavęs laiško! Kas dieną paštui
3 ateinant taip ir virpa širdis – ar bus, ar bus!
4 Ir nieko. Taip norėčiau, kad Tu man parašytum!
5 Aš vis dar negaliu apsiprasti, kad Tu
6 būtum išvažiavusi, kad Tavęs čia jau nebūtų.
7 Rodos ateisi Tu, rodos atlankysi, rodos pri-
8 glausi prie krūtinės issiverkti – iki gelmių.
9 Kaž kaip rodos, dabar mano gyvenimas – tai
10 sapnas tiktai, pabūsiu, rodos, ir būsiu
11 vėlei tavo – akyse, sieloj, gelmėj. Keista,
12 aš nesuprantu, kaip tai atsitiko, kad Tavęs
13 nebėra. Aš nenoriu tikėti, aš netikiu.
14 Kartais ilgas valandas esu vienas. Taip,
15 slankau, kaip šešėlis, kardenuosiu, dumoju.
16 Ir dabar man taip aiškiai, taip ryškiai
17 stovi akyse Tavo paveikslas. Man rodos,
18 kad aš niekuomet Tavęs nejaučiau taip
19 artima, taip skaisčia, taip mylima, kaip
20 dabar. Užmerkiu akis ir noriu įsivaizduot
21' tavo veidą, kaip gula linijos, kokios varsos
22' spindi. Aš veido negaliu įsivaizdinti –
23 kažkaip aš jaučiu tiktai, kad Tu esi, kad
24' Tu alsuoja, kad Tavo jaunos mintys auga
25' ir klesti, kad Tu myli. Ir štai vėlei aš nesu-
26 prantu – juk Tau būnant čionai aš taip re-
27 tai tesakydavau – myliu – bet dabar, aš klau-
28 saus kaip tas žodis skamba, kaip jis parašytas
29 atrodo, kaip raidės viena paskui kita gula –
30 ir man taip gera apie tą žodį galvoti
31' Aš manau kad mano širdy kito žodžio
32 dabar ir būti nėra, aš manau, kad mano
33' kraujas vyniodamasis tuo tiktai žodžiu tegy-
34 vas, ir kad širdy mano – to žodžio milijonų
35' milijonai, ir aš žinau, kad tai yra vienas
36 vienužis žodis, – ir toks geras.
37 2 [→]
38 Ir vėl keista, ir vėl aš nieko nesuprantu:
39 man taip gera galvoti apie Tave. Aš net
40 manyčiau, kad aš galvodamas apie tave laimin-
41' gas esu, jeigu ne ašaros, kartais ištrikštančios.
42 Bet Tu nemanyk, kad aš verkiu – aš tik taip
43 sau jas nusišluostau. Ir man rodos, kad
44' jos turėtų būti labai gražios – juk aš Tau du-
45' modamas jas nusišluostau. Bet žinai ką, aš
46 manau, aš bučiau dar laimingesnis – kad
47 aš galėčiau paverkti – juk visa tatai tau
48 būtų. Bet man taip, kažkodel šiandie nesiver-
49 kia: aš tik tai sėdžiu susitraukęs, kaip zuikelis,
50 ir man taip norėtus, kad tu imtum ir paglostytum
51' mano galvą. Bet aš taip nerašysiu, nes aš išti-
52 krųjų pravirksiu, o tuomet ir tas paveikslas,
53 kaip aš jį jaučiu dabar nebus toks švelnas,
54 nebus toks grakštus, nebus toks geras‑geras.
55 Kodel aš seniau nežinojau, kad Tu man tiek
56' esi brangi? Kodel aš seniau nejutau, kad
57' visa siela nuėjau į Tave – ir kažkur aš dingau.
58 Ir, rodos, kad manęs visai ir būti nėra, kad
59 tėra tik tavo toks švelnus, toks geras paveikslas,
60' ir šale tik dvi mažytės ašarėlės. Juk tu
61' tokia gera, tokia gera esi. Tu nebijok, aš neverksiu,
62 aš tik taip sau, trupučiuką, kad Tave dar labiau,
63 mylėčiau. Juk Tu nori, kad aš Tave mylėčiau.
64 Aš norėčiau taip susigužti po tavo koju, kaip
65 našlaitėlis mažučiukas po sparnu ir taip gludėti.
66 Bet kodel aš negaliu įsivaizduoti, kaip Tavo veido
67' linijos gula? Jaučiu kad Tu alsuoja, kad Tu gyveni –
68 bet juk ateis laikas, kad Tu ateisi ir priglausi
69 mano galvą, ir paglostysi mano veidą – juk
70 tiesa – kad aš pasauly nevienas? Bet aš neno-
71 rėčiau tau tai rašyti – aš taip noriu susigužęs
72 patylėti. Aš manau, kad abelnai mano amžy
73 nebuvo tokio laiko, kad aš tavęs nebučiau mylėjęs.
74 Juk aš nebučiau galėjęs gyvas būti – bet
75' juk aš gyvas buva – reiškia kažkur tavo sieloj
76 nuklydęs buvau… – – – –
77 3 [→]
78 Šiandie penktadienis. Lygiai savaitė
79 kaip tu išvažiavai. Ką aš pergyvenau? Pagaliau
80' nežinau. Stengiaus visą laiką kurs nors įlįsti.
81 Tai pas Julių [I] valkiojaus šachmatais lošti, tai
82' į koncertų kurių jau šiuo metu buvo tris, tai
83' į posėdžius, kurių buvo daugybė, tai su latvių
84 artistais vazojuos, tai šaukiau Kauno laikrašti-
85 ninkus organizuoti sąjunga sąryšy su atva-
86 žiavimu Latvių ir estų laikraštininkų
87 (apie 20 štukų) [II], tai važinėjau žiūrėti, kaip
88 mašinomis žemę aria, tai orlaiviais
89 padangėj lakiojau (3 kartus) [III] tai visokius
90 raštpalaikius rašiau. Per tą laiką mes
91 susigiminiavom su Vaclovu Biržiška [IV], jis
92 pasipasakojo apie savo praeitį – matai mudu
93' dviesa viena vakarą Vytaute kalne
94 praleidėme. Paskui aš jį įkinkiau organi-
95 zuoti latvių laikraštininkų sutikimą,
96 paskui susitarėm, kad jis man straipsnių rašytų.
97 Dabar rodos, atvažiavo jo žmona [V],
98 tai šiandie nebesimatėm.
99' Kaip ten pas Tave manie. [VI] Kiek kartų į sąvai-
100 tę aš galėčiau Tau laišką išsiusti. Aš norė-
101 čiau daugiau negu vieną kartą. Jei reikalinga,
102' galėčiau kartais ir žinių parašyti – Tevui [VII], jei reikia.
103 Jeigu bus patogu – atiduok jam labų dienų, jeigu
104 ne – tai nieko nesakyk. Žinai, juokinga išėjo
105 su Adomu [VIII]. Mane ir jį su žmoną [IX] pakvietė lakiot or-
106 laiviais ir taip išėjo, kad aš turėjau užeit pas
107 juos ir kartu važiuot automobiliu. Bet aš bijodamas
108 kad jie daug apie save nepradėtų manyti, nuėjau
109' aerodromam pėsčias ir priverčiau vieną tipą
110 paskambinti Adomui telefonu, kad aš labai atsipra-
111 šau negalėjęs užeiti ir tt. Atvažiavus Adomui,
112' aš ir du karininku sulipėm lakioti, antroj
113 eilėj turėjo lakioti Adomas su žmona. Jo žmona,
114 paprašė, kad vienas mūsų pasiliktų, kadangi
115 ji su Adomu nenorinti lakioti. Išėjo, kad aš turėjau
116 pasilikti ir paskui su Adomo žmona lakioti kartu.
117 Ji matyt nori arčiau su manim pasipažinti
118 ir nori man pataikauti – aš, žinoma, labai rimtas
119 4 [→]
120 buvau ir laikiau fasoną. Kad nereikėtų
121 važiuoti jų automobiliu atgal aš vėl pabėgau.
122' Pasiėmiau Šimkui [X] rašyti libretto vienai
123 operai [XI] ir dar vieną darbą, apie kurį laiške
124 rašyti nepatogu. Tai darbo turiu tiek ir tiek.
125 Ir gerai turbūt – susitvarkysiu – ir Tu manęs
126 nebebarsi, ar aš Tau geresnis busiu.
127 Bet Tu juk man parašysi. Nors trupučiuką,
128' kaip Tau reikalai eina, kuo Tau galėčiau padėti.
129 Seimo plenume mūsų sąmata pirmu skaity-
130 mu jau praėjo, aš manau greit Tau bus galima
131 400 markių iš redakcijos išsiusti. Tavo vietoj
132 nieko neturiu. Kirša [XII] jau visai nebedirba, dirba
133 Pajaujis [XIII]. O Tavo vietoj negaliu nieko gauti.
134' O gal Tu sugrįši? Tai būtų gerai? Jei
135' kaip – grįžk. Visi čia tavęs labai‑labai gailis.
136' Kartą man Kirša išsipasakaojo visas istorijas
137 savo – vaje, vaje, koks jis nelaimingas.
138 Į redakcija kasdien užeina Tadas [XIV].
139' Ir Briuselio derybų [XV] vargu kas bau išeis.
140' Prie karo neprieis, bet nemalonumų gali dar būti.
141 Bet Tu man parašysi – aš baisiai, baisiai
142 laukiu. Taip žinai – vienas, vienas, užmirštas.
143 Ir fiziškai trupučiuką netaip jaučiuos,
144 kaip reikėtų, bet tai niekis.
145 O man rodos, kad Tu esi be galo gera.
146 Tik aš bijau, kad Tau namie nebutų sunku.
147 Jei aš galėčiau būti ramus, kad pas Tave
148 namie visa „gerai“ – tai aš gal ir visai neverkčiau.
149' Bet ko aš niekus – juk aš „suaugęs vyras“ – ar
150 ne tiesa? Aš taip norėčiau Tavo plaukus
151 pabučiuoti ir užsidengti jais akis.
152 Pas mane kambary daug‑daug alyvų –
153 aš manau, kad ir Tu su jomis žydi.
154 Ar galima Tau daugiau rašyti negu vieną
155 kartą į savaitę? O tu man rašyk –
156 Buk palaiminta, gerutė mano.
157 Tav Bol –
158 13/V 21
21 kokios ] cor fl -os pro -u
22 Aš ] cor A pro N
24 alsuoji ] vid ex err fl -a pro -i
25 klesti ] cor k pro g
31 Aš ] cor pro M
33 kraujas ] cor k pro g
35 žinau ] cor ži pro ma
41 jeigu ] cor j pro a
44–45 dūmodamas ] corpro gal, cor pri m pro v
51 nerašysiu ] cor ne pro išti
56 kad ] cor pro
57 ir ] cor proį
60 dvi ] cor d pro m
61 Tu ] cor T pro N
67 alsuoji ] vid ex err fl -a pro -a
75 buvau ] vid ex err fl -a pro -au, om u
80 kur ] vid ex err kurs
82 koncertus ] vid ex err flpro -us
83 latvių ] cor l pro cap
93 Vytauto ] vid ex err fl -e pro -o
99 namie ] vid ex err m pro n, vid ex err n pro m
102 parašyti ] cor t pro s
109 aerodroman ] vid ex err m pro n; pėsčias ] cor s pro i, p ras s
112 aš ] a ras jis et interp; ir ] p ras vienas et s l ins du; karininku ] cor fl -u pro -as
122 Pasiėmiau ] cor i pro ė; lot libretto =libretas
128 galėčiau ] cor g pro a
134 gerai ] vid ex err interp ? pro interp .
135 gailis ] cor i pro l
136 išsipasakojo ] vid ex err aojo pro ojo
139 Iš ] vid ex err r pro š
140 karo ] cor k pro g
149 ko ] cor o pro as; aš ] cor a pro s
[I] Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, spaudos darbuotojas, „buvęs Jadvygos Čiurlionytės vyras, su kuriuo susidraugavo, kai Balys buvo neperskiriamas su Vale[rija] Čiurlionyte Maskvoje 1916–1918 m.“ (VS pastaba, in: BLKMČ, KC PENN, l. 2). 1921–1922 m. Sveikatos departamento medicinos skyriaus viršininkas, departamento vicedirektorius.
[II] Kalbama apie pasirengimo darbus, artėjant pirmajai Pabaltijo žurnalistų konferencijai Kaune (1921-05-30).
[III] BS buvo įstojęs į ką tik įsikūrusią aviacijos mokyklą, kurioje kartu dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą („Veikla Vilniuje ir Kaune 1919–1921 m.“, in: BSMA, p. 62“).
[IV] Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas, teisininkas, publicistas. 1920–1925 m. dėstė Aukštuosiuose karininkų kursuose ir Karo mokykloje Kaune. Nuo 1921 m. Kaune buvo Valstybės centrinio knygyno vedėjo pavaduotojas, Valstybės archeologijos komisijos narys.
[V] Bronislava Šėmytė-Biržiškienė (1879–1955), visuomenės veikėja. 1915–1922 m. dėstė Vilniaus lietuvių mokytojų kursuose ir lietuvių gimnazijoje. 1921–1922 m. Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto vicepirmininkė, kurį laiką globojo Žiburėlio prieglaudą.
[VI] VS pastaba: „Mano tėvas grįžo į Lietuvą 1920 m., vargo pats vienas ūkininkaudamas. Tad norėdama jam padėti nors darbymečiu, atsisakiau iš tarnybos „Lietuvos“ redakcijoje, kur buvau Balio sekretorė“.
[VII] Kazimieras Daugirdas (1865–1946), veterinarijos gydytojas, miškininkas, ūkininkas. Kaip liudijo VS, „[k]iek Balys prirašė anonimiškų straipsnių tėvui prašant – į „Ūkininko patarėją“ ir į kitus laikraščius miškininkystės, žemės ūkio reikalus iškeliant – šiandie to niekas nepatikrins“ (žr. VS, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: BSMA, p. 108).
[VIII] Adomas Daugirdas (1894–1979), jūrininkas, karininkas. VS pastaba: „Adomas Daugirdas, mano pusbrolis, buvo tada autobataliono vadas, labai susirūpinęs mano draugyste su Baliu, bijojo, kad aš norėsiu už jo tekėti – tai būtų buvęs mezaliansas… Vėliau su įvykusiu faktu susitaikė, bet į Balį visad kiek iš aukšto žiūrėjo. Artimų santykių nepalaikėm, tik likimas mus suvedė tremtyje, ir jis su žmona mudviem su dukra daug padėjo“ (žr. in: BLKMČ, KC PENN, l. 3).
[IX] Teklė Hulevičiūtė-Daugirdienė (1890–1979), akių gydytoja.
[X] Stasys Šimkus (1887–1943), kompozitorius. 1921–1922 m. studijavo kompoziciją Leipcigo ir Berlyno konservatorijose.
[XI] BS buvo apsiėmęs sukurti kompozitoriui Šimkui operos Pagirėnai ( Kaimas prie dvaro) libretą pagal rašytojo Jono Žiliaus-Jonilos humoristinę poemą Vestuvės.
[XII] Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1919–1922 m. laikraščio Lietuva bendradarbis, literatūrinio priedo Sekmoji diena redaktorius.
[XIII] Juozas Pajaujis (1894–1973?), publicistas. 1920–1923 m. (su pertrauka) Berlyno universitete studijavo teisės ir valstybės mokslus.
[XIV] Tadas Petkevičius (1893–1964), teisininkas, diplomatas. 1918–1921 m. dirbo Ministrų kabineto reikalų vedėju. VS pastaba: „Tadas Petkevičius buvo mano tėvo pusbrolis, bendradarbiavo su Baliu Maskvoje, „Santaros“ laikrašty, ir man atvažiavus į Maskvą studijuoti Komercijos institute, įvedė mane į lietuvių studentų draugystę, informavo apie lietuviškus reikalus, nes aš, augusi Ukrainoje, net lietuviškai nemokėjau. Aš jį vadindavau savo dvasios tėvu. Į mano draugystę su Baliu jis žiūrėjo su susirūpinimu, laikęs Balį nerimtu, nepastoviu, įspėdavęs mane nesusiartinti su juo per daug. 1920–1921 m. aš gyvenau pas jį, kai jis vedė Juliją Jablonskytę. Kai mano tėvas 1920 m. grįžo iš Ukrainos į Lietuvą ir buvo labai nepatenkintas jaunos valstybės reformomis (žemės reforma jį skaudžiai palietė, bet jis su ja susitaikė ir labai sėkmingai ūkininkavo), jis taip pat labai susirūpino mano artimumu su Baliu, mane įtarė vedant nemoralų gyvenimą ir buvo man labai rūstus ir kietas. Tadas tada stojo manęs prieš jį ginti. Jų seniau artimi santykiai pairo. Taip pat ir Tado santykiai su Baliu atšalo – Tadas nepakęsdavo kitokios nuomonės, buvo despotiškas ir netolerantiškas. Ir mano santykiai su juo nebuvo tokie artimi kaip pradžioje“ (žr. in: BLKMČ, KC PENN, l. 4).
[XV] Kalbama apie 1921 m. balandžio mėnesio pabaigoje Briuselyje prasidėjusias derybas dėl pašlijusių Lietuvos ir Lenkijos santykių (Hymanso projektą). 1921-05-20 pateiktas pirmasis projekto variantas numatė Lietuvos ir Lenkijos federaciją ir Lietuvos prijungimą Lenkijai. Lietuvos vyriausybė ir delegacija buvo verčiamos siūlomą projektą priimti kaip derybų pagrindą.