1920-08-12, 13, 14

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920-08-12–14, iš Baibokų – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920-08-12–14, iš Baibokų – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–655
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1920-08-12–14
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 655. Laiškas. Be pilnos datos, vietos. Datuota ir lokalizuota pagal sąsają su 1920-08-10 laišku (BS, atvykęs į Baibokus, peršąla, suserga: „Užvakar, kai aš turėjau gana daug karščio ir buvau visai silpnas…“), turinį („aš 24 metų vyras verkiu kaip vaikas…“; „Čia durysna paklabeno ir inėjo motyna, o aš visas ašarose...“), VS pastabą BLKMČ ir KC PENN mašinraščiuose („1920.VIII.12, 13, 14 / Iš Baibokų į Bugius“). Rašyta šešiuose 9,6 × 16,3 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus plėšytuose lapeliuose (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r) parkeriu (juodu rašalu). Aplankstyta. Yra įplyšimų. Dėmėta (rudos, rausvos dėmės, pirštų atspaudai). Be voko. Mašinraščiai (nuorašai): LLTIB RS, f. 53, b. 1290, l. 75–78 (AlS), BLKMČ, KC PENN, l. 4, 12, 16–17 (VS). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2 12–VIII.
3 Už vakar, kai aš turėjau gana
4 daug karsčio ir buvau visai silpnas,
5 staiga pajutau, kad Tu padėjai
6 savo rankas ant mano galvos.
7 Kaip? Tu? Iš kur? Iškėčiau akis
8 ir nieku būdu netikiu, taip tu
9 stovi, ir glostai mano galvą ir
10 taip gerai gerai žiūri akysna. Ir
11 dar, ir dar nepatikėjau – ir atsimi-
12 niau, kad aš bereikalo netikiu,
13 kad tu esi Tavo bute [I], o aš pas
14 tave ilsiuos, ir tu man pasakoji,
15 kaip Kamiencas [II] visas akmenų
16 sienomis apsuptas, kaip ten
17 stovi senas senas vienuolynas,
18 ir kaip tenai vidūnakty pakly-
19 dusios dušios slankioja.
20 Klausaus tavo pasakojimo ir
21 man baisu daros ir aš noriu
22 arčiau prisiglausti, bet tavo
23' veidas paliko toks balkšvus, neaiškus
24 ir ėmei tu kažkur slinkti…
25 Čia durysna paklabeno ir inėjo
26 motyna, o aš visas ašarose
27 į jos rupestingus klausimus
28 nieko negalėjau atsakyti.
29 Aš rodos, kad nemiegojau. Kaip
30 tai buvo – nežinau. Kaip nežinau,
31 kas dabar visą laiką su manim
32 dedas. Sunku duoti aiškią
33 atskaitą, tuo labiau ką žodžiais
34 pasakyti. Visa kažkokiame verpe-
35 te sukas – pinas ir tame tarpe aš
36 24 metų vyras verkiu, kaip vaikas…
– – – – – – – – – –
37 2 [→]
38 Aš baisiai norėjau tau ką gražaus
39 parašyti. Bet šiandie aš dar tik
40 iš lovos teišlipiau, šiandie dar daug
41 kas skauda, o ir tokios slogos smaugia,
42 kad rašyti tenka beveik teksto
43 neįmatant. Šiandie ilgai lovoj
44 dar gulėjau, tat ilgai ilgai dumojau.
45 Gerai, kad kolkas visa taip susi-
46 dėjo, kad aš išimtinai vienas
47 galiu pabūti ypač nakti. O naktį
48 taip tylu. Girdis, kaip sode vėlyvas
49 paukštis nuo šakos ant šakos skren-
50 da, girdis, kaip toli toli kaimynybėj
51' šuo suloja, kaip tolimu vieškeliu
52 monotoniškai keleivio pavėlavusio
53 ratai girgzda. O aš tylus žiurėtojas
54 skaitau valandas ir minutes, in
55 jas insiklausydamas, jomis alsuo-
56 damas, toks tolimas‑tolimas…
57 Juk daug tokių nakčių buvo čionai,
58' buvo, kai dar aš čia netunojau
59 užmirštas ir apleistas, daug jų dar
60 ir bus, ir nėra tos galės, kuri
61 galėtų laiko bėgį sustabdyti,
62 kuri galėtų padaryti, kad ir aš
63 šią klaikią naktį bučiau kam
64 nors reikalingas pasauly. Dar
65 daug daug nakčių praeis o aš klausy-
66 siuos, kaip laikas skrenda, o aš
67 gulėsiu šiame mažame urve ir staugsiu.
68 Man nereikia rytojaus, man nereikia
69 nė giedraus ryto, ne paniurusios saulės,
70 nes aš laukiu tos valandos, kada tave
71 vel pamatysiu, kad Tu slapčia mano
72 ašarų nebevogtum! – – – – – – –
73 3 [→]
74 Tu kadaisiai pakartojai, kad
75 pas mane liguista fantazija.
76 Deja, bijau, kad tai tiesa yra.
77' Bijau, kas ateity bus. Tu sugrįši
78 sveika ir stipra, atsilsėjus ir pa-
79 sitaisius – o aš… Ir bijau aš, ar
80 tu panorėsi ateit int mane tokį
81 susigraužusį ir nuliūdusi nakties klajuną.
82 Juk turbūt tų pasaulio gyveni-
83 nimo gėlių ir pilnybės, kurių pa-
84 tiekia skaisti dainuojanti dvasia,
85 kurių tu iš manęs lauki, tau duot
86 aš nesugebėsiu. Nes aš jaučiu,
87 kaip ties manim beprotiškai
88 žiauriai užsidarė dangus, atsi-
89 tolino žvaigždės, susivėlė de-
90 besys, susiburė sielos ištremty –
91 ir aš Tau pasaulio pilnybės nešti
92 negalėsiu. Gal aš ir dabar esu
93 perdaug silpnas, kad negaliu
94 užsimiršti, negaliu apie tave
95 negalvoti. Už tat ir namie būti
96 baisiai klaiku. Lėkčiau, bėgčiau
97 kur nors į laukus, kur į verpe-
98' tus, kur į vasarojų, o čia gulėti
99' turiu lovoj, urve, ir dar nežinau,
100 kada ta malonė galės pasi-
101 baigti. Ir todel tu atleisk man,
102 kad aš esu liūdnas ir nusiminęs.
103 Gal ateis laikas, kad vėl dainuosiu,
104' vėl šauksiu į dangų. Bet dabar
105 aš tiktai drėgną kvapą žemės
106 tejaučiu, dabar aš tiktai esu
107 tavęs beprotiškai pasiilgęs – – – – –
– – – – – – –
108 4 [→]
109 13–VIII
110 Vėl ir vėl skaitau tavo laišką,
111 paskutinį, gerąjį. Tą, kurį aš vieną
112 vienintėlį nuo tavęs tegavęs
113 dabar esu. Vėl ir vėl skaitau ir
114 galvoju, ir galvoju rodos be žodžių,
115 net ir be minčių, o taip kažkaip
116 visa žmogiška esybe. Aš manau,
117 kad ne tik žodžiais negalima pasa-
118 kyti, bet ir minty sukaupti, kaip
119 neriasi – vystosi – skrenda mūsų vie-
120 ningas gyvenimas. Jei aš kartais ta-
121 vęs klausdavau, jei aš kartais
122 abejodavau ar netikėdavau –
123 tat šiandie nieko abejotino aš
124 neturiu. Tarytum didelė minia
125 didžiausia būtų sustojusi ties
126 uolų kalnų ir galvotų, kaip čia
127 pro jį prasiskverbti, prasilaužti,
128 tunelį prakasti, o aš ramus ir
129 dainuojantis eičiau prošal,
130 nes tas kalnas man būtų permatomas.
131 Taip dabar man ir atrodo visas
132 gyvenimas perregimas ir viena ran-
133 ka išsemiamas. Eisiu ir nusi-
134 prausiu vandeniu verdeniu, plau-
135 kus vakaro rasa išsikaišysiu,
136 beržo‑verkėjo vainiką užsidėsiu – ar
137 tu girdėsi mano dainą, kaip
138 ji plauks po lygias pievas, mėlynas
139 padanges ir visą pasaulį perre-
140' gimą, kaip ji plauks sutemos
141 rasa vainikuota? Tu atsi-
142 dusk del manęs! – – – –
– – – – – – –
143 5 [→]
144 Taip palengva, pamažėli
145 Niaukiasi dangus.
146' Liepos, medžliepiai šakelėm
147 Pusę debesio nuklojo
148 Sausom rankom.
149 O kita – gaisri, raudona
150 Kaip rudens aguonų žiedas,
151 Saulės kūną apkabino.
– – – – – – – – – – –
152 Beržas skambina lapeliais,
153' Aš klajodamas be kelio,
154 Kur žolelės, ne žvaigždelės,
155 Kur rudens žolelės želia
156 Kur širdis pavilgo gelia
157 Insiklustų šale kelio
158 Beržą skambinant lapeliais…
-
159 Beržas skambina lapeliais…
160 Po dunojų – vasarojų –
161 Aš klajodamas dumoju,
162 Kad berželio skamba lapai,
163' Kad po beržu želia kapas,
164 Kad pro šalį nėr takelio –
165 Beržas skambina lapeliais…
-
166 Šlama – skambina lapeliais…
167' Lyg daina mana varė
168 Kapui vartus atidarė,
169' Lyg dainelė vakarinė
170 Aš dainuočiau paskutinę…
171 Verkia skambina lapeliai…
-
172' – Kad išgirstum – neraudotum
173 Liudnas godas palaidotum –
174 Dienas dangiškas godotum –
175 Šlama – skambina lapeliai… [III]
176 6 [→]
177 14–VIII
178 Tokia tyli‑tyli naktis.
179 Kad rodos atsidusiu ir mano
180 alsavimas lengvas tavo žy-
181 dintį sapną pasieks.
182 Kad rodosi galvą nulenksiu
183 žemyn ir šešelis slenkdamas
184 šnarejimų tavo godą pasieks.
185 Kad rodos gelmesna insižvelgsiu –
186 ir tu išgirsi, kaip mano žvilgsnys,
187 pasiilgusios akys tavęs ieško.
188 Tokia nakti aš tau dumoju.
189 Aš nedumoju ar gera ar bloga
190 apie tave, apie tavo gyvenimą,
191 aš tik dumoju, kad tu esi,
192 kad tu gyveni, sapnuojan-
193 ti ir žydinti, miško vienumą
194 belankanti. Aš tik dumoju,
195 kad Tu visa savo esybe nu-
196 nai esi gal kaip mano
197 vakaro tylybė.
198 Aš žinau tiktai, kad jeigu
199 aš šiandie tyliu ir tylėdamas
200 insiklausau į nakties tylumą –
201 aš nevienas esu.
202 Aš žiuriu į nakties gelmes
203 ir tavo dienas laiminu.
204 Rytoj gal bus giedriau, ry-
205 toj gal saulė kitokia patekės,
206 rytoj gal žvaigždės karoliais
207 pįnsis – o šiandie pasauly tylus
208 sapnas – šiandie pasauly
209 mudu du – Tu ir aš – gyvensim
210 ir be žvaigždžių – – –
211 O tu! Palaiminta būk!
– – – – – –
23 balkšvus ] ins k
51 kaip ] cor k pro t
58 čia ] cor či pro ne; netūnojau ] cor t pro s
77 sugrįši ] p i ras u
98 gulėti ] cor g pro l
99 nežinau ] cor n pro ž
104 šauksiu ] ins s
140 kaip ] cor pro į tą; sutemos ] cor pro o aš s
146 šakelėm ] cor pro lapeliai
153 klajodamas ] p m cor as pro s et be; cor be pro te
163 po ] cor pro pro; beržu ] cor b pro k; kapas ] p cor interp , pro
167 vakarė ] vid ex err om ka
169 Lyg ] cor L pro I
[I] Vanda Daugirdaitė, dirbdama dienraščio Lietuva redakcijoje korespondente ir vertėja, 1920–1921 m. gyveno Kaune pas tėvo Kazimiero Daugirdo pusbrolį Tadą Petkevičių.
[II] Vanda Daugirdaitė, su tėvu gyvendama Ukrainoje, nuo 1912 m. lankė gimnaziją Podolės Kamenece.
[III] BS eilėraščio be pavadinimo „[Taip palengva, pamažėli]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: BSR 1, p. 268–269, 795.