1921-06-23[iki]

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-06-23, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-06-23, iš Kauno – į Būgius
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, iki 1921-06-23, iš Kauno – į Būgius
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–656
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: iki 1921-06-23
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 656. Laiškas. Fragmentas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis VS pastaba („1921. VI. prieš 23, / Iš Kauno į Bugius“) BLKMČ BS ir KC PENN mašinraščiuose, turiniu. Rašyta dviejuose 9,1 × 14,6 cm gelstelėjusio, lygaus, atplėšto popieriaus lapeliuose (2r, 4r) (1r, 3r neišlikę) raudonu viršaus krašteliu parkeriu (mėlynu rašalu). Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Apglamžyta. Dėmėta. Ištepta. Be voko. Mašinraščiai (VS nuorašai): BLKMČ BS, KC PENN, l. 10–11. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 2 [→]
2 Kokiuo vargu aš atsėdėjau
3 redakcijoj [I] tas šešias valandas!
4 Ir rodos kažška atiduočiau,
5 kad tik laukų kvapu paalsuoti,
6 kad tik krūtinėj būtų
7 lengva – ir platu. Ir rodės
8 man, kad aš negyvenu, o tiktai
9' saulės atokaitoj skrenda
10 ir kažkokiuo įstabiu sapnu
11 gyvas esu.
12 Tu sekmadienį norėjai atvažiuoti
13 į Šaulius, telefonu paskambint
14 į Kauną, gal tu ir buvai atva-
15 žiavus, gal skambinai, o
16' aš tuomet toli buvau.
17 Ir kas man buvo daryti. Kai gavau
18' Tavo laišką,
19' pasilikti buvo nebegalima,
20 buvo jau duota telegrama į namus,
21 buvo surengta visa ekspedicija,
22 paruoštas automobilis, o
23' tau aš pranešti laišku tau
24 nebegalėjau suspėti, nes tu
25 vis viena nebutum suspėjus gauti.
26 Aš vis dabar galvoju, kaip čia
27 padaryti, kad tu galėtum atva-
28' žiuoti į Kauną. Bet kaip čia
29 su piningais padaryti? Aš pinin-
30' gų turėsiu tiktai nuo liepos 1 d.
31 O su Tavo reikalais, tai išėjo šitaip.
32' Šiandie Čiurlionis [II] buvo pas mane
33 4 [→]
34 Dar dalykas toks yra, kad aš
35' nuo liepos mėn. 1 d. noriu
36 gauti atostogų. Bet aš nepasi-
37 kalbėjęs su tavimi nenorėčiau
38 niekur važiuoti. Dabar kvie-
39 čia labai važiuoti į Kopenga-
40 gą Savickis [III] ir Šeinius [IV]. O jei
41 ne tenai, tai manyčiau gal į Latviją,
42 į marių pakrantę, ten del latvių
43 piningų pigumo būtų galima
44 neblogai gyventi bei pasilsėti.
45 Bet aš noriu su Tavimi pasima-
46 tyti, pabūti. Ir aš bijau, kad tu
47 į Kauną neatvažiuotum
48 tuo laiku, kad aš išvažiaves
49 bučiau. O mums taip daug
50 reikėtų dabar pasikalbėtį apie
51 dabartį, apie ateitį, apie
52 mūsų gyvenimą. Aš taip no-
53 rėčiau su tavimi pasimatyti!
54 Juk tu buvai žadėjusi atvažiuoti
55' į Kauną. Bet kada ir kaip, ir kas
56 reikia padaryti? Gal geriausia
57 būtų, kad atvažiuotum per
58 šventą Joną, tai čia kelios dienos
59 būtų švenčių. O gal dar geriau –
60 pirmomis liepos mėnesio die-
61' nomis – kai aš nuo pirmos
62 paėmęs atostogų bučiau visai
63 liuosas ir mes galėtumem
64' kelias dienas kartu pabuti, nueiti
9 skrendu ] vid ex err fl -a pro -u
16 aš ] p ras matai
18 laišką, ] p ras aš jau toli buvau,
19 pasilikti a ras ir
23 laišku ] p vid ex err rep tau
28 kaip ] cor pro mat
30 d[ienos]
32 mane. ] p abs
35 mėn[esio]
55 kaip ] p cor interp , pro ?
61 kai ] cor k pro vid t
64 abs
[I] BS nuo 1919 m. lapkričio mėnesio dirbo oficiozo Lietuva redakcijos vedėju, 1921–1923 m. buvo šio dienraščio redaktorius.
[II] Turbūt minimas Jonas Čiurlionis (1891–1955), vargonininkas, muzikos mokytojas. 1920–1926 m. tarnavo Lietuvos kariuomenės įvairiuose daliniuose.
[III] Jurgis Savickis (1890–1952), rašytojas, diplomatas. 1919 m. paskirtas oficialiu atstovu Danijoje, 1921–1923 m. rezidavo Kopenhagoje.
[IV] Ignas Šeinius (1889–1959), rašytojas. 1919–1920 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Danijoje.