19201

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920 m. pavasaris, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir srtudijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1920 m. pavasaris, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: F53–652
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1920 m. pavasaris
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 652. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis VS pastaba („1920 m. pavasarį Kaune“) KC PENN saugomame VS mašinraštyje. Rašyta dviejuose 9,6 × 16,3 cm gelstelėjusio, lygaus, atplėšto popieriaus lapeliuose (1r, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Kampai ir kraštai aplankstyti. 1r užlenktas apatinis kraštas; 2r lenkta (lankstymo į dvi dalis žymė). Yra įplyšimų. Dėmėta. Ištepta. Be voko. Nuorašai: BLKMČ BS, KC PENN, l. 20 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1 [→]
2 Labas Rytas!
3 Su sauluže atsikėlęs tau du-
4 moju. Labas rytas! Ar tu kėleis,
5 ar sapnuoji maną sapną
6 mėlynąjį? Ar tu lydi
7 per padanges vieną min-
8 tį – mylimą?
9 Kad pasveikinti galėtau
10 tave jauną su trimitu
11' labą rytą, kad pranešti
12 tau galėčiau saulės švie-
13 siąją kelionę ar kaip
14 mažas piemenutis para-
15' liuoti prie langelio rageliu –
16 tu žinotum, tu pajustum
17 kad tu jauna ir skaisti,
18 kad tu jauna ir sparnuota,
19 kaip pavasario gegulė.
20 Labas rytas!
21 Labas rytas – saulė
22 keldamosi šypsos ir ma-
23 žučiais spindulėliais
24 žiedus, pievas ir berželių
25 pasilenkusias šakas
26 švelniai‑švelniai glamonėja.
27 Ir pro mano mažą langą
28 neša beržo žalią kvapą,
29 neša tylų rymastėlį – neša
30 tavo šviesų vaizdą sau-
31 lės spinduliai.
32 Labas rytas!
33 Pakartosiu palukėsiu vėl
34 kartosiu spinduliuose
35 ir dainuosiu: –
36 Labas rytas!
37 2 [→]
38 Mano dangų parugėj
39 Pilki debesys nusėjo,
40 Pilki ūkai nukedeno.
41 Žiuriu‑žiuriu debesėlin
42 Pro mirguojančias šakas
43 Pro linguojančius rugius
44 Pro svajones užmirštas…
45 Ir netyčia iš po žemių
46 Iš tyliųjų vandenų
47 Iš darželių apleistų
48' Kelias ilgesys aštrus
49 Tų kaitriųjų spindulių.
50' Taip ir aš alsuodams – gyvas
51 Vienu ilgesiu ilgiausiu
52 Bežiurėdams debesėlin,
53 Besikeldamas šešėliu
54 Vien sapnuoju spindulius
55 Aitrą – kaitrą parugėj…
56 Ar ateisi tu su saule,
57' Ar ateis tu kaip saulė,
58 Ar pasėsi pilną saują
59 Spindulių?
60 Klausiu – žiuriu – nesulaukiu…
61 Ir dainuoju atsiskirdams
62' Kaip kadaisia saulė degė
63 Kaip kadaisia parugėj
64 Po padangę mano gaisrią
65 Aukurai auksuoti degė…
66 Ir dainuoju, kaip Ji toli,
67 Tą kuri, man ugnį davę –
68 Mano dovaną švenčiausią,
69 Ta, kuri dainavo rytą
70 Ir su saulė prakalbėjo:
71 Busi mano karalaitis –
72 Šviesus! [I]
11 labą ] cor ą pro as
48 ilgesys ] cor l pro s
50 alsuodams ] cor m pro s
57 ateisi ] vid ex err om fl -i
62 kadaise ] cor s pro j
[I] BS eilėraščio „[Mano dangų parugėj]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią eilėraščio redakciją ir teksto istoriją žr. in: BSR 1, p. 266–267, 795.