19191

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1919 m. ruduo, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: BSA: Balio Sruogos archyvas (1911–1947) (http://www.sruoga.flf.vu.lt)
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštyno leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, bibl@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, 1919 m. ruduo, Kaunas
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas
Identifier: LLTI BR, f. 53, b. 653
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1919 m. ruduo
Physical Description: Autografas: LLTI BR, f. 53, b. 653. Laiškas. Be datos, vietos. Datuota ir lokalizuota, remiantis VS pastaba („1919 m. rudenį (?)“), BS biografija. Rašyta septyniuose 8,4 × 13,0 cm gelsvos splavos, peršviečiamo, suplėšyto laiškinio popieriaus dryželiais lapeliuose (1r, 2r, 3r, 4r, 6r, 7r) (5r–v trūksta) parkeriu (juodu rašalu). Numeruota BS ranka. Aplankstyta. Dėmėta. Be voko. Nuorašai: LLTI BR, f. 53, b. 1290, p. 67–68 (AlS ranka), KC PENN, p. 14 (VS mašinraštis). Nepublikuota. Skelbiama iš autografo.
1 1. [→]
2 Mažą mažutę tau dovaną
3 dovanėlę dovanoti norėčiau.
4 Ilgas aš savo gyvenimo die-
5' nas mano maniau, kad
6 visas mano gyvenimas
7 yra tiktai vidunakčiui
8 dovana, dovana vidu-
9 nakčiui pakeleivinga.
10 Ir dainavau aš tuomet
11 vidūnaktį, ir dieną liū-
12' dėdamas laukiant atei-
13 nant vidūnaktį, kad
14 atsiskirus nuo pasaulio,
15 atsiskirus nuo žmonių
16 tik prie žemės motinos
17 tyliai prisiglaudus pa-
18 raudoti – atiduoti žemei
19' ir vidūnakčiui, ką iš
20 jų pasiėmęs turėjau.
21 2 [→]
22 Vidunakčiui dovana pa-
23 keleivinga! Ir nebuvo ma-
24 nyje nė džiaugsmo, nė dai-
25 nos, nė linksmybės, nė
26 pavilgo. Tuomet gyve-
27 nimas mano buvo ištrė-
28 mimas ir merdėjimas.
29' Ir ir dabar apsižvalgau
30' aplinkui į pasaulį, ir
31 palyginu senąjį begali-
32 nį skausmą ir dabarties
33 susikaupimą. Ir jeigu
34 dabar kartais begalinė
35 gėla slegia siela, dabar
36 aš nebeješkau vidunakčio,
37 dabar aš nenoriu kokiuo
38' nos išvidinio daiktų
39' mažinti gėlą: man tuomet
40 rodos, kad visas gyvenimas
41 musų yra begalinis kalėji-
42 3 [→]
43' jimas žiauriausias, ir kad
44 kiekvienas susikaupimas
45 savęsp yra mažutėlis išsi-
46 vadavimo atdusis.
47 Ir todel aš ateidamas
48 int sielą Tavo klausiu –
49 Ar esi? Ar esi, kaip žydėji-
50 mas, kuris keliasi menkas
51 iš požemio, išskečia svai-
52' ginamus žiedu ir jaunybės
53 kvapu girdo apsistojusius
54' ir pakilusius – ar esi?
55 Ar esi savo sieloje – kaip
56 balandžio saulės šypsena –
57 kuri pažvelgia ir sniego pusnis
58 sudildo, ir veidą, ir krutinę
59' sudilgina, ir pirmažiedius
60' pražydina, ir jaunybę
61 spinduliais nugirdo?
62 Ar esi – ar girdi mane?
63 4 [→]
64 Aš nežinau, ar sulauksiu
65 pavasario, tik aš baisiai
66' noriu dar kartą sulaukti.
67 Dar kartą balandžio saulėj
68' pasijuokti, dar nors kartą
69' laisvai su gėlikėmis paal-
70 suoti, dar nors kartą
71 lauke, žaliuoj pievoj po
72 auksines saulėtas purie-
73 nas padainuoti.
74 Ir aš norėčiau – be galo –
75 kad aš alsuodamas saule ir
76 dainuodamas žiedų žydė-
77 jimą Tau padėčiau
78 išsivaduoti iš žemės ne-
79 laisvės, kad galėčiau padėti
80 tau pasikelti į mėlynas augštybes,
81 kad tu nenorėtum, kad tu
82 daugiau nebegalėtum pasa-
83 kyti – dabar gera – o toliau –
84' kas – Tuščia!
85 6 [→]
86 Bukie laiminga –
87 Vėlei ir vėlei
88 Tyliai kartoju –
89 Būkie laiminga…
90 Noriu be galo
91 Būti – gyventi
92 Tave sapnuoti
93' Tave dainuoti
94 Baltų lelijų
95' Vainiką pinti –
96 Tai kam gi klaiku
97 Per visą naktį,
98 Tai kamgi dėmės
99 Švitruoja lange,
100' Šešėliai slanko…
101 Tave godoju,
102 Tave svajoju,
103 Ir mano sielą
104 Padavanoju… [I]
105 7 [→]
106 Nors ir labai labai laukiau –
107 tačiau nesulaukiau tavęs
108 šiandie. Norėjau pažvelgti
109 vieną kartą akysna – giliai,
110 kad tu sudrebėtum iki skausmui –
111 Norėjau tau mažytę dova-
112 nelę dovanoti
113 Nesulaukiau. O aš tur-
114' but dar daug daug galvosiu.
115 Ar Tu atsiminsi mane
116 šį vakarą – šią naktį?
117 Ar tu pabusi su manimi
118 šia naktį – bent valandėlę?
119' Tiek to… O aš Tavęs
120 laukiau – begalo.
121 Nors aš dar daug laiko
122 turiu.
123 Labanaktis Sesule!
5 [die]nas ] p vid ex err mano
12 laukiau ] cor l pro vid s
19 vidunakčiui ] cor fl-ui pro -ų, cor u pro ų, add i
29 Ir ] p rep ir
30 aplinkui ] cor k pro g
38 nors ] vid ex err om r; išvidiniu ] vid ex err fl -o; daiktu ] vid ex err fl
39 mažinti ] cor m pro s
43[kalėji]mas ] vid ex err rep ji; žiauriausias ] cor r pro s
52 žiedus ] vid ex err om s
54 palikusius ] p cor interp pro ?
59 pirmažiedžius ] vid ex err om sec ž
60 pražydina ] cor pr pro vid ži
66 dar ] cor d pro vid s; sulaukti ] p cor interp pro
68 nors ] s l ins
69 laisvai ] cor pri ai pro iu
84 kas ] p cor interp pro vid ?
93 Tave ] cor T pro D
95 pinti ] cor sec i pro į
100 slanko ] cor k pro g
114 daug ] cor d pro g
119 Tiek ] cor Ti pro Ko
[I] BS eilėraščio „[Būki laiminga]“, neįėjusio į poezijos rinkinius, ankstyvas variantas; vėliausią redakciją ir teksto istoriją žr. in: BSR 1, p. 265, 795.