1929-11-19

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-11-29], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-11-29], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–265
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1929-11-19]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–265. Rankraštis, laiškas, be pilnos datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, prierašu. Rašyta trijuose 16,5×21,1 cm gelstelėjusio, labai plono, peršviečiamo, lygaus popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Viršuje prierašas pieštuku adresato ranka: 1929 metais, kairėje paraštėje pabraukiant apačioje – Motutės / Kaune. Lankstymo į keturias ir daugiau dalių žymės. Lenkimo vietose popierius yžta. Viršuje, kairiajame kampe, segta sąsagėle (skylutės, rudos žymės). Kairėje paraštėje išmušta po dvi skyles. Kairysis kraštas nelygus, plėšta. Apačios kraštas apiplyšęs. Kampai aplankstyti. Apglamžyta. Dėmėta. Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Prie laiško voko nėra. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 143–144. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Miel[a]s Ju[o]zapai [1],
2 Ačiū už laišką. O aš jau maniau, kad
3 Tu gal ko nors supykai, kad taip ilgai nieko
4 neatrašai.
5 Kaip Tau atrodo del tų ''kilimų'': man rodos,
6' konsulai [2] gal galėtų būtų kiek patenkinti –
7 dėkingumo ženklu?
8' Su matute [3] ilgai kalbėjome del Aniolo [4]
9 vedybų ir kitų reikalų. Matute budama
10 Kaune buvo kiek pasitaisius, nusirami-
11 no, atsilsėjo, ir kalba žymiai pasitaise
12 (nors gedimas kalbos ir nėra dar taip aiškiai
13 ir pavojingai išreikštas). Savaitės bėgy
14 aiškiai pastebėtas pagerėjimas liudija,
15 kad padėtis nėra dar tokia bloga.
16 Žinoma, reikia tiktai, kad toliau gyve-
17 nimas būtų ramus – ir nenuvargtų.
18 Iš čia išvada – kad reikia, kad kas būtų,
19' kas Baibokuos gaspadinauja, kad
20 matutei – nebereikėtų rūpintis. Matutė
21 ir gi tos nuomonės, kad Aniolas turėtų
22 vesti. Atrodo, be to jie namie nesusi-
23 tvarkys.
24 Atvažiavus Aniolui vedybų reikalas
25 nebuvo plačiau aptariamas. Užtat
26' Aniolas pilnai sutiko, kad matute su
27 tatušiu [5] būtų lig ir ligonių padėty,
28 kad jiems viskas būtų parupinta, kad
2 [→]
29 niekuo daugiau nebereiketų rūpin-
30 tis. Aniolas pasižadėjo tučtuojau padaryti
31' remontą ''kamarėlėj'' – sutvarkyti langus,
32 panaikint joje virtuvę, pastatyti naują
33 pečių, kad čia būtų šilta, padaryti vietos,
34 kad galėtų tilpti dvi lovos – ir ne prie lango.
35 Pagaliau, pažadėjo laikyti nuolatinę
36 tiktai jiems tarnaitę. Matutė pageidavo
37 ''Palionijos'' [6] (''nečia'' [7]). Atrodo, kad ji gal
38 ir geriausia tinka: negirdės, kaip tatušis
39' barasi. Nes jokia girdinti tarnaitė
40 neišlaikys – pabėgs nuo tatušio barimo.
41 Tuo ''tarybos'' ir pasibaigė.
42 Prieš kelias dienas Aniolas rašė
43 Adolpui [8]. Jis jau pastatęs kryžių
44 ant dėdės kapo. Namie po truputį
45 tvarkosi. Tiktai esą tatušis daug išge-
46 riąs ir barasi, kas, žinoma, neigiamai
47 atsiliepia į motutės sveikatą.
48 Aniolas priėjęs išvados, kad jis turi
49 vesti, nes kitaip negalėsiąs susitvar-
50 kyti. Tuo tikslu jis nusiuntęs ''skreplių''
51 į Panevėžį ištirti. Rezultatai – dar
52 nežinomi, bet jo nusprendimo
53 realizavimas priklausysiąs nuo
54 daktaro pareiškimo.
3. [→]
55 Kazimieras [9] Tau jau turbut rašė, kad
56 jis dukterį [10] turi. Gimimas buvo gana sun-
57 kus, reikėjo net šiokia tokia operacija da-
58 ryti su narkozu. Todel jo žmona [11] jau
59 beveik ištisą mėnesį guli ligoninėj, –
60 vis buvo pakelta temperatura. Bijojo
61 didelių komplikacijų. Bet, rodos, šiandie –
62 ryto, grįžta iš ligoninės namo.
63 Levinsono [12] (ne Aronsono, kaip Tu rašai)
64 poperiai blogi, paaiškės už poros
65 dienų. Aš galiu kalbėti tik su Banai-
66 čiu [13]. Bet jis buvo išvažiavęs, kai
67 jis sugrįžo – Sutkus [14] apsirgo (o su juo
68 drauge mes turime eiti kalbėti). Už
69 poros dienų pagys.
70 Nepyk, kad mažai rašau, bet
71 šį semestrą aš turiu baisiai daug
72 darbo, normališkai dirbu 12–14 valandų
73 į dieną, ir vis nesuspėju visko padaryti.
74 Mums Universitete reformą darys,
75' bet tik rudenį: Ryme deras su popežiu [15].
76 Pakeitimo projektas – priimtinas: sustatė
77 V. Krėvė [16] su Vacl. Biržiška [17], nauju
78 statutu mums algas pakels.
79 Savickis [18] – po Kalėdų važiuoja užsie-
80 nin atstovaut – ne tai Stockholman,
81 ne tai Brazilijon.
82' Vis[o] Br Boles [19]
83 ˹Labų dienų nuo musų visų
84 trijų Tau ir p Bronei [20]
85 B [21]
86 19/lap [22]˺*
1 Miel[a]s Ju[o]zapai ] ill, rest
6 būt[i] ] vid ex err ų pro i
8 kalbėjome ] cor l pro b
19 gaspadinauja ] cor sec a pro ill
26 matute ] cor u pro vid y
31 kamarėlėj ] cor secė pro vid y
39 barasi ] cor b pro B
75 Ryme ] cor y pro i
82 Vis[o] ] ill, rest
83–86 ˹*˺ ] add in sin mg, vert
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] Balys Sruoga, atsidėkodamas už draugišką ir šiltą priėmimą 1929 m. liepos mėn. pradžioje organizuotos ekskursijos į Vokietiją ir už jos ribų dalyvių vardu, Leipcigo garbės konsului E. Bielmannui ir Dresdeno garbės konsului Rudolfui Maronui per Berlyną pasiuntė keletą kilimų iš senoviškų lietuviškų audinių.
[3] Agota Lomanaitė-Sruogienė (1867–1930), Balio Sruogos motina.
[4] Aniolas Sruoga (1890–1936), Balio Sruogos brolis, mirus tėvui Pranciškui Sruogai (1931 m.) – Baibokų ūkio paveldėtojas, tvarkytojas.
[5] Pranciškus Sruoga (1846–1931), Balio Sruogos tėvas, Baibokų šeimininkas, ūkininkas.
[6] [Palionija].
[7] Nebylė, bežadė.
[8] Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, 1927–1933 m. Lietuvos pašto valdybos direktorius.
[9] Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas, spaudos darbuotojas. Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo kovose dėl Nepriklausomybės. 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje, Berno universitete apgynė disertaciją. 1925–1936 m. Finansų ministerijos Paskolų ir ekonominės informacijos skyriaus vedėjas.
[10] Vita Sruogaitė-Kevalaitienė (1929–2006), mokytoja, vertėja, Kazimiero Sruogos dukra.
[11] Ona Slavinskaitė-Sruogienė (1896–1994), gydytoja, Kazimiero Sruogos žmona.
[12] Juozapas Levinsonas-Benari (1892–1967), teatro režisierius, dailininkas, scenografas, architektas, grafikas. 1929 m. gyveno ir dirbo Berlyno „Piscatori“ teatre. Kalbama apie tai, kad Lietuvos žydų kilmės meninkui iškilo grėsmė netekti Lietuvos piliečio statuso. To meto laiškuose, adresuotuose Lietuvoje likusiems bičiuliams – Baliui Sruogai, Antanui Sutkui, Vytautui Bičiūnui, jis teiraujasi apie galimybę grįžti į Lietuvą, gauti darbą Kaune. Dailininkas Lietuvos pilietybę gavo 1930 m., tačiau į Lietuvą nebegrįžo.
[13] Kazimieras Viktoras Banaitis (1896–1963), muzikas, kompozitorius. Nuo 1928 m. Kauno muzikos mokyklos mokytojas.
[14] Antanas Sutkus (1892–1968), teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius. 1920–1925 m. „Vilkolakio“ teatro vadovas. Nuo 1925 m. vadovavo vaidybos studijai, įsikūrusiai Kauno žydų Habimos teatre. 1926–1928 m. Valstybės teatro direktorius. Nuo 1929 m. Kauno radiofono vadovas.
[15] Lietuvos universiteto reforma, prasidėjusi 1928 m. pradžioje, 1929 m. buvo palaikoma naujosios Juozo Tūbelio Vyriausybės. Reforma vykdyta, mažinant fakultetų, katedrų ir etatų skaičių.
Dar 1928 m. pradžioje „krikščionys demokratai, norėdami apginti Teologijos-filosofijos fakultetą, kreipėsi į Vatikaną dėl šio fakulteto juridinio statuto pakeitimo. 1928 m. birželio 15 d. popiežius pasirašė dekretą dėl kanoniškojo Teologijos-filosofijos fakulteto įsteigimo ir patvirtino jo atskirą statutą. Tapęs katalikišku, šis fakultetas įgijo juridinę nepriklausomybę nuo Lietuvos valdžios institucijų. Nors Lietuvos Vyriausybė 1929 m. rugpjūčio 30 d. notoje Vatikanui pareiškė, kad šis aktas nesumažina jos teisių į šį fakultetą, kardinolas Pietro Gasparri 1929 m. rugsėjo 14 d. atsakė, kad numatytą Teologijos-filosofijos fakulteto reformą traktuoja kaip konkordato laužymą.
1928 m. pabaigoje Švietimo ministerija parengė ir pateikė Ministrų kabinetui svarstyti naują Universiteto statutą“ (plačiau žr. Audronė Veilentienė, „Universiteto autonomija Lietuvoje 1922–1940 metais“, in: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_istorija_2.htm).
[16] Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, LU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
[17] Vaclovas Biržiška (1884–1956), kultūros istorikas, LU HMF sekretorius, biobliografijos ir lietuviškų knygų istorijos dėstytojas, bibliotekos direktorius.
[18] Jurgis Savickis (1890–1952), diplomatas, rašytojas. 1927–1929 m. tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje Kaune, vadovavo Valstybės teatrui. 1930–1937 m. nepaprastasis pasiuntinys Švedijoje.
[19] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, LU HMF dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
[20] Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950), Balio Sruogos brolio Juozapo Sruogos žmona.
[21] ~ santr =B[alys].
[22] ~ santr =lap[kričio].