1929-10-29

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, 1929-10-29, [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, 1929-10-29, [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–264
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1929-10-29
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–264. Rankraštis, laiškas, be pilnos vietos. Lokalizuojant remtasi turiniu. Rašyta trijuose 16,7×21,1 cm gelstelėjusio, labai plono, peršviečiamo, lygaus popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Viršuje prierašas mėlynu pieštuku adresato ranka: 1929 X 29. Lankstymo į keturias ir daugiau dalių žymės. Lenkimo vietose popierius yžta. Viršuje, kairiajame kampe, segta sąsagėle (įspaudas, skylutės, rudos žymės). Kairiajame krašte, per vidurį, segta sąvaržėle (įspaudai, rudos žymės). Kairėje paraštėje išmušta po dvi skyles. Kraštai nelygūs, plėšta. Kampai aplankstyti. Apglamžyta. Dėmėta. Viršuje, dešinėje pusėje, numeruota BS ranka. Prie laiško voko nėra. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 141–142. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Mielas Juozapai [1],
2 Dabar yra pas mus atvažiavusi motutė [2].
3 Buvome nuvedė pas Dr. [3] Kuzmą [4] ir dr. Blažį [5]
4' universiteto docentą, nervų ligų specialistą.
5 Perspektyvos – ne kokios labai. Sklerozas – gana
6 stipriame laipsny. Be to dar prasidėjo tam
7' tikra gerklės ir liežuvio raumenų atrofija –
8 todel ir kalbėti sunku, kai kurių raidžiu
9 (r, b) ištarimas pasunkėjo. Ši atrofija – pasi-
10 taiko labai retai, bet ji yra kilusi paraližo
11 pagrindais. Tai nėra pagydomas dalykas.
12 Visas klausimas – kaip laikysis, ar progre-
13 suos ir kaip greitai. Prof. [6] Blažys sako,
14 kad tai gali kartais baigtis fatališkai.
15 Šiuo tarpu tai yra dar labai mažame
16 laipsny, bet kaip toliau vystysis –
17 niekas nežino. Ligoninėje likti nepata-
18 rė – nes nėra kas ligoninėj gydyti ir
19' ji nieko negelbės. Žinoma, rekomendavo
20 tiktai ramų gyvenimą, dietą ir pn. [7] dalykus.
21 Dabar motutė gyvena pas mane. Mes
22 jai nesakome, kad padėtis labai rimtą, bet
23 ją nuramint sunku: Vabalninko daktaras
24 jai pareiškė, kad liga nepagydoma, atsisa-
25 kė gydyti, prigąsdino, o dabar kai
2 [→]
26 daktarai nepatarė ligoninėj palikti –
27 tai jau visai blogai. Nuolat verkia,
28 ir aš nežinau, kas padaryti.
29 Šiandie skambino Aniolas [8] – Adolpui [9].
30 Susitarė, kad Adolpas automobiliu
31 parveš motutę namo ir pades ten reika-
32 lus sutvarkyti. Atrodo, reikės Aniolas
33 priversti, kad jis arba greičiau vestų,
34 arba pasamdytų šeimininkę, kad
35 motutė galėtų gyventi ligonio
36 teisėmis. Nes dabartinė padėtis –
37 visiškai negalima. Tik man rodos
38 vienintėlė išeitis – kad Aniolas vestų.
39 Su šeimininkėmis – nieko neišeis.
40 Sunku jiems ten visiems Baibo-
41 kuos susitaikyti su ta mintimi,
42 kad galėtų šeimininkauti ne giminė.
43 Jei ir pasamdytų kokią tarnaitę –
44 vis tiek tebūtų vieni nesusipra-
45 timai.
46 Tariames taip: kad Aniolas apsi-
47 vestų ir dar laikytų vieną tarnaitę
48 speciališkai motutei su tatušiu
49 patarnauti. Tai tur būt vie-
50 nintėlė išeitis. Atrodo, kad Aniolas
3 [→]
51 ir vieną apsirinkęs turi – Bačiulytę [10].
52 Bačiulis [11] – senas tatušio prietelis, ir prieš
53 ją niekas atrodo nieko neturėtų.
54 Tiktai ji dar gana jauna (20–22 m.).
55' Visus tuos reikalus Adolpas Baibokuos
56 ir turės išspręsti.
57 Tik tu rašydamas laiškus namo –
58 neprasitark, kad motutės padėtis
59 tokia rimta – ir taip labai sunku
60 nuraminti.
61 Beje, prieš 10 dienų išsiunčiau
62 per Savickį [12] tavo vardu du kilimu –
63 ''lietuvišku'' – tūr but juos jau gavai.
64 Ar negalėtum juos kaip nors
65 persiust konsulams Bielmann [13]
66 (Leipzige) ir Maron [14] (Dresden), pažy-
67 mėdamas, kad juos siunčia
68 atminčiai dėkingi ekskursantai.
69 Tai yra senobiški lietuviški
70 audiniai.
71' Viso B[r]Bal[y]s [15]
ֿ
72 1929 sp. [16] 29
73 Kaune, Žemuogių, 4 a
1 Juozapai ] cor p pro i
4 nervų ] cor ner pro psichi
7 liežuvio ] cor o pro s
19 rekomendavo ] cor n pro vid die
55 Visus ] cor V pro A
70 B[r]Bal[y]s ] sign, ill, rest
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] Agota Lomanaitė-Sruogienė (1867–1930), Balio Sruogos motina.
[3] ~ santr =d[akta]r[ą].
[4] Vladas Kuzma (1892–1942), chirurgas, nuo 1923 m. Lietuvos universiteto dėstytojas. Nagrinėjo reumatologijos, ortopedijos, kaulų tuberkuliozės, onkologijos klausimus. Daugelio chirurgijos krypčių pradininkas.
[5] Juozas Blažys (1890–1939), gydytojas psichiatras, neuropotologas, nuo 1924 m. LU Nervų ir psichinių ligų katedros vedėjas.
[6] ~ santr =Prof[esorius].
Juozas Blažys profesorius nuo 1937 m.
[7] ~ santr =p[a]n[ašius].
[8] Aniolas Sruoga (1890–1936), Balio Sruogos brolis, mirus tėvui Pranciškui Sruogai (1931 m.) – Baibokų ūkio paveldėtojas, tvarkytojas.
[9] Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos brolis, 1927–1933 m. Lietuvos pašto valdybos direktorius.
[10] [Bačiulytė], Aniolo Sruogos draugė.
[11] [Bačiulis], Bačiulytės tėvas, Baibokų ūkininko Pranciškaus Sruogos bičiulis.
[12] Jurgis Savickis (1890–1952), diplomatas, rašytojas. 1927–1929 m. tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje Kaune, vadovavo Valstybės teatrui.
[13] E. Bielmann, 1929–1934 m. Lietuvos garbės konsulato Leipcige garbės konsulas.
[14] Rudolf Maron, 1929–1933 m. garbės konsulas Lietuvos garbės konsulate Drezdene.
[15] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, LU Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
[16] ~ santr =sp[alio].