1929-08-16

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-08-16], [iš Būgių – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-08-16], [iš Būgių – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–697
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1929-08-16]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–697. Rankraštis, atvirlaiškis, be pilnos datos. Datuojant remtasi turiniu, prierašu, pašto antspaudu. Rašyta 15,1×10,5 cm gelstelėjusio, standaus popieriaus atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Viršuje tamsiai raudoni atspaudai: kairėje – Vytis, dešinėje – penkiolikos centų vertės pašto ženklas su dvigubu kryžiumi, užrašu LIETUVA, per vidurį – ATVIRUKAS. Adresuota: Vokietijon / Herrn J. Sruoga / Litausche Gesandtschaft / Berlin, W / Kurfürstenstr. 134. Atgalinis adresas: Exp. BSruoga / Bugiai / Vi[ek]šnių / pašt. Juodas pašto antspaudas: VIEKŠNIAI / 16 VIII 29 /. Adresato prierašas mėlynu pieštuku: 1929. VIII 16. Viršuje, kairėje pusėje, segta sąvaržėle (įspaudas, rudos žymės). Kairėje paraštėje išmuštos dvi skylės. Kelis kartus lenkta. Dėmėta. Apačioje, dešinėje pusėje, pieštuku kita ranka numeruota 6 (dokumento numeris byloje). 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 140. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Vokietijon
Herrn [*] J. Sruoga
Litausche Gesandtschaft [**]
Berlin, W
Kurfürstenstr. 134 [***]
ֿ
Exp. [***] BSruoga
Bugiai
Vi[ek]šnių
pašt.
1' Miel[as] Juozap[ai] [1],
2 Tai Šiauliuose pavyko surast
3 vieną raktą. Kitus du – padirbo. Bendrai –
4 atatinka – jei ir netiks, tai jau nebesunku
5 bus jie pabaigt Taisyti. Jei atsiras
6 senieji raktai – pristatysiu ir juos.
7 Šiuos šiandie pat siunčiu Savickiui [2]
8 jis jau kaip nors pasiūs.
9' Labų dienu p. [3] Bron[ei] [4]
10' Vis[o] Balys [5]
11 rugp. [6] 16 d. [7]
1 Miel[as] Juozap[ai] ] ill, rest
9 Bron[ei] ] ill, rest
10 Vis[o] ] ill, rest
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] Jurgis Savickis (1890–1952), diplomatas, rašytojas. 1927–1929 m. tarnavo Užsienio reikalų ministerijoje Kaune, vadovavo Valstybės teatrui.
[3] ~ santr =p[oniai].
[4] Bronė Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
[5] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
[6] ~ santr =Rugp[jūčio].
[7] ~ santr =d[iena].
[*] ~ vok =Ponas.
[**] ~ vok =Lietuvos pasiuntinybė.
[***] ~ vok, santr =Berlynas, V[akarai] / Kurfiurstendamo g[atvė] 134.
[****] Exp[éditeur] ~ pranc, santr =Siuntėjas.