1929-06-26

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-06-26], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-06-26], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–697
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1929-06-26]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–697. Rankraštis, laiškas, be pilnos datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, prierašu. Rašyta 21,0×32,9 cm pilkšvo, labai plono, peršviečiamo, lygaus popieriaus lape (1r) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Viršuje, kairėje pusėje, Algio Samulionio prierašas pieštuku: 1929. VI. 26. Lankstymo į keturias ir daugiau dalių žymės. Kairėje paraštėje išmuštos keturios skylės. Kairysis kraštas nelygus, yra įplyšimų. Apglamžyta. Dėmėta. 1r apačioje pieštuku numeruota 4 (dokumento numeris byloje). Prie laiško voko nėra. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 121. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Miel[as] Juo[zapai] [1],
2 1. Siunčiu galutiną ekskursantų sąrašą [2].
3 Gal parodysi jį (ir duosi) ir studentams.
4' Prašosi dar labai daug kitų, nepriimu, bet
5 jie nori važiuoti savo pasais ir lėšomis,
6 by tiktai toliau būti kartu su ekskursija.
7' 2. Del arbatų – aš anioptol nenoriu prašyti
8 ir norėti. Tai, ką atstovybė darė, yra visiškai
9 gana – ir mes esame labai dėkingi.
10 Daugiau nieko ir norėti negalima.
11 3. Jazbutaitei [3] – ''per gvoltą'' pasą aš gavau. Man
12 gaila, p. [4] Jazbutį [5] (tėvą) – priklapatijau – bet
13 už tai greit padariau. Dabar panelė ne tik
14 važiuoja, bet ir nuosavų pasą turi, – o buvo
15 istorija, kol jį išgavau. Ir p. [6] Jazbutienė [7] nu-
16 kentėjo – turėjo ankstų rytą važiuot laivu
17 į Kačerginę dukters ieškoti.
18 4. Del ekskursijos iš Elbingo – man skambino
19 iš Užsien. Reikal. [8] Ministerijos, rytoj – eisiu
20 tartis. Kaip tyčia p. S-ko [9] Kaune aš nie-
21 kumet negaliu sugauti. Sužinau apie
22 jo atvažiavimą tuomet, kai jis jau
23 yra išvažiavęs.
24' Ta[d] iki greit[o]
25' pasimat[ymo]
26 Balys [10]
27 Trečiadienis
28' Kaun[as]
1 Miel[as] Juo[zapai] ] ill, rest
4 Prašosi ] cor o pro vid a
7 anioptol ] cor a pro ne, vid ex err io pro ai
24 Ta[d], greit[o] ] ill, rest
25 pasimat[imo] ] ill, rest
28 Kaun[as] ] ill, rest
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] Prie laiško priedų nėra.
[3] Marija Jazbutytė (1909–?), Juozapo Sruogos žmonos sesuo, tuo metu gimnazistė.
[4] ~ santr =p[oną].
[5] Jurgis Jazbutis (1862–1933), Marijos Jazbutytės tėvas.
[6] ~ santr =p[onia].
[7] Magdalena Kauneckaitė-Jazbutienė (1872–1979), Marijos Jazbutytės motina.
[8] ~ santr =Užsien[io] reikal[ų].
[9] ~ santr =S[idzikaus]ko.
Vaclovas Sidzikauskas (1893–1973), diplomatas, teisininkas, 1922–1931 m. atstovas, įgaliotasis ministras Vokietijoje.
[10] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.