1929-06-20

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-06-20], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-06-20], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–697
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1929-06-20]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–697. Rankraštis, laiškas, be pilnos datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, prierašais. Rašyta 22,6×28,6 cm gelstelėjusio, pailgais langeliais popieriaus lape (1r–v) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (penki pilni, du nepilni apskritimai, juose namų stogų atvaizdas; užrašas: HIRSCHBACH MÜHLE; devynios vertikalės). Viršuje, kairėje pusėje, Algio Samulionio prierašas pieštuku: 1929. VI. 20, dešinėje – adresato ranka pieštuku: Gauta / 22/VI [1]929 / JS. Lankstymo į keturias dalis žymės. Viršuje, kairiajame kampe, buvę segta spaustuku (įspaudas). Kairėje paraštėje išmuštos dvi skylės. Kairysis kraštas nelygus, plėšta. Apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota 3 (dokumento numeris byloje). Prie laiško voko nėra. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 117–118. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Mielas Juozapai [1],
2 1. Buvo gen. kon. [2] Pflüger [3]. Juokingas ir netvarkingas, kaip
3 visi Bavariečiai. Ministerija apie jo atvažiavimą nieko
4 nežinojo – todel nieks nepasitiko. Pasitikau stoty tik aš
5 su savo asistentu. Daug padėjau jam padaryt vizitų, apvažia-
6 vau miestą ir tt. – išlydėjau stoty. Jis pažadėjo parūpint
7 nakvynes ir pakviete pas save į ''Arbatą''.
8' 2. Parašiau laiškus į Leipzigą ir Dresdeną, prašy-
9' damas patarti kur galima gaut juo pigesnė nakvynė.
10 Ir tiek. Leipcigiškis [4] atsiliepė: veltui puiki nakvynė
11 ir iškilmingi pusryčiai. Dresdeniškis [5] gi: veltui
12' nakvynė 3 dienoms, vakarienė su profesoriais, miesto
13 valdybos ir Švietimo Ministerijos atstovais, toliau
14 arbata su šokiais, toliau visokie ''Rudfartai'' [6], teatrai
15 ir tt. Malačiai vyrai!
16 3. Antra ekskursija (München ir tt), šiandie galutinai
17 paaiškėjo: važiuoja. Kadangi jai aš patsai vado-
18 vausiu, tai išsiversiu: nenoriu del jos kitų klapatyti.
19 Berlynan turbūt atvyksim labai anksti rytą (iš Kauno
20 gi traukinys išeina 2 v. [7] 40 po piet. Iš Berlyno mes vėl
21' tą pačią dieną išvažiuosime toliau: paka[k]s berlyniškiams
22 klapato ir su viena ekskursija. Nenoriu varginti.
23 Būnant Berlyne 1 dieną teks turbūt vaikščiot dviem
24 grupėm, nes iš karto 30 žmonių – per didelė vataga.
25 Šią dieną gal būtų galima visiems pakliut į ''Vater-
26 landą'' [8]. Tai ir man norėtusi.
27 4. Užpernai p. [9] Sidzik. [10] rengė studentams ''arbatą''. Kažin
28 jis šiemet tai darys ar ne (kadangi tai visi konsulai daro).
29' Jeigu manytų daryti, tai būtų gerai liepos 4 d. [11]
30 kai atvažiuosime, nes paskui kartu nebebusime.
31 5. Su M. Jazbutaitė [12] – nežinau kaip išeis. Aš jau prieš
32 10 dienų prašiau per Petrėną [13], kad ji ateitų pas mane
33 pasišnekėti ir pasirūpintų gaut vidaus pasą. Ji
34 ir neatėjo ir paso negavo. Jai vakar skambinau –
35 paso neturi. Ultimatyviškai pasakiau, kad sekmadienį
36 pasą man pristatytų. Nes pirmadienį aš jau būtinai
37 turiu duoti kolektyvinį pasą vizuoti. Jei ji nepri-
38' statys savo paso, aš negalėsiu jos irašyti, ir tuomet
39' nieko aš negalėsiu padaryti. Reikalingas jai vidaus
40 pasas, kurį ji visuomet gi gali gauti. Bet jeigu
41 ji pati nesirūpina, tai vidaus pasą aš ne gi
42 galiu jai išgauti. Turi tėvus, švogerį, kurie galėtų
43 jai padėti, – juo labiau, kad man ji nesirodo ir ne-
44 skambina. Susidaro įspudis, kad ji kelione nela-
45 bai tesuinteresuota. Tuo tarpu Petrėnui 10 dienų
46 bėgy tai aš nuolat primindavau. Tat jeigu
47 kartais aš jos nenuvežčiau – aš nebusiu kaltas: ką gi
48 aš padarysiu, jei pati nesirūpina.
49 6. Ekskursijų sąstatas pamažu keičias. Galutiną sąstatą galė-
50 siu išsiusti vos pirmadienį. Beje, p. [14] Geručiui [15]
51 gali pasakyti, kad atvažiuoja ir jo šefas, ''Liet. Aido''
52 sekretorius Adolf. Nezabitauskas [16].
53 7. Tavo vietoj Aniolui [17] aš ne tik pinigų neduočiau, bet ir
54 į laišką nieko neatsakyčiau.
55' Labų dienų visie[m] mes [18] kloniojames
56 Tau ir p [19] Brone[i] [20].
57 br [21] Balys
58 ˹Ketvirta-
59 dienis
60 20 d. [22]˺*
8 Parašiau ] cor Pa pro vid Nu
8 laiškus ] cor fl -us pro -a
9 patarti ] sub sign lin
9 gaut ] cor g pro k
12 profesoriais ] cor pri s pro r
21 paka[k]s ] vid ex err om sec k
29 4 ] cor pro 3
36 būtinai ] sub sign lin
38 negalėsiu ] cor ė pro u
39 vidaus ] sub sign duo lin
55 visie[m] ] ill, rest
56 Brone[i] ] vid ex err om i
58–60 ˹*˺ ] add in sin mg, vert
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] ~ santr =gen[eralinis] kon[sulas].
[3] Fridrich Wilhelm Pflüger, 1929 m. garbės konsulas Lietuvos garbės konsulate Miunchene.
[4] E. Bielmann, 1929–1934 m. Lietuvos garbės konsulato Leipcige garbės konsulas.
[5] Rudolf Maron, 1929–1933 m. garbės konsulas Lietuvos garbės konsulate Drezdene.
[6] Rundfahrt ~ vok =Kelionė.
[7] ~ santr =v[alandą].
[8] Įspūdingas, išskirtinės formos daugiafunkcinis pastatas, vadinamas House Vaterland, Potsdamo aikštėje, Berlyno centre. Šiame pastate buvo milžiniškas kino teatras ir Cafe Picadily – didžiausia to meto kavinė pasaulyje.
[9] ~ santr =p[onas].
[10] ~ santr =Sidzik[auskas].
Vaclovas Sidzikauskas (1893–1973), diplomatas, teisininkas, 1922–1931 m. atstovas, įgaliotasis ministras Vokietijoje.
[11] ~ santr =d[ieną].
[12] Marija Jazbutytė (1909–?), Juozapo Sruogos žmonos sesuo, tuo metu gimnazistė.
[13] [Petrėnas].
[14] ~ santr =p[onui].
[15] Albertas Gerutis (1905–1985), diplomatas, spaudos darbuotojas. Nuo 1928 m. laikraščio Lietuvos aidas, vėliau ir Eltos korespondentas Berlyne.
[16] Albertas Nezabitauskas (1901–1968), žurnalistas. 1929 m. baigė lituanistikos studijas Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, buvo laikraščio Lietuvos aidas kalbos tvarkytojas.
[17] Aniolas Sruoga (1890–1936), Balio Sruogos brolis, mirus tėvui Pranciškui Sruogai (1931 m.) – Baibokų ūkio paveldėtojas, tvarkytojas.
Juozapas Sruoga norėjo brolį Aniolą pasikviesti porai savaičių pailsėti į Berlyną. Buvo iškėlęs mintį, kad Aniolui prisijungus prie Balio Sruogos studentų ekskursantų kelionė ir viza į Berlyną kainuotų pigiau. Aniolas Sruoga į Berlyną tuomet nenuvažiavo.
[18] Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), istorikė, Balio Sruogos žmona, Dalia Sruogaitė (1925–2015), Balio Sruogos dukra, tuo metų ketverių metų mergaitė, Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, LU HMF dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
[19] ~ santr =p[oniai].
[20] Bronė Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
[21] ~ santr =Br[olis].
[22] ~ santr =d[iena].