1929-06-20[iki]

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [iki 1929-06-20], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [iki 1929-06-20], [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–697
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1929-06-20]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–697. Rankraštis, laiškas, be datos, vietos. Datuojant remtasi turiniu, prierašu, 1929-06-20 laišku. Rašyta 23,2×30,2 cm gelstelėjusio, pailgais langeliais popieriaus lape (1r–v) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (keturi pilni, šeši nepilni apskritimai, juose namų stogų atvaizdas; užrašas: HIRSCHBACH MÜHLE; devynios vertikalės). Viršuje, kairėje pusėje, Algio Samulionio prierašas pieštuku: 1929. VI pr. ar V pab. Yra pabraukimų storu mėlynu pieštuku adresato ranka. Lankstymo į keturias dalis žymės. Viršuje, kairiajame kampe, buvę segta spaustuku (įspaudas, rudos žymės). Kairėje paraštėje išmuštos dvi skylės. Kairysis kraštas nelygus, plėšta. Dešinysis kraštas apibrizgęs. Lenkimo vietose popierius yžta, yra įplyšimų. Dėmėta. 1r apačioje pieštuku numeruota 5 (dokumento numeris byloje). Prie laiško voko nėra. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 119–120. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Mielas Juozapai [1],
2 Ačiū už laišką.
3' 1) Nuo Berlino tai ''mažai'' (į Harcą ir tt [2]) ekskursijai vadovaus Feliksas Senkus [3], –
4 Kazimiero [4] prietelius: kartu žvgb. [5] tarnavo, kartu St. Gallene [6] mokės. Jis
5' buvo daug kartų buvo Berline, Šveicarijoj, Paryžiuj – mokės tvarkyti.
6 Pilno ekskursantų sąrašo kolkas negaliu patiekt, nes vis keičias.
7 2) Berlino studentams laišką jau parašiau – drauge su p. [7] Sidzik. [8]
8 turėjo gi ir jie gauti. (Čerkeliūnas [9] ar gi dar nebaigė?).
9 Atsakymo iš jų dar neturiu.
10 3) Atstovybė jau tiek gerai daro, kad priglaudžia mus.
11' Tat mes nieku būdu nenorėtumem tarnautojus apsunkint
12 materialiai. Piniginės pašalpos (maisto ir tt.) iš atstovybės
13 mes nesitikim, nes tai ir nėra reikalo. Duoda pastogę,
14' pasakys vieną‑kitą gerą žodį, – to ko mes daugiau galime norėti
15 iš atstovybės? Lygiai, materialiai niekuo neturėtų
16 aukoti ir Berliniškė studentu draugija.
17 4) Matracai – būt geriau, bet turbut sunkiau. Galima ir šiaudai.
18 Bet tai jums geriau vietoj matyti. Butų gera, kad
19' nakvynės įrengimas – ir pati nakvynė ekskursijai 5 dienų
20 nekainuotų daugiau, kaip 40–50 Markių. Šiuos pinigus aš
21' išsiūsiu birzelio 6–7 dien. [10] Būtų gera, kad daugiau už nakvynę
22' nebereikėtų mokėti (Arbatpinigiai, žinoma, reikės sugrižu[s] duoti).
23' 5) Miegot vyrai ir moterys gali liuosai ir gerai visi kieme –
24 ideališka nakvyne. Su tualetu – keblus reikalas. O jei
25 nepavyks pataisyti – tai ar nebus galima rasti išeities –
26 ar nebus galima ir nakvoti?
27' 6) Būtų gera, kad rytą 8–9 val. [11] ir vakarę 7–8 val.
28 būtų galima gauti karšto vandens – arbatai. Šitokia tvarka –
29 arbatai, cukrui ir duonai asignuojam dienai po 1 markę nuo
30 žmogaus – manau užteks (Dešros – skyrium).
31' 7) Atsiusiu avanso, prašydamas ir biletus išanksto parūpint.
32 į teatrus.
33' 8) Važiuosime vis tiktai naktį. Jauni žmonės – niekis, bu[s] gerai.
34 Rytą išvažiuot – mums nelabai gerai išeina. Lėpesni
35 galės gi ir miegamą vietą gaut.
36 9) Del dešrų – aš pasistengsiu išgauti iš čionykštės Vokiečių
37 atstovybės leidimą pasiimt kiekvienam po 2–3 kilo. [12]
38 Turi leist ir galas! Per paketus – daug klapatų!
39 10) Pridedu maršrutą ir samatą [13]. Samatoj daugely
40 posmų aš tikiuosiu dar ekonomiją padaryti.
41 11) Švogerka [14] – bus įrašyta į bendrą skaičių. Ji turės
42 dalyvauti tik bendrose išlaidose. Tai reiškia – faktinose.
43 Pavyzdžiui, jei Berline nevalgys drauge pietų – gaus
44 iš kasos 1 Markę atgal ir tt. Sunkiau tik bus su Berlino nakvynės
45 mokesčių. Faktinai bus gi ne individualiniai butai,
46 bet „massenquartiere“ [15], – gali jai kartais komuna čia 4–5
47 Mrk. [16] ir negražinti. Bet tai yra detalės, kurios
48 visuomet be jokios skriaudos galima sutvarkyti.
49 Galės važiuot toliau ar palikt Berline –
50 nebus nuskriausta.
51 Labų dienu Tau ir p [17] Bronei [18]
52 nuo musų visų trijų [18].
53 Balys
3 Feliksas ] cor i pro a
3 Senkus ] sub sign curv lin
5 kartų ] p vid ex err rep buvo
11 tarnautojus ] sub sign curv lin
14 t[ai] ] vid ex err o pro ai
19 nakvynės ] cor n pro ill
21 birželio ] cor r pro ž
22 sugrižu[s] ] vid ex err om sec s
23 Miegot ] cor M pro vid L
27 8 ] cor pro vid 6
27 9 val. ] p ras būtų ga
31 bil[i]etus ] vid ex err om sec i
33 bu[s] ] vid ex err om s
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] ~ santr =t[aip] t[oliau].
[3] Feliksas Senkus (?), Kazimiero Sruogos bičiulis, bendramokslis, dalyvavęs kovose už Lietuvos nepriklausomybę.
[4] Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas, spaudos darbuotojas. Lietuvos kariuomenės savanoris, dalyvavo kovose dėl Nepriklausomybės. 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje, Berno universitete apgynė disertaciją. 1925–1936 m. Finansų ministerijos Paskolų ir ekonominės informacijos skyriaus vedėjas.
[5] ~ santr =žv[al]g[y]b[oje].
[6] ~ santr, vok =Sankt Galenas, Šveicarijos miestas šiaurės rytinėje dalyje, netoli Vokietijos sienos.
[7] ~ santr =p[onui].
[8] ~ santr =Sidzik[auskui].
Vaclovas Sidzikauskas (1893–1973), diplomatas, teisininkas, 1922–1931 m. atstovas, įgaliotasis ministras Vokietijoje.
[9] Petras Čerkeliūnas (1893–?), nuo 1922 m. – Berlyno aukštesniosios technikos mokyklos ir Lietuvos universiteto studentas. Nuo 1928-06-01 iki 1931-10-01 Lietuvos garbės konsulato Berlyne sekretorius.
[10] ~ santr =dien[omis].
[11] ~ santr =val[andą].
[12] ~ santr =kilo[gramus].
[13] Prie laiško priedų nėra.
[14] Marija Jazbutytė (1909–?), Juozapo Sruogos žmonos sesuo.
[15] ~ vok =atskiras kambarys, kur nakvynei gali apsistoti didesnis skaičius žmonių.
[16] ~ santr =m[a]rk[ių].
[17] ~ santr =p[oniai].
Bronė Jazbutytė-Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
[18] Vandos Daugirdaitės-Sruogienės (1899–1997), istorikės, Balio Sruogos žmonos, Dalios Sruogaitės (1925–2015), Balio Sruogos dukters, tuo metų ketverių metų mergaitės, Balio Sruogos (1896–1947), Juozapo Sruogos brolio, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojo, Slavų literatūros ir kalbų katedros docento.