1929-03-28_2

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-03-28], [iš Būgių – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, [1929-03-28], [iš Būgių – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–697
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1929-03-28]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–697. Rankraštis, laiškas, be pilnos datos. Datuojant remtasi turiniu, prierašu. Rašyta 22,5×28,5 cm gelstelėjusio, pailgais langeliais popieriaus lape (1r–v) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (trys pilni, trys nepilni apskritimai, juose namų stogų atvaizdas; užrašas: HIRSCHBACH MÜHLE; devynios vertikalės). Viršuje, kairėje pusėje, Algio Samulionio prierašas pieštuku: 1929. III. 28. Lankstymo į keturias dalis žymės. Viršuje, kairiajame kampe, buvę segta spaustuku (įspaudas, rudos žymės). Kairėje paraštėje išmuštos dvi skylės. Kairysis kraštas nelygus, plėšta. Dešiniajame krašte, lenkiant per pusę, įplėšta. Dėmėta. 1r apačioje pieštuku numeruota 2 (dokumento numeris byloje). Prie laiško voko nėra. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 114–115. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Mielas Juozapai [1],
2 Senai berašiau, bet, rodos, dar seniau ir nuo Tavęs
3 beturėjau laiškų.
4 Šiais metais kaškaip nesiseka man. Prieš Kalėdas
5 buvo bedos su Universiteto reforma [2] – kai buvo ''su-
6 trumpinę'', dabar, kai sutrumpinimas lyg ir likviduotas, –
7 prasidėjo kitos bėdos.
8 Aš pats [3] sirgau ''gripe'' kokias 3 savaites, paskui
9 prasidėjo komplikacijos, rezultate ištraukiau
10 6 dantis ir dar kokie 3 turbut teks traukti.
11 Vanda [4] išsirgo 4 savaites, bet ir dabar ne visai
12' sveika – dar temperatūra tebepakilusi. Ir Daliukas [5]
13 tuo pat gripu sirgo bent porą kartų – ir ilgai. Visai
14 gripas nuvargino. Pagaliau, dar tarnaitė [6] nusi-
15 nuodyt norėjo. Per Kalėdas beatostogaudama
16 sodžiuje prisiuliojo, pajuto blogas pasekmes,
17 ir nusprendė nusitručyt. Ši istorija taip‑pat
18 apie porą savaičių nervus prigadino.
19 Dabar atsikraustėme į Bugius [7]. Pirma diena
20 kiek laisviau galima atsipusti.
21 Ir šia vasarą manau surengti studentų
22 ekskursija. Taip biauru Kaune gyventi, kad
23 butinai noris kiek atsigaivinti užsieny. Ekskur-
24 sijos rengimas – pigiausias būdas.
25 Kadangi norinčių važiuot šiemet regi-
26 struojasi labai daug, tai manau rengti
27 dvi ekskursijas. Viena dviem savaitėm, maršrutu
28 Berlin, Harz, Leipzig, Dresden, Sächsisch Schweiz,
29 o kitą – į kalnus, bet siekiant Milana ir Veneciją –
30 kokioms 4 savaitems. Abi ekskursijos projektuoja
31 iš Kauno išvykti liepos 3–4 dieną. Mažesnei
32 ekskursijai vadovauti paliksiu nuo Berlyno
33 turbūt prof. I. Tamošaitį [8] ar gal F. Kiršą [9].
34 Tat ir šiemet mes atstovybę kiek ''paklapatysime''.
35 Ar Berlyne nėra vadinamųjų ''Massenquartiere''?
36' Pav. [10] Miunche, prie antraeilių ar trečiaeilių viešbučių
37 yra įrengti atskiri kambariai, kur gali visi
38' nakvoti viename kambary. Man rodos, turėtų
39' tai būti ir Berlyne – ir ''smulkių'' bepinigių tu-
40 ristų. Ar nebūtų galima tai kokiu nors
41 budu sužinoti? Mažesnioji ekskursija liks
42 Berlyne kokias 4–5 dienas, ir viešbučiai – jai, žino-
43 ma, perbrangūs. Jei tokios ''Massenquartiere'' yra
44 Miunchene, jų turėtų būti ir Berlyne.
45 Labų dienu – linksmų švenčių – Tau ir
46 p. [11] Bronei [12] – nuo manęs, Vandos
47 ir Daliuko
48 Roh [13] Balys
49 Bugiuose
50 Didysis ketvirtadienis
12 Daliukas ] cor D pro min
36 Miunche[ne] ] vid ex err om ne
38 kambary. ] cor . pro ?
39 Berlyne ] cor B pro min
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] Ministras pirmininkas prof. Augustinas Voldemaras 1927 m. vasario 25 d. iškėlė mintį dėl Lietuvos universiteto reformos – kai kurių fakultetų sujungimo, skyrių ir katedrų skaičiaus sumažinimo. 1928 m. pradžioje Vyriausybė pasiūlė Universitetui parengti fakultetų, katedrų ir etatų pertvarkymo projektą. 1930 m. birželio 7 d. patvirtintas naujasis Universiteto statusas, pagal kurį sumažintas katedrų skaičius, fakultetai neteko teisės steigti naujų katedrų ir skyrių (apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, 1928-09-01, Nr. 173 (387), p. 1; Audronė Veilentienė, „Universiteto autonomija Lietuvoje 1922–1940 metais“, in: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_istorija_2.htm).
[3] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
[4] Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), istorikė, Balio Sruogos žmona.
[5] Dalia Sruogaitė (1925–2015), Balio Sruogos dukra, tuo metų trejų metų mergaitė.
[6] Petronėlė Savickaitė (1907–?), 1924–1935 m. tarnavo Sruogų namuose Kaune, Žemuogių g. 4a.
[7] Būgiai, Vandos Daugirdaitė-Sruogienės tėviškė, netoli Viekšnių esantis Kazimiero Daugirdo ūkis.
[8] Izidorius Tamošaitis (1889–1943), filosofas, Šveicarijos Fribūro universiteto absolventas. LU HMF Filosofijos katedros dėstytojas, profesorius, skaitė filosofijos, logikos, psichologijos dalykus.
[9] Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1925 m. Berlyno universitete studijavo vokiečių kalbą ir literatūrą, estetiką, filosofiją, architektūrą.
[10] ~ santr =Pav[yzdžiui].
[11] ~ santr =p[oniai].
[12] Bronė Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
[13] ~ vok =Žalias.