1928-12-21

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, 1928-12-21, [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozapui Sruogai, 1928-12-21, [iš Kauno – į Berlyną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–263
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1928-12-21
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–263. Rankraštis, laiškas, be vietos. Lokalizuojant remtasi turiniu. Rašyta 22,6×28,5 cm gelstelėjusio, pailgais langeliais popieriaus lape (1r) parkeriu (šviesiai mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (užrašas: M.-K. / PAPIER.). Viršuje, kairėje pusėje, adresato prierašas pieštuku: Un-to reikalas. Lankstymo į keturias dalis žymės. Viršuje, kairiajame kampe, buvę segta spaustuku, per vidurį, horizontalios lenkimo linijos vietoje – sąvaržėle (įspaudai, rudos žymės). Kairėje paraštėje išmuštos dvi skylės. Kairysis kraštas nelygus, plėšta. Dešiniajame ir kairiajame kraštuose, lenkiant per pusę, įplėšta. Prie laiško voko nėra. 1959-01-18 perdavė Juozapo Sruogos dukra Jolita Sruogaitė. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 106. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' Mielas Juozap[ai] [1]!
2 Žinau, kad mane bari – ir pyksti. Kaltas esu – bet norėčiau,
3 kiek mokėdamas pasiteisinti.
4 Beveik drauge su Tavo laišku ir pinigais vasaros pabaigoj
5 gavau Bugiuose pranešimą iš Kauno, kad einant Universiteto
6 reformos [2] projektu, aš esu išbraukiamas – reiškia nustoju vie-
7 tos su kitomis maloniausiomis perspektyvomis.
8 Suprantama, kad tuo dalyku labai susirūpinau, tuoj
9 išvykau į Kauną, – bet ir čia tas pat. Visą laiką – nei pakar-
10 tas, nei paleistas. Visą laiką upas buvo baisiai blogas, –
11' tat nieko ir nerašiau – ką čia savo bėdomis dar kitiems
12 galvas kvaršinsiu.
13 Padėtis ir dabar – nei paaiškėjo, nei pasikeitė. Kol kas
14 ir dabar tebesu išbrauktas, nors faktiškai – tebedirbu.
15 Kada Universiteto reforma bus ir kokia ji bus – niekas
16' nieko nežino (projektas – skaudziai liečia ir Kazim. [3] reikalus).
17 Šį semestrą man teko ypač daug dirbti. Kai gyveni
18 pasineręs į darbą – ir visą laiką kuobiauriausias upas –
19 tai net ir laiškų rašyti nesinori. Vis maniau, gal padėtis
20 paaiškės, bet ir šiandie dar neaišku. Paaiškes gal už savaitės,
21' gal už mėnesių, gal už metų, gal iš viso jokios reformos
22 nebus – bet nervų prigadina sočiai. Šioj
23' pakartoj padėty teks praleisti ir Kalėdos (Bugiuose [4]).
24 Tai suprask – ir nesibark.
25 Geriausių linkėjimų Tau ir p. [5] Bronei [6]
26 nuo Vandos [7], Daliuko [8] ir manes [9]
27' TavBalys
28 1928, gr. [10] 21 d.
1 Juozap[ai] ] ill, rest
11 tat ] cor pro savo
16 ( ] cor pro .
21 mėnesių ] cor ų pro o
23 ( ] cor pro .
27 Tav[o] ] ill, rest
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), diplomatas, vyriausias Balio Sruogos brolis, nuo 1925 m. rugpjūčio mėn. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Berlyne raštinės, vėliau konsulinio skyriaus vedėju.
[2] Ministras pirmininkas prof. Augustinas Voldemaras 1927 m. vasario 25 d. iškėlė mintį dėl Lietuvos universiteto reformos – kai kurių fakultetų sujungimo, skyrių ir katedrų skaičiaus sumažinimo. 1928 m. pradžioje Vyriausybė pasiūlė Universitetui parengti fakultetų, katedrų ir etatų pertvarkymo projektą. 1930 m. birželio 7 d. patvirtintas naujasis Universiteto statusas, pagal kurį sumažintas katedrų skaičius, fakultetai neteko teisės steigti naujų katedrų ir skyrių (apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, 1928-09-01, Nr. 173 (387), p. 1; Audronė Veilentienė, „Universiteto autonomija Lietuvoje 1922–1940 metais“, in: http://www.parlamentostudijos.lt/Nr11/11_istorija_2.htm).
[3] Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, ekonomistas, spaudos darbuotojas. 1925 m. baigė Sankt Galleno prekybos institutą Šveicarijoje. 1929–1936 m. Finansų ministerijos Paskolų ir ekonominės informacijos skyriaus vedėjas.
[4] Būgiai, Vandos Daugirdaitė-Sruogienės tėviškė, netoli Viekšnių esantis Kazimiero Daugirdo ūkis.
[5] ~ santr =p[oniai].
[6] Bronė Sruogienė (1896–1950), Juozapo Sruogos žmona.
[7] Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), istorikė, Balio Sruogos žmona.
[8] Dalia Sruogaitė (1925–2015), Balio Sruogos dukra, tuo metų trejų metų mergaitė.
[9] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.
[10] ~ santr =gr[uodžio].