1926-07-24_4

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, 1926-07-24, [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, 1926-07-24, [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–4020
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1926-07-24
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–4020. Mašinraštis, 1926-07-24 Vincui Krėvei adresuoto laiško priedas. Rašyta 22,1×28,0 cm keturiuose baltos spalvos, plono, peršviečiamo popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r, 4r) spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota Balio Sruogos. 1r viršuje, dešinėje pusėje, signatūra pieštuku. Kairėje pusėje segta, įmušta skylutė. 4r uždėtas violetinis Vilniaus literatūros muziejaus spaudas. Kampai aplankstyti. Dešinės pusės kraštai apspurę, įplyšę. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 [→]
ֿ
1 Projektas
ֿ
2 LITERATUROS DRAUGIJA
3' prie
4 L. U‑to [1] Hum. [2] Mokslų Fakulteto.
ֿ
5' A. TIKSLAS
6 Ugdyti literaturos kurybą ir skleisti literaturos mokslą.
7' B. PRIEMONES
8 1. Draugija leidžia (ar tarpininkauja, ar padeda išleisti) originalius
9' veikalus ir vertimus, lygiai literaturos kurinius, lygiai literaturos moks-
10' lo darbus, lygiai literaturos populerizacijos dalykus.
11 2. Remia idejines literaturos organizacijas, pasireiškiančias kurybos pa-
12 grindais.
13 3. Rupinas tautosakos rinkimo, sistematizavimo ir studijavimo reikalu.
14 4. Skelbia literaturos kurybos ir literaturos mokslo konkursus ir duoda
15 premijas už literaturos kurinius ir literaturos mokslo darbus.
16 5. Rengia paskaitas, parodas, šaukia suvažiavimus bei kongresus lygiai drau-
17' gijos buveinėje! lygiai visoje Lietuvos teritorijoje.
18' 6. Skiria pasireiškusiems (ar pasireiškiantiems) literaturos darbe: stipen-
19 dijas, pašalpas, pensijas.
20' 7. Leidžia periodinius ir ne[pe]riodinius draugijos organus.
21 8. Naudoja visas kitas galimas literaturos kurybai bei mokslui auginti
22 bei skleisti priemones.
23 C. ORGANIZACIJA
24' a. Draugijos buveinė
25 Draugijos buveinė yra Lietuvos Universiteto Humanitarinių Mokslų Fakulte-
26 to buveinė.
27' b. Nariai
28 1. Draugijos nariai esti: 1) garbės nariai, 2) tikrieji nariai, 3) nariai‑bendra-
2 [→]
29' darbiai, 4) nariai‑juniorai [3].
30' 2. Garbės nariais gali buti asmens, ypatingai pasižymėję ir nusipelnę
31 literaturos kuryboj ar literaturos moksle. Garbės narių skaičius neap-
32 rėžtas. Garbės nariais gali buti ir svetimšaliai. Garbės narius pašaukia,
33 draugijos valdybai pasiulius, visuotinas draugijos susirinkimas 2/3 daly-
34 vaujančių susirinkime balsų.
35 3. Tikraisiais nariais gali buti pasireiškę literaturos kuryboj bei lite-
36 raturos moksle asmens. Tikrujų narių draugijoj gali buti iki 50; jų tarpe
37 35 Lietuvos piliečiai ir 15 svetimšalių. Tikruosius narius, valdybai pasiu-
38' lius, nurodant atatinkamus kandidato nuopelnus, pašaukia visuotinas
39' draugijos susirinkimas paprasta balsų dauguma. Tikir[i]eji nariai moka 25
40 litus metinio nario mokesnio.
41' 4. Nariais‑bendradarbiais nusipelnę literaturos kuryboj ar literaturos
42 moksle asmens, bet nepakankamai pasireiškę, kad jie galėtų buti tikrai-
43 siais nariais. Narių bendradarių gali buti iki 60; jų tarpe 40 Lietuvos
44 piliečių ir 20 svetimšalių. Narius bendradarbius pašaukia draugijos val-
45 dyba. Nariai bendradarbiai moka 20 litų metinio mokesnio.
46 5. Draugijos nariai‑svetimšaliai jokio nario mokesnio nemoka.
47 6. Nariais ‑ juniorais gali buti literaturos mokslus einanti jaunuomenė
48 bei pradedantys kurėjai. Jie moka 10 litų metinio mokesnio.
49 7. Visus Draugijos leidinius draugijos nariai gauna veltui.
50' 8. Sprendžiamuoju balsu ir visomis nario teisėmis bei privilegijomis
51 naudojas garbės ir tikrieji nariai.
52' 9. Nariai bendradarbiai naudojas patariamuoju balsu ir visomis nario tei-
53 sėmis bei privilegijomis.
54' 10. Nariai juniorai naudojas visomis nario privilegijomis (be sprendžiamojo
55 ir patariamojo balso).
56' 11. Draugijos narys, neužsimokėjęs nario mokesnio, nostoja juo buvęs.
57' 12. Prasižengusį draugijos narį gali pašalinti tiktai visuotinas susirin-
58 kimas, 2/3 balsų.
3 [→]
59' c. Valdyba
60 1. Draugijos valdyba, visuotino susirinkimo rinkta susideda iš 5 narių (pir-
61 mininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas, bibliotekininkas) ir 2 kan-
62 didatų. Valdyba renkama 3 metams; 1/3 valdybos narių kasmet paeiliui išeina
63 iš valdybos; išėję valdybos nariai gali buti atgal išrinkti.
64 2. Valdybos posėdžiai teisėti, dalyvaujant jame bent 3 asmenims (jų tarpe pir-
65 mininkui ar vicepirmininkui).
66' 3. Valdyba atstovauja draugijai, vykdo viduotino susirinkimo nutarimus ir veda
67' visu[s] draugijos reikalus.
68' d. Visuotinas susirinkimas
69 1. Paprastas visuotinas susirinkimas renkas vieną kartą į metus balandžio
70 mėnesį priimti valdybos apyskaitą, rinkti valdybos narius, patvirtinti drau-
71' gijos sąmatą ir darbų planą kitiems metams, duoti valdybai direktyvų gyvena-
72 maisiais reikalais.
73' 2. Paprastas visuotinas susirinkimas šauki[a]mas bent prieš 2 savaiti paskel-
74 biant dienotvarkę spaudoj ir pasiunčiant asmeniškus pakvietimus garbės ir
75 tikriesiems nariams. Paprastas visuotinas susirinkimas teisėtas, jei jame da-
76 lyvauja 2/3 garbės bei tikrujų narių, Lietuvos piliečių.
77' 3. Nepaprastas visuotinas susirinkimas renkas:
78 a) iški[l]mingiems posėdžiams – teisėtas by kuriam narių skaičiui atsilankius;
79' b) bėgamiems gyvenimo reikalams spręsti – teisėtas, jei ja[m]e dalyvauja 1/3
80 turinčių sprendžiamą balsą narių, Lietuvos piliečių.
81 4. Nepaprastiems susirinkimams šaukti tvarką nustato valdyba.
82' 5. 1/5 turinčių sprendžiamajį balsą draugijos narių gali pareikalauti,
83 kad valdyba sušauktų visuotiną susirinkimą.
84 6. Draugija gali sudaryti sekcijas bei komisijas lygiai idejiniam lygiai or-
85 ganizaciniam darbui.
86' 7. Draugija yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, galintis įgyti bei
87 paveldėti judomajį bei ne judomajį turtą.
88 e. Revizija
89 Draugijos darbų reviziją daro Humanitarinių Mokslų fakulteto kasmetai tam
4 [→]
90' reikalui skyriam[a] 3 asmenų komisija.
91 D. LEŠOS
92 1. Draugijos lėšas sudaro:
93 a) nario mokesniai;
94 b) pajamos iš draugijos leidinių, iš rengiamų paskaitų, parodų ir tt.
95' c) visuomenės ir valstybės subsidijos.
96' 2. Valstybinė subsidija gaunama einant Humanitarinių Mokslų Fakulteto
97 sąmatos tvarka; ta pat tvarka ir atsiskaitoma iš tos subsidijos.
98' E. DARBO PRA[D]ŽIA IR LIKVIDACIJA
99' 1. Draugija pradeda veikti Humanitarinių Mokslų Fakultetui:
100 a) patvirtinus draugijos įstatus,
101 b) pašaukus draugijos branduolį – organizacinį burelį.
102 2. Draugija likviduojama nutarus 2/3 balsų, jei visuotiniame susirinkime da-
103 lyvauja ne mažiau 2/3 turinčiuju sprendžiamajį balsą narių. [4]
2 LITERAT[Ū]ROS DRAUGIJA ] sub sign duo lin
3 prie ] s l ras ill et cf 48
3 prie ] exp
9–10 mokslo ] cor s pro -
10 dalykus ] cor y pro u
17 buveinėje! ] vid ex err ! pro ,
18 pasireiškiantiems ] cor t pro r
20 ne[pe]riodinius ] vid ex err om pe
24 a. Draugijos buveinė ] exp
27 b. Nariai ] exp
29 4) ] a ras 4
30 ir ] cor i pro a
30 nusipelnę ] cor sec n
38 nuopelnus ] a ras darbo
39 Tikr[i]eji ] vid ex err Tikireji
41 Nariais ] cor iai pro ill
41 nusipelnę ] cor l pro n
50 balsu ] p ras naudo
52 9 ] cor pro N
54 sprendžiamojo ] cor pri o pro j
56 Draugijos ] a ras Ddar
56 n[u]stoja ] vid ex err pri o pro u
57 12 ] cor 2 pro vid 1
59 c ] ill, rest
59 c. Valdyba ] exp
66 vi[s]uotino ] vid ex err d pro s
67 visu[s] ] vid ex err om sec s
68 d. Visuotinas susirinkimas ] exp
71 direktyvų ] cor v pro vid b
73šauki[a]mas ] vid ex err om sec a
73 paskel- ] cor - pro b
77 renkas ] p ras iškilmingiems posė
78 iški[l]mingiems ] vid ex err om l
79 ja[m]e ] vid ex err , pro m
82 pareikalauti, ] p ras vald-
86 antspaudą ] cor t pro s
88 e. Revizija ] exp
90 skyriam[a] ] vid ex err om sec a
95 c) ] a ras )
95 valstybės ] cor b pro v
96 Fakulteto ] p ras tvarka
98 PRA[D]ŽIA ] vid ex err om D
99 veikti ] p ras :
[1] ~ santr =Lietuvos universitetas.
[2] ~ santr =Humanitarinių.
[3] junior ~ angl =jaunesnysis.
[4] „Panaši organizacija, pavadinta Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija, pasidalijusi į literatūros, istorijos, filologijos ir filosofijos skyrius, iš tikrųjų 1927 m. pradėjo savo veiklą. Ypač ji rūpinosi leidyba, turėjo savo žinioje 1926–37 m. veikusią leidyklą „Universitas“. B. Sruoga buvo tikrasis šios draugijos literatūros skyriaus narys (jų skaičius buvo ribotas: 15 tikrųjų ir 30 narių bendradarbių)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR Mokslų adademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1986, p. 195–196).