1926-07-24_3

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, 1926-07-24, [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, 1926-07-24, [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–4020
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1926-07-24
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–4020. Mašinraštis, laiškas, be pilnos vietos. Lokalizuojant remtasi turiniu. Rašyta 22,1×28,3 cm dviejuose specialiuose gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r) spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu). 1r kreipinys, 2r – prierašas Balio Sruogos ranka parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į dvi dalis žymės. 1r viršuje, per vidurį, uždėtas violetinis Vilniaus literatūros muziejaus antspaudas. Dešinės pusės kraštuose yra įplyšimų. Dėmėta. Viršuje segta (įmuštos skylutės, rudos žymės). Prie laiško voko nėra. Priedas – keturi Literatūros draugijos projekto lapai. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 BALYS SRUOGA
____________
2 Bugiai, Viekšnių pašt. [1]
3 1926‑VII‑24
ֿ
4 Gerbiamajam ˹Krėvei‑Mickevičiui˺*
ֿ
5 G. K. [2]
6 Šiuo pasiunčiu Tamistos nuožiurai įstatų projektą steigtinai LITERATUROS
7' Draugijai [3]. Čia paduota gal tik vien sumanymas, pats gi projektas yra de-
8 šimteriopai taisytinas.
9' Šį projektą sudaryti mane pagundė labai liudna musų literatyros padėtis
10' ir nepakenčiamas literaturos darbuotojų iškrikimas. Labai painus klau[si]-
11' mas, kaip literaturos darbuotojus suburti, kad sukurtoji organizacija
12 galėtų varyti platų organizacinį darbą. Atsižvelgiant musų gyvenamujų
13' sąlygų ir musų intelektualinių jėgų, man atrodė, tiksliausia butų suda-
14 rius bendrą akademinio pobudžio rimtą organizaciją, kuri apimtų ir li-
15 teraturos kurėjus, ir literaturos mokslininkus. Ir, man atrodė, tiksliausia
16 butų šitokią draugiją šiokiu ar tokiu budu surišti su Humanitarinių
17 Mokslų Fakultetu del šitokių priežasčių:
18 1) Jei už draugijos pečių stovės tokia organizacija, kaip H. M. [4] Fakultetas,
19 tai draugija iškarto įgaus tinkamo autoriteto ir galės iškarto užimti
20 darbo organizavimo reikale tinkamą vietą;
21 2) atrodo, patsai fakultetas bus priverstas susirupinti panašios organiza-
22 cijos įkurimu. Eina rimtų gandų, kad knygų leidimo komisija prie Šv. [5] Minis-
23' terijos bus likviduota, ir knygų leidimo reikalas bus pavestas Universi[te]-
24 tui ar net stačiai H. M. Fakultetui. Fakultetas, kaipo toksai, vargu bau ga-
25 lėtų imtis organizuoti, pavyzdžiui, dailiosios literaturos vertimo ir lei-
26 dimo reikalą. Šiuo tikslu jis visviena turėtų sudaryti kokią nors organi-
27 zaciją. Tokia organizacija ir galėtų buti Literaturos Draugija.
28' 3) Tokia Draugija ineštų gyvumo ir paties Universiteto gyveniman. Kaune
29 yra permaža dvasios turtų, kurie galėtų patenkinti visus studentijos troš-
30 kulius ir duoti jai tinkamų impulsų. Šiuo tarpu Universiteto mokomasis
31 personalas gali aprupinti tiktai programines paskaitas, patiekdamas tų
32 paskaitų konspektus ar ir ištisus kursus. Kauniškėmis kulturos salygomis
2 [→]
33 tai yra vargo dalia. Jeigu, pavyzdžiui, tokia draugija sugebėtų reguliariš-
34' kai rengti paskaitas – bent referuoti, kas dedas dabar anglų, prancuzų,
35' slavų literaturos, duoti vieno kito dabarties rašytojo karakteristiką – vaiz-
36' dą, nušviesti vieną‑kitą literaturos mokslo aktualesnį teoretinį klausimą, –
37' neišvengiamai ir universiteto sienose turėti prasidėti šioks toks gilesnis
38 judejimas, jaunesnis gyvumas.
39 Aiškus dalykas, šitokia draugija bus esmėje 'šalta'. Tačiau mums reika-
40 linga draugija, kuri varytų organizacijos darbą. 'Šilima' susidaro siaurose
41 idejinėse‑srovinėse organizacijose, o tokias organizacijas Literaturos drau-
42 gija galėtų kaip tiktai paremti.
43' Projektą pasiunčiu: pp. [6] M. Biržiškai [7], AUgustaičiui [8], Dubui [9], Krėvei‑Mickevi-
44 čiui [10] ir Tumui [11].
45' Butų gerą, kad kiekvienas pagalvotų delei sumanymo esmės, delei reika-
46 lingų pataisų, ar gal sudarytų kokį kitą pasiulymą. Mano butų tiktai vie-
47 nintėlis noras: kad mes pradėdami rudens semestrą galėtumem susitarti del
48 organizacinio darbo, visviena kurioje formoje.
49 Su pagarba
ֿ
50 ˹Nepyk už oficiališką laišką, ir už tai, kad glupstvas
51' darau. Gyvenu miške – ir saulėj dantis šildau.
52 Skaitau romanus – bent kokį 20 jau prarijau.
53' Jusų traicai [12] kloniojas mūsų traica [13]. Tai yra – jums,
54 poniai ir panelei – aš su pamilija.
55 Kaip jus ten pabaigėt su meno Taryba? Nieko
56 nežinau. Gal busi pradžioj rugpjučio Kaune?
57 Aš atvažiuoju – 2 dien. [14] Kelias dienas pabusiu –
58 būtų labai įdomu pasišnekėt.
59 Labanaktis
60' BalySru[o]g[a] [15]˺**
4 ˹*˺ ] add atr cae
7 paduota ] cor t pro d
9 literat[ū]ros ] vid ex err y pro ū
11 [klau][si]mas ] vid ex err om si
11 dar[b]uotojus ] ill, rest
11 suburti ] p ras k
13 jėgų ] cor ė pro ų atr cae
23–24 Universi[te]tui ] vid ex err om te
28 gyveniman ] p an ras ę
34 prancuzų, ] p ras t
35 literatūros[e] ] vid ex err om e
36 teoretinį ] cor o pro vid a
37 turėti ] vid ex err ti pro
43 Augustaičiui ] cor A pro D
45 esmės ] add sec s atr cae
51 saulėj ] cor s pro o
53 traica ] cor c pro t
60 BalySru[o]g[a] ] ill, rest
49–52 ˹**˺ ] add text atr cae
[1] ~ santr =pašt[as].
[2] ~ santr =G[erbiamas] K[olega].
[3] „Panaši organizacija, pavadinta Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija, pasidalijusi į literatūros, istorijos, filologijos ir filosofijos skyrius, iš tikrųjų 1927 m. pradėjo savo veiklą. Ypač ji rūpinosi leidyba, turėjo savo žinioje 1926–37 m. veikusią leidyklą „Universitas“. B. Sruoga buvo tikrasis šios draugijos literatūros skyriaus narys (jų skaičius buvo ribotas: 15 tikrųjų ir 30 narių bendradarbių)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR Mokslų akademija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1986, p. 195–196).
[4] ~ santr =H[umanitarinių] M[okslų].
[5] ~ santr =Šv[ietimo].
[6] ~ santr =p[agarbiai] p[onams].
[7] Mykolas Biržiška (1882–1962), literatūros ir kultūros istorikas, 1926–1927 m. Lietuvos universiteto Kaune rektorius.
[8] Pranas Augustaitis (1883–1941), literatūros istorikas, nuo 1922 m. – LU dėstė anglų kalbą ir literatūrą.
[9] Vladas Dubas (1887–1937), literatūros tyrinėtojas, istorikas, nuo 1922 m. LU dėstė romanistiką.
[10] Vincas Mickevičius-Krėvė (1882–1954), rašytojas, profesorius, 1925–1937 m. LU Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
[11] Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), literatūros istorikas, kritikas, rašytojas. 1922–1929 m. dėstė LU lietuvių literatūros istoriją, nuo 1924 m. docentas.
[12] Vincui Krėvei-Mickevičiui, jo žmonai Marijai Onai Rebekai Karak-Mickevičienei, dukrai Onai Aldonai Krėvaitei-Mošinskienei.
[13] Balys Sruoga, jo žmona Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, dukra Dalia Sruogaitė.
[14] ~ santr =2 dien[į].
[15] Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, LU HMF Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.