1928-09-01[po]

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [po 1928-09-01], [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [po 1928-09-01], [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F51–176
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1928-09-01]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F51–176. Rankraštis, laiškas, be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi laikraštyje „Lietuvos aidas“ publikuotu straipsniu apie Lietuvos universiteto reformą, turiniu. Rašyta 27,2×22,0 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (atvaizdas: apskritimas, namai; užrašas: HIRSCHBACH MUHLE; devynios vertikalės). Kelis kartus lenkta, apglamžyta, dėmėta. 1r viršutinis kraštas nelygus, „dantytas“, plėšta. 1r viršuje, kairiajame krašte, signatūra, dokumento numeris byloje pieštuku bibliotekininko ranka. Prie laiško voko nėra. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F1–1292, l. 138–139. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Trečiadienis
ֿ
Mylimas Krėve [1],
Vos sugrįžau iš ekskursijos, vos pradėjau ilsėtis ir
dūšią tvarkyti [2], kaip šit skaitau „Ryto“ 173 numery [3]:
Universitete gautas iš Ministerijos raštas, – alga bus mokama
tik iki rugsėjo 1 dienos – ir toliau – pekla žino kas!
Sugadino man visus gražiuosius atsiminimus, kurių
iš kelionės buvo labai daug ir apie kurius būtų ko daug‑
daug pasakoti – ir pasidarė ant dūšios markatna.
Ką visa tai reiškia? Kokios perspektyvos? Kokia bus mano
dalia? Kelionėje – išsipustėjau, ir dabar esu beveik
bankrotas. Pasilikti toliau be algos – vis viena, kaip
nukeliauti į čyščių.
Būk geras, parašyk, kaip yra ir kas – ir kas bus.
' Mes čia Viekšniuose sėdime du su Viktoru Biržiška [4]
ir laukiame išsižioję žinių.
Man baisiai rūpi. Kol gausiu žinią iš Jūsų
aš ir naktį nemiegosiu. Taip pat: kas man daryti:
ar atvažiuoti į Kauną? Ar kam kokį pareiškimą
rašyti? Ar ant pirmos šakos pasikarti?
Jei reikėtų informacijoms: „Spindulio“ spaustuvė
'' baigia spausdinti mano didesnį darbą (12 lankų) –
Monografiją apie Petrauską [5], kuri yra parašyta
anaiptol ne blogiau, negu, pav. [6], analoginiai rusų
leidiniai apie Sobinovą [7] ar Šaliapiną [8].
Būk geras – parašyk tuojau – aš baisiai‑baisiai
''' lauksiu. Ir kas man daryti?
Geros sveikatos Jūsų poniai [9] ir Anusei [10]
nuo mūsų visų triju [11]
Jūsų BalysSruoga [12]
ֿ
Adresas:
Viekšnių paštas
Bugiai
' su ] cor s pro V
'' mano ] cor n pro vid m
''' daryti? ] cor ? pro !
[1] Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), 1925–1937 m. Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
[2] Balys Sruoga rašo ką tik grįžęs iš studentams organizuotos ekskursijos po Vokietijos kraštą, atostogaudamas žmonos Vandos Daugirdaitės tėviškėje Būgiuose.
[3] Kalbama apie Lietuvos universiteto reformą, 1927 m. inicijuotą ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro, vėliau palaikytą ir naujosios Juozo Tūbelio vyriausybės. Ketinta pertvarkyti fakultetus, pakeičiant statutą, atsisakant mažiau svarbių padalinių, sumažinant katedrų ir etatų.
Apie pokyčius Lietuvos universitete plačiau žr. „Aukštosios mokyklos reforma“, in: Lietuvos aidas, 1928-09-01, Nr. 173 (387), p. 1.
[4] Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, LU Kaune dėstytojas, profesorius.
[5] Kipras Petrauskas (1885–1968), dainininkas (tenoras), pedagogas. 1925–1928 m. kartu su Fiodoru Šaliapinu gastroliavo Berlyno, Leipcigo, Miuncheno, Dresdeno, Madrido, Barselonos teatruose.
Balys Sruoga, Kipras Petrauskas, Kaunas: Tulpė, 1929.
[6] ~ santr =pav[yzdžiui].
[7] Leonidas Sobinovas (1872–1934), operos dainininkas, garsų rusų tenoras.
[8] Fiodoras Šaliapinas (1873–1938), vienas garsiausių rusų operos dainininkų, bosas.
[9] Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (tarp 1850 ir 1910–?), Vinco Krėvės žmona.
[10] Ona Aldona Mickevičiūtė-Mošinskienė (1914–2005), Vinco Krėvės dukra.
[11] Balio Sruogos, Vandos Sruogienės ir Dalios Sruogaitės.
[12] Balys Sruoga (1896–1947), LU HMF dėstytojas, Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.