1925-08-15[iki]

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [iki 1925-08-15], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [iki 1925-08-15], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F51–176
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1925-08-15]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F51–176. Rankraštis, laiškas, be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu (rašyta Vandai Sruogienei gulint ligoninėje, prieš pat dukters Dalios Sruogaitės gimimą). Rašyta 29,9×23,2 cm plono, peršviečiamo, gelstelėjusio, smulkiai liniuoto (permatomos linijos) popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (devynios vertikalės). Lankstymo į keturias dalis žymės. 1r dešinysis kraštas pažeistas, išplyšęs. Kampai aplankstyti. Apglamžyta, dėmėta. 1r viršuje, kairiajame krašte, signatūra, dokumento numeris byloje pieštuku bibliotekininko ranka. Prie laiško voko nėra. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F1–1292, l. 79. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Krėve [1],
Dvi bėdos užugulė:
1) Žmuidzinavičius [2] – kiaulė. Kai išlaukiau buto visą
vasarą, dabar jis man pranešė, kad būtas kainuosiąs nebe
300, kaip sukalbėta, bet 400, tiktai jisai esą nepaprastai
gerą savo širdį rodydamas man atiduosiąs už 350.
Aš jam padėkojau ir pasakiau – tegu apžioja šuniui
uodegą. Radau kitą butą – ant kalno, netoli jūsų, 3 kamb.
ir virtuvė, gražūs, 300 litų, už 1/2 metų iš kalno. Samdau.
2) Žmona [3] jau ligoninėj. Kas bus – dar nežinia [4]. Tik
aišku, kad reikia jau tuojau pinigų. Tat rašyk,
susimildamas, kaip ir kur aš galėčiau gauti avanso.
Pinigų ten kasoj yra – Norkus [5] jau (Duok Dieve
jam dvasią šventą!) užmokėjo 2. 200 litų!
Tat susimildamas – gelbėk! Parašyk kur ir kaip
' aš galėčiau kaip galima greičiau galėčiau gauti
pinigų. Butų gera, jei gaučiau 600–800 litų.
Kloniokis žmonai [6].
Ir manęs nekeik!
Beje. Ar matei spausdintą paskaitų sąrašą
ateinančiam semestrui? Tenai tiek klaidų
'' tiek net gal nesąžiniškumo spaudoj, kad bu[tinai]
šį sąrašą reikėtų sulaikyti ir spausdinti
iš naujo. Безобразiе [7].
Lauksiu
Balys [8]
ֿ
B. Sruoga
Kaunas,
Duonelaičio, 14.
' gauti ] a vid ex err rep galėčiau
'' bu[tinai] ] def, rest
[1] Vincas Krėvė (1882–1954), rašytojas. 1925 m. Lietuvos universiteto Kaune Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius.
[2] Antanas Žmuidzinavičius (1876–1966), dailininkas. Tuo metu dėstė piešimą Kauno meno mokykloje.
[3] Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), Balio Sruogos žmona, tuo metu – LU istorijos studentė.
[4] Balio Sruogos dukra Dalia Sruogaitė gimė 1925-08-15.
[5] [Jonas Norkus (1893–1960, pedagogas, tuo metu buvo Lietuvos mokytojų profsąjungos gimnazijos Kaune mokytojas, direktorius.]
[6] Marija Ona Rebeka Karak-Mickevičienė (tarp 1850 ir 1910–?), Vinco Krėvės-Mickevičiaus žmona.
[7] ~ rus =Niekšybė.
[8] Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, LU HMF Slavų literatūros ir kalbų katedros docentas.