1923-08-23[iki]_4

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [iki 1923-08-23], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincui Krėvei-Mickevičiui, [iki 1923-08-23], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F51–176
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1923-08-23]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F51–176. Rankraštis, laiškas, be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi Balio Sruogos ir Juozapo Albino Herbačiausko biografijų faktais (1923 m. Balys Sruoga dar studijavo Miunchene, 1923-08-23 Juozapas Albinas Herbačiauskas iš Lenkijos atvažiavo į Lietuvą), turiniu. Rašyta 25,3×17,2 cm plono, peršviečiamo, laiškinio, dryžuoto popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta, apglamžyta, dėmėta. 1r viršutinis kraštas nelygus, plėšta. 1r viršuje signatūra, numeris pieštuku bibliotekininko ranka. Prie laiško voko nėra. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F53–1290, l. 8–9. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
P. [1] Vincui Krėvei.
ֿ
1 Mielas [2],
2 Piningus dukrytei [3][4] važiuodamas
3 pro Berlyną palikau Kiršai [5], kad jis iš-
4 siustų, nes pas mus buvo tokia sąskaita,
5 o antra, aš ostus [6] bandžiau mainyti Ka-
6' raliaučiuj, tai man davė labai mažai,
7 tai aš nusprendžiau, kad Miunchene
8 duos dar mažiau, todel laikiau
9 geriausia jei jie butų Berlyne iškeisti.
10 Jeigu dukrytė piningų dar negavo –
11 tai aš čia ne kaltas. Bet aš manau,
12 kad Kirša tuojau išsiuntė – jis pasižadėjo,
13 nors man dar nieko nerašė.
14 Man buvant Kaune, man berods
15' sakei, kad J. A. Herbačevskį [7] jus esat
16' nusprendę kviest į L. Universitetą –
17 arba dar Jus nepakvietet, arba dar
18 jis negavo pakvietimo. Jeigu Jus
19 nusprendėt kviest, tai susimildami
20 kvieskite, aš galiu patarpininkauti.
21 Mat velnias pagundė mane įsileisti
22 su juo į susirašinėjimą – nežinau,
23 kas daryti.
24 Aš gavau iš jo dar keletą laiškų, kuriuose
25 jis man išsipasakoja savo naują poli-
26 tinį credo. Savo senają ideją – Lenkų
27 lietuvių“ „brolybės“ ideją jisai esą senai
28 išmetęs į mešlyną. Jam seniau esą pasi-
29 rodę, kad lenkai yra revoliucinės idejos
30 gaivintojai – tuomet jis esą jiems
31 naiviai įtikėjęs. Dabar gi jis
32 pamatęs, kad lenkai tėra biauriausios
33 reakcijos šaltinis. Jis kuokarščiausia
34 agituoja už Rusų – Vokiečių – Lietuvių
35 sąjungą, kad atsispirti Lenkams Pran-
36 cuzams. Jis neikaip negalįs atleisti
37 krikščionims demokratams už tai,
38 kad jie vedė slaptas derybas su Prancuzų
39 buržuazija, ir kad šie pastarieji juos
40' apgavo, o Griniaus [8] politikoj –
41 jis mato suchamėjusios buržuazijos,
42 arba suburžuazėjusių chamų idealą.
43 Jo upas pašėlęs, jo temperamentas –
44 tris kart tiek; kiek jis seniau
45 buvo lenkų šalininkas, tiek jis
46 jų dabar neapkenčia.
47 Mano nuoširdžiausias pra-
48 šymas: jeigu jus jį nusprendėt
49 kviest į Universitetą – tai darykit
50 tai kuogreičiausia. Kiek jis bus
51 mokslui naudingas – aš nežinau,
52 bet jisai savo pašėlusiu tempe-
53 ramentu, savo apsvaigimu – jis
54 išjudins iš smagenų sukempejimo
55 Lietuvos visuomenę. Dabar jo
56 lenkai nekenčia, ir jis formalinai
57 badu dvesia ir jokios išeities
58 nemato. Prašo paskolint nors 20 dol. [9],
59 bet ką aš darysiu, kad aš pats vos
60 5 teturiu!
61' Padarykite, ką galėdami.
62 Bučiuoju
63 BalysSruoga
ֿ
64 ˹Jis du kart kreipės į
65 Galvanauską [10] ir 1 kart
66 Grynių prašydamas
67 darbo ir jie nei
68 vienas jam
69 nieko
70 neatsakė!˺*
1 Mielas, ] s l add P. Vincui Krėvei.
6 labai ] cor l pro vid a
15 Herbačevskį ] cor r pro b
16 L ] cor pro min
40 Griniaus ] cor G pro min
53 jis ] vid ex err rep
61 Padarykite ] cor P pro B
64–70 ˹*˺ ] add text, vert
65 1 kart [į] ] vid ex err om į
[1] ~ santr =P[onui].
[2] Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, Lietuvos universiteto Kaune dėstytojas, profesorius.
[3] Ona Aldona Krėvaitė-Mošinskienė (1914–2005), Vinco Krėvės dukra.
[4] Balys Sruoga (1896–1947), nuo 1921 m. lapkričio mėn. iki 1924 m. vasario mėn. 8 d. Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto slavistikos studentas.
[5] Faustas Kirša (1891–1964), poetas simbolistas. 1922–1925 m. studijavo Berlyne vokiečių kalbą ir literatūrą, filosofiją, estetiką, architektūrą.
[6] Ostrubliai ir ostmarkės vadinti ostpinigiais, ostais. Juos buvo galima iškeisti į Vokietijos markes. Ostai buvo Rytų kraštams skirti pinigai, cirkuliavę ir Lietuvoje 1916–1918 m. 1919 m. ostpinigiai pavadinti auksinais, jų viena šimtoji dalis – skatikais. Egzistavo iki lito įvedimo 1922-10-01.
[7] Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944), rašytojas, literatūros kritikas. 1911–1924 m. Jogailos universitete Krokuvoje dėstė lietuvių kalbą.
[8] Kazys Grinius (1866–1950), 1920–1927 m. Seimo atstovas.
[9] ~ santr =dol[erių].
[10] Ernestas Galvanauskas (1882–1967), politikas, diplomatas. 1922-02–1924-06 Lietuvos ministras pirmininkas, 1922-11–1924-06 užsienio reikalų ministras.