1923-03-03

Main Title: Laiškas Kazimierui Daugirdui, [1923-03-03], [iš Miuncheno – į Būgius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Kazimierui Daugirdui, [1923-03-03], [iš Miuncheno – į Būgius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–702
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-03-03]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–702. Rankraštis, laiškas, be pilnos datos, vietos. Datuojant, lokalizuojant, rekonstruojant, remtasi turiniu, Balio Sruogos biografija. Rašyta ~22,8×29,9 cm gelstelėjusio, drobės faktūros popieriaus, išilgai perplėštame lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta. Dėmėta. Pažeista, perplėšta. Prie laiško voko nėra. Laiškas greičiausiai neišsiųstas. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F1–1292, l. 6–7. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1' [Gerbi]amas Tamista [1],
2' [Šiandien] kovo 3 d. – rytoj Tamistos
3' [vardo] [di]eną [2]. Norėtau ankstą
4' [rytą] [pa]sveikinti, bet kaip
5' [Tamistą] pasiekti?
6' [Ma]n būtų smagu, jei ta-
7' [mista]i vardo dieną būtų gera
8' [ir] [le]ngva. Aš ant tos intencijos
9' [galv]oju rytoj į kalnus – bet
10' [Tamis]ta vis tiek negirdėsi, kad
11' [aš] [už] Tamistos ilgą sveikatą
12' [kalno] viršūnėje taurę pakelsiu!
13' [Ar] neužmiršai dar Tamista
14' [manęs][?] O aš dažnai miniu –
15' [ir] [nor]iu, kad vardo dieną būtų
16' [Tamistai] lengva!
17' [Kas] Lietuvoj? – Aš gyvenu atsi-
18' [skyręs] nuo pasaulio, kaip pustelnikas,
19' [ir] [nieko] nežinau, kas aplinkui
20' [dedas] ypač kas Lietuvoj? Nors
21' [gaunu] laikraščius, bet aš žinau,
22' [kaip] [jie] rašomi yra, todel aš jiems
23' [netikiu] ir nieko nežinau.
24' [Dr]augai ir prieteliai – tai
25' […] [ž]monės, – kai išvažiavau [3],
26' [tai] [nie]kas nei blogu žodžiu
27 nepamini
28' neparašo! [Aš]
29' visai pusteln[ninkas] [pasidariau] [noriu] [pasi-]
30' kelti mėnesiu[i] [į] [kalnus][.]
31' Kaip Tamista g[yveni][?] [Man]
32' liūdna buvo p[irma][.]
33' Kaip reikalai [su] [kiškiais]
34' ir lapėmis? Ar [yra]
35' kokių medžioklės [trofėjų][?] [Kaip]
36' Bavarijos perga[lė][?] [4]
37 Na, viso gero.
38' Ilgiausių me[tų][!]
39' Tamistos Bal[ys] [5]
ֿ
40 Miunchenas,
41 Vasar. 3 d. [6]
42 Mühlbauerstr 1
43 b/Dr. Simon [7].
ֿ
44' P. S. […][.]
45' Kas […][.]
1 [Gerbi]amas ] def, rest
2 [Šiandien] ] def, rest
3 [vardo] [di]eną ] def, rest
4 [rytą] [pa]sveikinti ] def, rest
5 [Tamistą] ] def, rest
6 [Ma]n ] def, rest
6–7 ta[mista]i ] def, rest
8 [ir] [le]ngva ] def, rest
9 [galv]oju ] def, rest
10 [Tamis]ta ] def, rest
11 [aš] [už] ] def, rest
12 [kalno ] ] def, rest
13 [Ar] ] def, rest
14 [manęs] [?] ] def, rest
15 [ir] [nor]iu ] def, rest
16 [Tamistai] ] def, rest
17 [Kas] ] def, rest
17 Lietuvoj ] cor L pro vid min
17–18 atsi[skyręs] ] def, rest
18 pustelni[n]kas ] vid ex err om sec n
19 [ir] [nieko] ] def, rest
20 [dedas] [,] ] def, rest
21 [gaunu] ] def, rest
22 [kaip] [jie] ] def, rest
23 [netikiu] ] def, rest
24 [Dr]augai ] def, rest
25 […] [ž]monės ] def, rest
26 [tai] [nie]kas ] def, rest
28 neparašo! [Aš] ] def, rest
29 pusteln[inkas] [pasidariau][,] [noriu] [pasi-] ] def, rest
30 mėnesiu[i] [į] [kalnus] [.] ] def, rest
31 g[yveni] [?] [Man] ] rest, def
32 p[irma] [.] ] def, rest
33 reikalai [su] [kiškiais] ] def, rest
34 Ar [yra] ] def, rest
35 medžioklės [trofėjų][?] [Kaip] ] def, rest
36 perga[lė] [?] ] def, rest
38 me[tų] [!] ] def, rest
39 Bal[ys] ] def, rest
41 Vasar. ] vid ex err pro Kovo
44 P. S. […] [.] ] def, rest
45 Kas […] [.] ] def, rest
[1] Kazimieras Daugirdas (1865–1946), buvęs carinės Rusijos generolas, ūkininkas, veterinarijos specialistas, miškininkas, Vandos Daugirdaitės tėvas. Nuo 1922 iki 1933 m. buvo Medemrodės girininkas.
[2] Kazimierinės švenčiamos kasmet kovo 4 d.
[3] Balys Sruoga studijuoti iš Kauno į Miuncheną išvyko apie 1921 m. lapkričio 1 d.
[4] Užuomina apie Alaus pučą Bavarijoje, kai Vokietijos nacionalsocialistinės darbininkų partijos, paskatintos Adolfo Hitlerio, 1923 m. lapkričio 8–9 d. organizavusio perversmą – mėgino neteisėtai užimti valdžią.
[5] Balys Sruoga (1896–1947), Miuncheno Liudviko ir Maksimiliano universiteto Vokietijoje slavistikos studentas. Studijuodamas mėgo išvykas į kalnus, ypač Bavarijos Alpes.
Kazimieras Daugirdas ir Balys Sruoga gerai sutarė: „Su Baliu iš pirmo žvilgsnio užsimezgė geri santykiai. Atrodo, jis iš karto pajuto, kad mudviejų su Baliu santykiai tokie, jog jų niekas nutraukti negalės. Tėvui visad imponavo Balio gabumai, su juo praleisdavo ištisas valandas, diskutuodamas politinius įvykius, kuriuos Balys visad gyvai sekė ir kurių interpretacija tėvą domino“ (Vanda Sruogienė, „Iš mūsų bendro gyvenimo“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 110).
Anksčiau parašytuose laiškuose Balys Sruoga taip apibūdino santykį su Kazimieru Daugirdu: „Šiandie parašiau tavo tėvui laišką apie kumpį tonu – kaipo senam geram draugui – visai kitu, negu pirma. Jeigu pataikiau – tai mes esame iš tikrųjų artimi prieteliai. O žinai, aš mėgstu, net myliu tavo tėvą: tai nedaug tokių žmonių tėra pasauly. Tik indomu, ką jis pasakys apie šį mano laišką, tik, man rodos, kad tokiuo tonu rašyti tu man nepatartum, o aš ėmiau ir parašiau – ir mano širdis juokias – man rodos, nebus negerai, o mes su tavo tėvu galim būti draugai – aš jį myliu“ (Balio Sruogos laiškas Vandai Daugirdaitei, [iki 1923-03-03], [iš Miuncheno – į Būgius], in: LLTI BR, F53–474, 1v).
[6] ~ santr =Vasar[io] 3 d[iena].
[7] ~ vok =Muhlbauerio gatvė (Mühlbauer Str.) 1 / pas Simoną.