1931-12-09[iki]

Main Title: Laiškas Mikalojui Lipčiui, [iki 1931-12-09], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Mikalojui Lipčiui, [iki 1931-12-09], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–4020
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1931-12-09]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–4020. Mašinraštis, laiškas. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi [1931-11-23] Balio Sruogos laišku Mikalojui Lipčiui, turiniu. Rašyta 23,0×14,6 cm drobės faktūros, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) spausdinimo mašinėle (mėlynu rašalu), pasirašyta ranka parkeriu (raudonu rašalu). Popierius su vandenženkliais (atvaizdas: karūna, inicialai: HG). Lankstymo į kelias dalis žymės (trys lenkimo linijos). Dešiniajame krašte įplyšimas. 1r viršuje, kairėje pusėje, segta sąvaržėle (rudos žymės, įspaudas). Dėmėta. 1r viršuje signatūra pieštuku. 1v violetinis Lietuvių kalbos ir literatūros instituto bibliotekos antspaudas. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 187. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 MYKALOJAU FINANSIŠKASAI [1],
2 Nors knygas grąžinti prašiau prieš tris dienas prieš premjerą / baleto / [2]
3 bet man būtų gera, jei aš galėčiau jas gauti kiek anksčiau / Volynskį [3] ir
4 Skalkovskį [4] /, nes mat 9 eina premjera, o aš tai vienur, tai kitur turiu
5 suteikti šiokių tokių informacijų.
6 O kas liečia apendicitą, tai blogi poperiai: destiliuotu vandeniu gyvas.
7 Nors ir taupumas išeina: iš vieno seno kostiumo galėsiu du pasisiudinti.
8 Bet operacijos gal ir nereikės daryti, – Kuzma [5] dar galvą kraipo. Na, jeigu
9 jau reikėtų operacija daryti, tai prašysiu būti svietku [6] prie testamento
10 rašymo: tuomet – krška. / Šiame žody truksta raidės arba grafemos ''y'' /.
11' Šiaip gi – kloniojos geriausios sveikatos ir visų lockų nuo pono Dievo.
12 Tegu bus pagarbintas.
13' Balys [7]
11 klonioj[u]os ] vid ex err om u
11 sveikatos ] p t cor a pro t, ras t et a
13 Balys ] add atr rub
[1] Mikalojus Lipčius (1894–1942), kariškis. Iki 1940 m. Lietuvos respublikos Finansų ministerijos Finansų departamento direktorius.
[2] Turbūt kalbama apie Balio Sruogos libretą Balio Dvariono vieno veiksmo baletui „Piršlybos“ pagal Liudo Giros siužetą. Balys Dvarionas baletą „Piršlybos“ sukūrė 1931 m. Balio Sruogos rašyto libreto rankraštis neišliko. Spėjama data: 1930–1931 m.
Baleto premjera įvyko Kaune, Valstybės teatre, 1933-05-19 (kartu buvo parodyti dar keli pirmieji lietuvių nacionaliniai baletai – Vytauto Bacevičiaus „Šokio sūkury“, Juozo Gruodžio „Jūratė ir Kastytis“).
Baletas nebuvo tinkamai įvertintas. „Publikai, vertinusiai baletą kaip pramogos ir laisvalaikio praleidimo priemonę“, nepatiko balete „Piršlybos“ įkomponuoti lietuvių liaudies dainos, šokiai, dekoracijos, kostiumai, todėl baletas teatre rodytas neilgai (plačiau žr. Juozas Gaudrimas, Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos 1917–1940, t. 2, Vilnius: Mintis, p. 277–281).
[3] Akimas Volynskis (Akim Volynski, 1863–1926), rusų literatūros, teatro, baleto kritikas, meno istorikas. Vienas iš Rusijos ankstyvojo modernizmo, vėliau tapusio impresionizmo ir simbolizmo mokykla, atstovų.
[4] Konstantinas Skalkovskis (Konstantin Skalkovski, 1843–1906), žurnalistas, teatro ir baleto kritikas.
[5] Vladas Kuzma (1892–1942), chirurgas, Lietuvos universiteto dėstytojas.
[6] ~ lenk =liudytoju.
[7] Balys Sruoga (1896–1947), Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, Slavų kalbų ir literatūros katedros docentas.