1945-08-30

Main Title: Laiškas Antanui Venclovai, 1945-08-30, iš Birštono – į Kauną.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Antanui Venclovai, 1945-08-30, iš Birštono – į Kauną.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–5132
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1945-08-30
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–5132. Rankraštis, laiškas. Rašyta 21,0×14,2 cm lygaus, gelstelėjusio, peršviečiamo popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į tris dalis žymės. Apačios kraštas nelygus, plėšta. 1r viršuje, dešinėje pusėje, signatūra ir numeris dokumentų byloje pieštuku. 1v violetinis Vilniaus literatūros muziejaus antspaudas. Prie laiško yra 14,6×9,3 cm pilkšvos spalvos, dėmėtas vokas. Adresuota: Gerb. Poet. / A. Venclovai / Kaune / Duonelaičio, 9 // Siunčia BSruoga / iš Birštono. Viršuje raudonu pieštuku užrašyta ir pabraukta {Skubu}, žemiau pieštuku {1945 / VII. 30}. Be pašto antspaudų, ženklų, spėtina, perduota. Voko 1v signatūra pieštuku. Laiškas išimtas, nuplėšus viršutinį voko kraštą. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F53–1299, l. 19. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Mielas Drauge [1],
2' Labai ačiu už laiškelį ir rūpesčius!
3 Birštonas man išėjo į sveikatą. Fiziškai labai sustiprėjau, ner-
4 vai pasitaisė – ir dirbu čia labai daug. Visiškai baigiu rašyti
5 visą knygą apie „Dievų mišką“ (Stutthofą), – bus nemažiau 300 spaudos
6 puslapių. Vaizdas bus teisingas, bet skaityti nebus nuobodu. Grįžes
7 į Kauną (rugs. 7 d.) turėsiu jau visa gatavą [2].
8' Dėl Salomėjos [3] aš galėsiu Tamstai šį tą pranešti, ko Tamsta
9' dar turbūt nezinai, bet kas zinoti gal ir pravartu. Bet tai –
10 kai susitiksime.
11 Bet aš turiu dar vieną prašymą. Man čia Birštone la-
12 bai‑labai prisireikė „Apsiautalo“ [4] rankraščio. Ar negaletum
13 Tamsta man jo atsiusti. Norėčiau jį gauti kiek galint
14 greičiau. Atsiūsti galima tokiu būdu:
15 Įduoti Raudonojo Kryžiaus Valdyboje vyresn. bugalt. [5]
16 Jankūnui, – jis artimiausia mašina man jį atsius. Būtų
17 labai gera, kad šį sekmadienį aš tą nuorašą jau turėčiau.
18 Geriausios sveikatos Petrui [6]. Pasakykite jam, kad aš susipriete-
19' liavau su ta Aldona [7], į kurios kojas jis nuolat per tvo-
20 rą žiūri. Jei jis čia atvažiuotų, aš jį supažindinčiau.
21 Ir Borutą [8] nuo manęs apkabinkite.
22 Čia oras gražus. Mėnesienos – puikios. O gal dar užsuksite
23 visi trys? Bent po vieną vonią pabandyti – nesigailėsite.
24 Dar kartą dekoju už rūpesčius manim!
25 Jūsų Balys
26' Biršton[as]
15 1945 rugp. 30 d.
Gerb. Poet.
A. Venclovai
Kaune
____________
Duonelaičio, 9
ֿ
Siunčia BSruoga
iš Birštono
8 galėsiu ] cor g pro vid l
9 zinoti ] cor sec i pro vid į
19 [susipriete]liavau ] p l cor i pro e
26 Biršton[as] ] ill, rest
[1] Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas. 1945 m. – žurnalo Pergalė redkolegijos narys.
[2] Balys Sruoga, 1945 m. gegužės 13 d. iš tremties grįžęs į Lietuvą, rudeniop gydėsi ir ilsėjosi Birštone, „Tulpės“ sanatorijos „Baltojoje viloje“, kur intensyviai rašė beletrizuotų atsiminimų knygą Dievų miškas, pabaigtą rugsėjo 4 d.
[3] Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė) (1904–1945), poetė. Balys Sruoga rašo, praėjus beveik dviems mėnesiams nuo Salomėjos Nėries mirties Maskvoje (1945-07-07).
[4] „Apsiautalas“ – italų dramaturgo Sem Benellio pjesė, kurią Balys Sruoga vertė 1942–1943 m. žiemą. Baigęs versti buvo gestapininkų suimtas ir išvežtas į Štuthofo koncentracijos stovyklą.
[5] ~ santr =vyresn[iajam] buhalt[eriui].
[6] Petras Cvirka (1909–1947), rašytojas, 1945–1947 m. Rašytojų sąjungos pirmininkas.
[7] Aldona Daugėlaitė (1923–2013), Kauno universiteto Medicinos fakulteto IV kursą baigusi studentė, tuo metu atlikusi praktiką Birštone ir slaugiusi Balį Sruogą.
[8] Kazys Boruta (1905–1965), rašytojas, 1940–1946 m. Mokslų akademijos Literatūros muziejaus vedėjas.