1940-12-13

Main Title: Laiškas Antanui Venclovai, 1940-12-13, [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Antanui Venclovai, 1940-12-13, [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–5132
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1940-12-13
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–5132. Laiškas. Rašyta trijuose 22,6×28,1 cm labai plono, gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (raidžių F [J ar S] & B kombinacija). Lenkimo į dvi dalis žymės. Viršuje numeruota Balio Sruogos ranka. Dešinės pusės kraštai aplankstyti, įplyšę. Viršuje, kairėje pusėje, segta sąvaržėle (rudos žymės, įspaudai). Viršuje, dešinėje pusėje, signatūra pieštuku. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 370–372. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 [→]
1 Gerbiamasai [1],
2 Gavau Tamstos laišką, – nuoširdžiai dėkoju.
3 Atrodo, pagaliau susiprasime. Visas skirtumas: Tamsta
4 žiūri politiko akimis, aš – poeto. Ilgainiui man teks atsižiū-
5 rėti politinės esmės, o Tamstai – poetinės. Šiaip ar taip, –
6 mūsų tikslai neprasilenkia.
7 Tai ką, tegu bus taip: ryšiuosi. Tik dar kelios pastabos:
8 1. Su literatais ir kritikais – nenorėčiau tartis, – jie
9 galės spręsti, kai bus perrašyta mašinėle, kitaip – jie tik
10 nuotaiką gadins, o naudos iš jų man nebus jokios.
11 Daug naudingiau su Tamsta tartis, o ne su kritikais‑amatninkais.
12 2. Dėl teigiamų – neigiamų personažų mes kiek vienas kito
13 gal nesuprantam, gal aš neaiškiai pasisakiau. Patys rusai
14' Čapajevo filma [2] daugiausia todėl ir džiaugėsi, kad ir priešo
15 asmenyje pirmą kartą sugebėta rasti vertybių, – priešas
16 padarytas žmogumi, su kuriuo verta ir ne gėda kovoti.
17' Skirstymas į griežtas kategorijas geri – blogi – melodramiška
18 ir persenusi dramaturgija, rusuose ji kurį laiką buvo
19 praktikuojama proletkulto metu, – Maskvoje šitos nuo-
20 taikos seniai jau atgyventos.
21 3. Menkas herojus, kovojąs su menkysta. Norint sukurti
22 kovojantį herojinį charakterį, reikia ir priešą duoti
23 stipresnį. Kas per vyras, nykštį nugalėjęs!
24 4. Sekdamas Maskvos teatrų repertuarą ir teorinius
25' straipsnius gaunu įspudžio, kad socialistinis realizmas
26' tenai – дела давно минувших дней [3] (žurn. „Teatr“), –
27 ten grįžtama į romantika ir faktinai reikalaujama
28 romantikos ir iš savo dramaturgijos, – reikalaujama
29 romantiško heroizmo.
30 5. Šiuo tarpu renku medžiagą, tariant fiziškai apčiuo-
31 piu būsimus personažus, – komponuoju išvaizdą, judesius,
32 temperamentą, įsitikinimus.
33 6. Tyzenhaus – bus pjesėje [4]. Atrodo, tiktai pirmame
34 veiksme, – atitiks
2 [→]
35 istorinę tikrenybę, – bet jis nebus idealizuotas. Pasirodo, visa
36 medžiaga daug įdomesnė, negu pradžioj maniau, negu
37 Janulaitis [5] piešia.
38 7. Valstybinėsė („Karališkose“) ekonomijose Lietuvoje, pasirodo,
39' jau bene šimtas metų nebebuvo baudžiavos, – ją įvedė
40' Tyzenhauzas, apkraudamas dar visokiais mokesčiais,
41 atimdamas šeimoms vaikus… net baletui, kurį organi-
42' zavo (mokė geri baletmeisteriai prancūzai, dirigentas – italas), –
43 slėgė valstiečius ne tik karaliaus, bet ir savo naudai.
44 Valstiečiai ir sukilo prieš baudžiavą. Įdomiausia, kad
45' kurstyti pradėjo šlėkta politiniais sumetimais, – grąžinti
46 šlėktai senasias teises, o valstiečiai, pradėję sukilimą,
47' šlėktos interesus pasiuntė velniop, – kovojo tik dėl savo
48 teisių. Dramaturgijai – itin įdomus momentas.
49 8. Kadangi sukilimas ėjo prieš režimą, kurį simbolino
50 ir personifikavo Tyzenhaus, reikia parodyti ir jis.
51 Atrodo, pirmas veiksmas vyks Verkuose, pas vyskupą
52 Masalskį [6], bus Tyzenhauzas, bus iš baudžiauninkių pagrobtų
53 mergaičių baletas (na ir orkestras), – čia prasidės
54' aitri ir temperamentinga užuomazga, – antras veiksmas
55 vyks baudžiauniniko troboje, trečias – ant Žagarės
56 piliakalnio (ketvirtas – dar man neaišku)
57 9. Tyzenhaus – nebus menkas (morališkai, žinia, menkas)
58' valios atžvilgiu žmogus, tik jo veiklos pagrindas –
59' klaidingas, nepriimtinas, – išnaudotojas,
60 prieš kurį žūt būt reikia kovoti.
61 10. Dėl Aleksandravičiaus [7] – aš nesivaržyčiau jį daryti
62 sukilėlių vadu, nors ir bajoras jis buvo (Leninas – taip
63 pat iš bajorų!), tik sceniškai Aleksandravičius man
64 neįdomus. Sukilėlių tarpe žymiausią vaidmenį vai-
65 dins moteris – baudžiauninko duktė, kurią Tyzenhauzas
66' buvo pagrobęs, pasiuntęs Paryžiun baleto mokytis,
67 dabar grįžusi į saviškių tarpą. Greta jų bus ir vyrai
68 valstiečiai, o ar figūruos Aleksandravičius – dar
69 nežinau.
3 [→]
70 11. Iš Janulaičio medžiagos pjesės nepadarysi, duoda
71 jis tik sausus vardus, – reikia fantazijos griebtis.
72 12. Istoriją falsifikuosiu sąmoningai tik šiais atvėjais, – faktinai,
73' ne falsifikuosiu, o nutylėsiu: a) kad Lietuvoje buvo tuomet
74 rusų kariuomenės igulos ir kad jos padėjo Tyzenhauzui
75' sukilusius valstiečius išterioti, b) kad vyskup. Masalskis
76 dirbo, imdamas iš rusų pinigus, ir kad Tyzenhauzas rėmė
77 rusų politiką ir rusų akciją Lietuvoje.
78 13. Šiaip medžiaga mane žavi, – dirbsiu su entuziazmu.
79 Iki sausio 1 d. vis dar rinksiu medžiagą, atlikdamas eili-
80 nius darbus Universitete. O nuo sausio 1 d. – jau rašysiu.
81 14. Vis dėl to labai labai prašyčiau, kad pakviestumet
82 tam pačiam darbui (ta pačia ar kita tema) dar 2–3
83 dramaturgus. Negalima vienu žmogumi tokiame
84 darbe pasitikėti. O kas bus, jei man nepavyks, –
85 jei susirgsiu ar koks galas pasidarys!
86 Jei žinosiu, kad šalia manes dirba dar 2–3
87 žmonės, jausiuos daug geriau, – daug smagiau
88 man bus dirbti.
89 15. Daugiau apie sumanymus šiuo tarpu nesinorėtų
90' rašyti, kai planą išpasakoji – visuomet blogiau
91 parašai.
92 Su pag BalysSruoga
93 Vilnius
94 1940. XII. 13
14 Č[i]apajevo ] vid ex err om i
17 geri – blogi ] sub sign punct lin
25 gaunu ] cor fl-u pro vid -a
26 cor n pro ill, cor a pro s
39 bene ] cor ne pro veik
40 Tyzenhauzas ] cor h pro t
42 prancūzai ] cor pra pro vid la
45 pradėjo ] cor pr pro j
47 šlėktos ] cor -os pro
51 Verk[i]uose ] vid ex err om i
54 užuomazga ] cor z pro vid i
54 užuomazga ] cor g pro a
58 pagrindas ] cor pag pro ill
59 nepriimtinas, ] p ras eksplo
66 buvo ] cor v pro w
73 tuomet ] cor pri t pro r
75 sukilusius ] cor uk pro ill
90 rašyti ] cor r pro s
90 išpasakoji ] cor -i pro -a
[1] Antanas Venclova (1906–1971), rašytojas, kritikas, vertėjas. 1940 m. – švietimo liaudies komisaras.
[2] 1934 m. brolių Georgijaus ir Sergejaus Vasiljevų režisuotas filmas „Čiapajevas“, populiariausias propagandinis sovietų filmas apie Vasilijų Čiapajevą (1887–1919), Rusijos 1917–1922 m. pilietinio karą vadą ir jo bendražygius (padėjėją ir adjutantą Piotrą Isajevą, pramintą Petka, ir Raudonosios armijos sanitarę Aną Stašenko, žinomą pravarde Anka Kulkosvaidininke).
[3] ~ rus =praeities dienų dalykai.
[4] Lietuvių meno dekadai Maskvoje Balys Sruoga rašė istorinę dramą Apyaušrio dalia. Drama, pradėta rašyti 1940 m. gruodžio viduryje, baigta 1941 m. kovo mėn. Dramą planuota pastatyti Vilniaus valstybinio teatro scenoje, gegužės mėn. prasidėjo darbai trupėje, jiems vadovavo režisierius Romualdas Juknevičius. Dėl prasidėjusio karo drama, Baliui Sruogai esant gyvam, nebuvo pastatyta. Dramoje rašoma apie 1769 m. Šiaulių srities valstiečių sukilimą. Vaduojantis iš baudžiavos, nuvertus lenkų valdžią, trumpam atkurta Joniškio respublika. Dramoje veikia didikas, Lietuvos paiždininkis Antanas Tyzenhauzas (1733–1785), pavertęs laisvus valstiečius baudžiauninkais, žiauriai susidorojęs su už laisvę kovojusiais sukilėliais.
[5] Augustinas Janulaitis (1878–1950), teisės ir literatūros istorikas, Vilniaus universiteto profesorius.
[6] Ignotas Masalskis (1726–1794), Vilniaus vyskupas, Verkių rūmų statytojas.
[7] Simonas Aleksandravičius (1745–1770), bajoras, mokytojas, vienas iš 1769 m. Šiaulių srities valstiečių sukilimo vadų. Dramoje Apyaušrio dalia tokio veikėjo nėra. Dramoje valstiečius kurstyti pradeda bajoras, Baro konfederatininkas Skačkauskas.