1947-07-19[iki]

Main Title: Laiškas Vincui Mykolaičiui-Putinui, [iki 1947-07-19], [iš Kauno – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas, komentarai
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vincui Mykolaičiui-Putinui, [iki 1947-07-19], [iš Kauno – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F59–484
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1947-07-19]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F59–484. Laiškas. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu (Vinco vardo diena minima 07-19), Vinco Mykolaičio-Putino laišku, 1947-07-20 adresuotu Baliui Sruogai. Rašyta dviejuose 14,9×21,0 cm gelstelėjusio, languoto popieriaus lapuose (1r–v, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Lankstymo į keturias dalis žymės. Numeruota Balio Sruogos ranka (1r – 1, 1v – 2, 2r – 3). Prie laiško yra 14,7×11,6 cm gelstelėjusio, vertikaliai liniuoto popieriaus vokas. Adresuota: Gerb. / V. Mykolaičiui / Vilniuje / (per malonę). Voko viduje įklijuotas plonas, tamsiai rudas popierius, laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko kraštą. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1299, l. 116–117. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 [→]
1 Mielas Vincai [1],
2 Nežinau, šis laiškas ar suskubs
3 vardinėm [2]. Jei suskubs, – ilgiausių
4 metų, – ir visa kita, ko reikia pagal
5 raštą!
6 Man pasakojo, kad mūsų abiejų reikalai
7 Universitete atsidurė vienodoje
8 padėty – nėra originalo diplomo [3].
9 Aš nežinau, ar Tu ką nors darei šiuo rei-
10 kalu, ar manai ką daryti? Jei manai
11 ką daryti, gal nori pasinaudoti mano
12 patyrimu? Kauno Universiteto rek-
13' tori[u]s duoda tokius pažymėjimus
14 (jį čia pridedu) [4]. Jam gauti reikia
15 paduoti pareiškimas (pavyzdi pride-
16' du), ir pasira[u]sti archyvuose, pa-
17' daryti ištra[u]k[a]s iš protokolų.
18 Jei tu norėtum panašią opera-
19 ciją padaryti, – arba pats turi atva-
20 žiuoti arba atsiųsk įgaliotą
21 Hortenziją [5]. Aš norėjau ir dėl Ta-
22 vęs padaryti, bet negalėjau: 1) Ne[ži]-
2
23 nojau Tavo faktines padėties ir
24 datų, 2) Neturėjau Tavo pareiškimo ir
25 įgaliojimų, 3) Archyve pavargau, –
26 tai kainavo 3 dienos. Tiktai archyve,
27 kadrų skyriuje ir Rektoriui sakiau,
28 kad ir Tu darysi panašia operacija.
29 Pačiam vaikštinėti ten – nera
30 labai malonus daiktas. Ten patogiau
31 būtų atsiusti įgaliotą Hortenziją
32' su Tavo pareiškimu. Beje, už nuorašas
33' surašyma aš daviau 100 rublių, –
34 graži mergelė rašė, bet tai nebutina,
35 Hortenzija, beflirtuodama su
36 Archyvaru, gali pati nurašyti.
37' Jei ji Kaune da[r] neturi bernioko,
38 pas kurį norėtų apsistoti, gali
39 apsistoti ir pas mane, – nakvynę ir
40' valgyti duosiu, i[r] visa kita, išsky-
41 riant teisę apie berniokus dū-
42' sauti po obele su obuoliais, –
43 tam reikalui vieta – po burokus
44 ir agurkus. Labai jos
3
45 neskriausiu, tik trupučiuką pa-
46 pielavosiu – ir viskas.
47' A[t]likti tai op[e]racijai Universitete
48' reikia asignuoti 5–7 dienas, – mat, ato-
49 stogos, – vieną dieną nėra to reika-
50 lingo žmogaus, kitą – kito.
51 Mano popierius (išskyriant mano
52 pareiškimą Kauno Rektoriui) gal
53 paduotum mūsų dekanatui, Vilniuje?
54 Jei rašysi pareiškimą, butinai
55 rašyk datą, kas kada su Tavim
56 atsitiko, kitaip Hortenzija
57 archyve pasikars su archyvaru.
58 Labų dienų žmonai [6] – ir
59 giminei
60' Tav[o] Balys
61 Ketvirtadienis,
62 (Datos nezinau.) [7]
Gerb.
V. Mykolaičiui
Vilniuje
__________
(per malonę)
12–13 rektori[u]s ] ill, rest u
16 pasira[u]sti ] ill, rest u
17 ištra[u]k[a]s ] ill, rest u, sec a
22–23 Ne[ži]nojau ] vid ex err om ži
32 nuoraš[o] ] vid ex err fl -as pro -o
33 rublių ] s exc cervonsų
37 da[r] ] ill, rest
40 i[r] ] vid ex err š pro r
41–42 dūsauti ] cor s pro d
47 A[t]likti ] vid ex err om t
47 op[e]racijai ] vid ex err om e
48 asignuoti ] cor s pro g
60 Tav[o] ] ill, rest o
[1] Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), VU profesorius, 1947–1949 m. vadovavo VU Lietuvių literatūros katedrai.
[2] Vinco vardo diena minima liepos mėn. 19 d.
[3] Vincas Mykolaitis-Putinas 1918–1922 m. Fribūro universitete (Šveicarija) klausė filosofijos istorijos, estetikos, meno istorijos paskaitų. Apgynė disertaciją apie Vladimiro Solovjovo estetiką. 1922 m. Miuncheno universitete studijavo literatūrologiją.
Balys Sruoga 1921–1924 m. studijavo slavistiką Miuncheno universitete.
[4] Prie laiško priedų nėra.
[5] Hortenzija Balčiūnaitė-Vaitkevičienė (1922), gydytoja, Vinco Mykolaičio-Putino žmonos Emilijos sesers duktė, tuo metu globojama Mykolaičių šeimos.
[6] Emilija Mykolaitienė (1901–1983), Vinco Mykolaičio-Putino žmona, mokytoja.
[7] Išliko Vinco Mykolaičio-Putino atsakymas, rašytas 1947-07-20, į šį Balio Sruogos laišką ( LLTI BR, F53–797). Toliau pateikiame visą laišką:
Mielas Baly.
Dėkui už laišką ir linkėjimus bei patarimus dėl dokumentų. Nutariau duot pakajų ir ta nelemta byla visai nebesirūpinti. Pagaliau, ji, rodos, jau išvežta ar išsiųsta į Maskvą.
Aš visai rimtai noriu iš universiteto pasitraukti. Kai pagalvoju apie paskaitas, seminarinius bei dalykinius darbus, Katedros posėdžius, ataskaitas ir visą kitą velniavą, daros taip abuoju, kad nors žemėn smek. O blogiausia, kad jaučiu, jog to darbo nesugebėsiu ir nepajėgsiu atlikti. Taigi, jei manęs nepripažintų, būtų man labai paranku. Kitaip, vargu paleis.
Į Kauną teks atvažiuoti su Ortenzija visokiais gyvenimiškais reikalais. Bet gal kiek vėliau, nes dabar nėra vieno reikalingo žmogaus. Kol kas ar negalėtum man atlikti vieną patarnavimą? Jei nusileidi kartais į miestą, gal užeitum į Valst. Leidyklą – ten esą man honoraro, terminas baigiąsis ir jie ketiną į banką grąžinti. Dedu lapelį su parašu. Lyg turi įgaliojimą, bet gal pamiršo. Nesuprantu, kodėl Valst. Leidykla tokiais atvejais nesiunčia pinigų paštu.
Algas už liepos I pusę pradės mokėt tik pirmadienį. Kurie gavom atostogų, išmokėjo už du mėnesiu – liepą ir rugpjūtį. Teiravaus buhalterijoj, Tau atostogų nėra paskirta, tad, matyt, mokės senąja tvarka. Paimsiu.
Šiandien baliavojam. Bus Tavo visas butas su įnamiais, dar kai kas iš Tauro jaunimo. Kartu kaip ir aplaistymas atestatų ir diplomų. Baisiai nėra ūpo. Šiaip sėdžiu prie Konrado Valenrodo. Beliko 5 pusl. Kitąmet Sąjungoj bus švenčiamos kažkokios Mickevičiaus sukaktuvės. Tad vertimai daros aktualūs ir kurį laiką dar bus galima jais važiuoti. Ar tik iš viso neteks pereiti į vertėjų profesiją!
Čia buvo pasklidę gandų, kad rengiesi atvažiuoti į Vilnių. Laukėme, bet veltui. Jei neatvyksi, o aš sužinosiu ką įduodamas Tavo pažymėjimus, kaip nors pranešiu.
Daug linkėjimų nuo visų namiškių.
VM.
1947.VII.20.
ֿ
Prie laiško yra vokas:
ֿ
Gerb.
Prof. Baliui Sruogai
Ramioji g. 9 b
Kaunas
(per malonę).