1946-10-02[po]

Main Title: Laiškas Petrui Cvirkai, [po 1946-10-02], [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Petrui Cvirkai, [po 1946-10-02], [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F1–5781
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1946-10-02]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F1–5781. Laiškas, be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, Balio Sruogos biografija (rašyta iškart po 1946 m. spalio 1–2 d. Vilniuje, Švietimo ministerijos salėje, įvykusio visuotinio Tarybų Lietuvos rašytojų susirinkimo), Petro Cvirkos laišku, 1946-10-03 adresuotu Baliui Sruogai. Rašyta penkiuose 20,8×29,5 cm gelstelėjusio, stambiai liniuoto popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r, 4r, 5r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perpus perlenkti lakštai (lankstymo į keturias dalis žymės). Viršuje, dešinės pusės kampuose, numeruota BS ranka (1r – 1., 2r – 2, 3r – 3, 4r – 4, 5r – 5). 1r–5r kairės pusės kraštai nelygūs, plėšta. 1r, 2r yra pažymų pieštuku kita ranka, 5r prierašas (vieta ir laikas) parkeriu (mėlynu rašalu) kito asmens ranka. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1–4; LLTI BR, F53–1299, l. 73–76. Publikuota (ištrauka, 1–49): „Iš Balio Sruogos nepaskelbto archyvo“, in: „Literatūra ir menas“, 1956-02-04, Nr. 6, p. 4. Skelbiama: iš autografo (patikslinta publikuoto teksto šifruotė, skelbiamas vientisas tekstas).
1. [→]
1 Tarybinių Rašytojų Sąjungos
2 Pirmininkui. [1]
ֿ
3 Esu pratęs duotajį žodį, ypač pasižadėjimą,
4 išlaikyti. Ir nesu tinginys. Man rūpi, kaip aš
5 išlaikysiu žodį, duotąjį T. Rašytojų susirinkimui [2].
6 Tačiau kankina mane kai kurios abejonės, dėl
7 kurių laikau savo pareiga painformuoti ir pra-
8 šyti patarimo.
9 Šiuo tarpu surasti naują kurybos formą
10 ir naują darbo metodą man kolkas dar sunku, –
11 To beieškodamas per ilgai sugaisčiau, – negi galiu
12 žinoti, kada ir kaip sekmingai pavyks man tai
13 rasti. Greitu laiku nieko vertingesnio nepa-
14 daręs, vėl atsidurčiau padėty, apie kurią man ir
15 kalbėti sunku.
16 Man atrodo, man tinkamiausia kol kas būtu
17 pasirinkti tokią darbo formą ir metodą, kurius
18 aš jau galiu laisvai pagal patyrimą naudoti.
19 Konkrečiai: norėčiau parašyti dramą,
20 pagrįsta fašistinės katorgos išgyvenimų medžiaga [3].
21' Veikalo ideologija atsiremtų
22 šitokiomis premisomis: parodyti baisiuosius
23 fašistinės ideologijos ir praktikos vaisius, ir Vaka-
24' rietiškos buržuazinės kultūros supuvimą.
25 Imtis šios medžiagos norėčiau dėl šitokių priežasčių:
26' 1) Šitokią dramą jau seniau rašyti, tik negalėjau
2 [→]
27 sumegsti darnų siužetą, – kad nebūtų palaidos
28 scenos, bet reikalingas būtų ištisinis veiksmas;
29 2) Medžiaga man žinoma, psichologija žinoma, –
30 ir norėtus brangiąją patirtį kaip nors fiksuoti
31 literatūros veikale;
32 3) Imti medžiagą iš kaimo ar miesto tarybinės
33 statybos, – man kol kas dar sunku: kad galėčiau
34 rasti tinkamus teisingus žodžius, aš pats turėčiau
35 tuo gyvenimu pagyventi, – matyti tarybinius
36 kurėjus jų gyvenimo eigoje, – nuvažiuoti kartą
37 kitą pažiūrėti, kaip kas vyksta – negana: nerasiu
38 teisingų žodžių. Dabartinėje savo būklėje aš
39 dar nežinau kokiu būdu tai turėčiau padaryti.
40 Kol surasiu tą būdą, kol surasiu medžiagą,
41 kol suplanuosiu veikalą – parašysiu – nusitęs,
42 o kitų metų susirinkime sakys: va, žadėjo pa-
43 daryti – nepadarė – apgavo! Šitokia per-
44 spektyva mane stačiai gasdina, – juk
45 bus gi manoma, kad čia mano blogos valios reiškinys!
46 Tad aš ir norėčiau imti tokią medžiagą,
47 su kuria galėčiau kiek galint greičiau
48 susidoroti ir dėl pasekmių bučiau kiek
49 galint tikresnis. Tad prašyčiau nurodyti,
50 ar aš galiu imtis tokios temos. Be Tamstos
51 principinio pritarimo aš bijau pradėti,
52 kad darbas vėl neišeitų niekam nereikalingas,
53 kaip tai išėjo su mano penkiais veikalais („Pava-
3 [→]
54 sario giesmė“, „Uošvė“, „Dievų miškas“, „Dobilė-
55 lis penkialapis“, „Barbora Radvilaitė“, etc) [4]. Visa
56 tai – gi kainuoja man daug skausmo ir ašarų, – ir
57 taip negerai atsiliepia mano psichikoje!
58 Jei veikalo sumanymas būtų priimtinas, –
59' vėliau tarčiaus ir dėl pesonažų bei detalių.
60 Jei ši mintis būtų nepriimtina, jei reikėtų
61 dar labiau gyvenimiškos medžiagos, vykdyčiau
62 ir tai, bet aš bijau, kad čia aukščiau feljetono
63 nepakilčiau, ir rezultatai būtų menki, ir man
64 pačiam kaip menininkui būtų neperdaug te-
65 garbinga. Smulkioje apysakinėje formoje
66 aš esu mažiau negu mokinys, esu diletantas.
67 Norėčiau bandyti Radio dramaturgijos
68' fomą pagal meno techninius dėsnius, bet
69 ir čia, visiškai naujoj srity, žymesnių meni-
70 nių laimėjimų nepasieksiu. Todėl labai
71' prašau patarti, kas man daryti?
72 Turėdamas galvoje šitą darbą turiu pain-
73 formuoti apie savo buklę:
74 1. V. V. Valstybiniame Universitete, kur dabar darbo
75 drausmė labai rūsti, šį semestrą turiu šias
76 paskaitas: a) Pirmadieniais, 2 v. Anglų teatro istorija,
77 b) Trečiadieniais: Vakarų Europos literatura pirmoj
78 XIX a. pusėj – 2 v., c) Penktadieniais: Rusų eiliuotasai
79 epas – 2 val. Kursai tarybiniame Universitete
80 man yra visi nauji, turiu juos rašyti, –
4 [→]
81' dvejų valandų paruošimas universitetinės
82 paskaitos užima 1–2 dienas.
83 2. Lankau Marksizmo‑Leninizmo Univer-
84 sitetą, 4 val. į savaitę, – ir čia turėsiu rašyti
85 seminaro darbus įskaitom gauti.
86 3. Universitetui esu pasižadėjes parašyti:
87' a) Rusų baletas Europos baleto raidoje [5]
88 b) Radio dramaturgijos principai [6]
89' c) Vieną viešą paskaitą (dar neaprežta tema) [7]
90 4. Turiu lankyti Katėdros posėdžius, Fakulteto
91 posėdžius, mokslo Tarybos posėdžius ir šiaip
92 posėdžius, išanksto dar nenumatytus.
93 Kolegos – profesoriai, dirbą vien tiktai Universiteto
94' darbą, yra darbu apkrauti iki kaklo; tenai
95 į profesorių – rašytojų kitokias pareigas negali
96 būti atsižvelgiama, – privalau dirbti kaip
97 visi kiti.
98 Kur man gauti laiko literatūros darbui?
99 Mano sveikatos padėtis –,žinoma, niekam
100 negali būti įdomi, bet man gi tai yra – darbo
101 galimumo sąlyga. Likau pasauly visiškai
102 vienas, asmenio gyvenimo neturiu, – turiu
103 tiktai darbą, bet fiziškai ir psichiškai esu
104 visiškai palūžęs. Tinka tai tarybiniam pilie-
105 čiui ar netinka, bet aš dabar gyvenu gana
106 dažnai psichinio nuovargio laikotarpius, kurius
107 kartais gal būt galima net juodają melancholiją
108 pavadinti. Ži-
5 [→]
109' noma, reikia valdyti nervai, bet kuo aš kal-
110 tas, kad tai padaryti jau nebepajėgiu?!
111 Iš Universiteto darbo trauktis negaliu, – valgyti
112 gi kas dieną noriu, literatūrinio darbo
113 pajamomis negaliu pasitikėti: gali ir nepasisekti,
114 – negi valgysi nupeiktą rankraštį.
115 Ibsenas buvo gi milžiniškas talentas, ir tai
116 vieną dramą rašydavo tik per 2 metus, o aš
117 gi negi Ibsenas, ir šiandie gi aš nežinau – ar rytoj
118 galėsiu dirbti. Jei dirbti negalėsiu – niekas
119 gi man duonos kasnio nepaduos!
120 Prie mano visiško psichinių ir fizinių jėgų
121 išsekimo, man baisiai būtų reikalingas poilsis,
122 bet dabar aš apie jį ir galvoti nenoriu, –
123 man rūpi tik kiek galint sąžiningiau eiti
124 pareigas universitete, ir vykdyti duotąjį
125 pasižadėjimą, kad kitais metais nepasirodyciau
126 buvęs melagis, tuščiais pažadais akis moniojęs.
127 Tad prašau patarti, kaip kokiu būdu
128 aš galėčiau tiksliau ir greičiau bent
129 dalį savo pažadų ištęsėti, – nusipelnyti
130 teisę į poilsį.
131 Su gilia pagarba Balys Sruoga [8]
ֿ
132' {(Vilnius, 1946 m. spalis 3 d.)}*
21 Veikalo ] a ras Tai norėčiau imti.
24 buržuazinės ] a ras kult
26 jau seniau ] p vid ex err ver, vid ketinau
59 pe[r]sonažų ] vid ex err om r
68 fo[r]mą ] vid ex err om r
71 kas ] cor k pro vid n
81 dv[i]ejų… ] s l cor 4 pro 3
87 Europos ] cor pro vid iki ir
89 (dar ] a ras interp ,
94 tenai ] cor t pro vid o
109 kal[tas] ] cor k pro ill
132 {(*)} ] p txt add phr al m atr cae
[1] Petras Cvirka (1909–1947), rašytojas, komunistų partijos narys. 1945–1947 m. sovietinės Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas.
[2] 1946 m. spalio mėn. 1–2 d. Vilniuje, Švietimo ministerijos salėje, įvyko visuotinis Tarybų Lietuvos rašytojų susirinkimas, skirtas VKP(b) Centro Komiteto nutarimams dėl Leningrado žurnalų Zvezda ir Leningrad, dėl teatrų repertuaro, dėl kino filmo „Didysis gyvenimas“ apsvarstyti. Susirinkimo antrąją dieną Balys Sruoga, sakydamas atgailos kalbą dėl blogai, ne pagal socialistinio realizmo reikalavimus, parašyto kūrinio Dievų miškas, žadėjo tarybiniam skaitytojui „sukurti tarybinio heroizmo veikalų“ – parašyti „vertingos formos“ kūrinių, paremtų „gyva gyvenimiška medžiaga“ (plačiau žr. [Balio Sruogos kalba tarybinių rašytojų susirinkime], in: Rašytojas pokario metais. Dokumentų rinkinys, parengė Laima Arnatkevičiūtė, Jolanta Barkauskaitė, Rūta Brūzgienė, Rimantas Glinskis, Vytautas Kubilius, Algis Samulionis, Dalia Satkauskytė, Gytis Vaškelis, redagavo Vytautas Kubilius, Ričardas Pakalniškis, Vilnius: Vaga, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1991, p. 72–75).
[3] Ideologams sukritikavus Dievų mišką, Balys Sruoga, galvodamas, kokiu būdu ištesėti susirinkime duotus pažadus, atsiminimus iš Štuthofo koncentracijos stovyklos ketino realizuoti ir dramine forma – rašė pjesę Pajūrio kurortas. Petras Cvirka entuziastingai palaikė šį Balio Sruogos sumanymą, teigė, kad „pasirinktoji tema – puiki“, kad „turėtų gimti šviesi, optimistinė poema apie Žmogų, apie tarybinį žmogų“ (Petro Cvirkos laiškas Baliui Sruogai, 1946-10-03, [Vilnius], in: Petras Cvirka, Raštai, t. 7: Publicistika, kūrinių planai bei sumanymai, laiškai, dokumentai, parengė Vytautas Galinis, Vilnius: Vaga, 1986, p. 482–484). Petras Cvirka skatino rašyti „naują pjesę“, tikėjo Balio Sruogos nuoširdumu: „Aš tvirtai tikiu jūsų šviesiu talentu ir jūsų artistiška širdimi. Aš esu giliausiai įsitikinęs, kad jūsų padarytas žingsnis nėra padiktuotas nei baimės, nei kokios nors diplomatijos. Jūs tai padarėte nuoširdžiai“ (Petro Cvirkos laiškas Baliui Sruogai, 1946-10-11, [Vilnius], in: Ibid., p. 484–485).
[4] Balys Sruoga Štuthofo koncentracijos stovykloje 1944 m. parašė svarbiausią lagerinį kūrinį – lyrinę dramą Pavasario giesmė, komedijas Uošvė ir Dobilėlis penkialapis. Grįžęs iš Štuthofo 1945 m. Balys Sruoga parašė beletrizuotus atsiminimus Dievų miškas, 1946 m. pradėjo rašyti dramą Barbora Radvilaitė, kuri liko nebaigta. Šie kūriniai dėl rašytojo pasirinktos istorinės tematikos, romantinio, poetinio teatro vizijos, stiliaus (komizmo, grotesko) neatitiko tarybiniams kūriniams keliamų reikalavimų, buvo parašyti nesilaikant socialistinio realizmo metodo.
[5] Balys Sruoga, „Rusų dramos teatras Europos teatro raidoje“ (mašinraštis), in: LLTI BR, F1–5731.
[6] Balys Sruoga, „Apie radijo dramaturgiją“, in: BSR, t. 8: Literatūros kritika 1930–1947, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2002, p. 479–493.
[7] Balys Sruoga, „Maksim Gorkij ir lietuvių literatūra (atsiminimų žiupsnelis)“, in: Ibid., p. 494–515.
[8] Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, VU Rusų literatūros katedros profesorius.