1923-10-27[po]

Main Title: Laiškas Jonui Rinkevičiui, [1923 m. antra pusė], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Jonui Rinkevičiui, [1923 m. antra pusė], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–695
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923 m. antra pusė]
Physical Description: Autografas: LLTI BR, F53–695. Laiškas, be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, BS biografija. Rašyta 14,3×22,4 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais lape (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Perlenkta per pusę. Kairėje pusėje išmuštos dvi susegimo skylės. 1r pieštuku numeruota {1}, 1v – {2}. Prie laiško voko nėra. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1290, l. 322–323. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Rinkevičių Jonai [1],
2' Mano nuomone Tu ant manęs piktas,
3 bet kai Dievas duos – kada nors pasiaiš-
4 kinsi ir tikiuos – kad Tau širdis atsileis.
5 Šiuo tarpu – aš noriu ne apie griekus,
6 o tik biznio reikalu.
7 Pernai, rudeniop, atmeni, aš siūliau
8 padaryti sutartį delei vertimo į „Svi-
9' turio“ [2] Jaunimo biblioteką. Bet pernai
10 man sukliudė Šv. Ministerija [3], kuriai
11 aš turėjau padarytą sutartį ištęsėti [4].
12 Šiais metais su Šv. Ministerijos pie-
13 menų, atsiprašau, „Knygų leidimo“
14' komisija baigiau visus inter[esu]s –
15 ir pasisiūlytau Švituriui.
16 Šiuo tarpu aš norėčiau Jums re-
17 komenduoti vertėją p-lę V. Daugirdaitę [5],
18 kuri pilnai atitiktų jūsų reikala-
19' vimams del Jaunimo
20' bibliotekos. Jos „literatūros sta-
21 žas“ – 2 metai darbo „Lietuvos“ Red. [6]
22 2) ji išvertė Šviet. Ministerijai iš
23 prancuzų kalbos Croiset „Graikų
24 literaturos istorija“ – 58 lankų
25 veikalą [7]. 3) Iš žymesnių literatūros
26 darbų tektų pažymėti kad ir str. „Vol-
27 demaras Bonsels“ (Skaitymai. XXIII kn.) [8]
28 Vadinas, galite turėti medžiagos, kad
29 vertėja pasitikėti. Šiuo tarpu aš patar-
30 čiau, ypatingai atsižvelgamas į tai,
31 kas eis Lietuvoj ir Amerikoj, – Romain
32 Rolland'o raštus, ypač „Meister Brengnion“
33 (Apie tai ž. mano str. „Skaitymuose“) [9], arba
34 V. Bonsels'o „Indienfart“ [10]. O gal jus – „Švitu-
35 rys“ – turėtumet savo pasiūlymų? Tik
36 geriau iš prancuzų kalbos.
37 Tačiau vertimų, kuriuos atliks p-lė
38' V[.] Daugirdaitė, galutina redakcija
39 pasilieka mano, už kuriuos aš savo
40 marke atsakau – nes juos peržiūrėsiu.
41 Manau, ir Švituriui būt neblogai – ir
42 duotumet žmonėms baigt mokslus.
43 Kadangi aš į Lietuvą atvažiuot šiuo
44 tarpu negaliu, tai sutartį geriau
45 daryti su p-le V. Daugirdaite.
46 Tavo
47' BalysSruoga
9 Jaunimo ] cor J pro min
14 inter[esu]s ] def, rest
19 Jaunimo ] a ras„Skaity
20 [1)] Jos ] vid ex err om cf
38 V[.] Daugirdaitė ] def, rest interp
47 BalysSruoga ] sign
[1] Jonas Rinkevičius (1887–1958), leidėjas, „Švyturio“ leidyklos, 1922–1931 m. veikusios Kaune, įkūrėjas.
[2] „Švyturys“ – knygų leidimo akcinė bendrovė, veikusi 1918–1931 m. Leido vadovėlius, originaliąją ir verstinę grožinę literatūrą, knygų seriją „Jaunimo biblioteka“.
[3] ~ santr =Šv[ietimo].
Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 1919–1940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje. Be mokykloms leidžiamų vadovėlių, lietuvių ir užsienio autorių veikalų, organizavo ir vertimus.
[4] Balys Sruoga su Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija 1922 m. buvo susitaręs dėl rusų poeto Aleksandro Puškino poemos Eugenijus Oneginas vertimo, sutartis liko neįgyvendinta.
[5] ~ santr =p[ane]lė.
Vanda Daugirdaitė (1899–1997), 1921–1923 m. Berlyno universiteto Filosofijos fakulteto istorijos studentė.
[6] ~ santr =Lietuvos red[akcija].
Lietuva – visuomenės ir politikos dienraštis, leistas 1919–1928 m. Kaune, oficialus Lietuvos Respublikos vyriausybės leidinys. Jį 1921–1923 m. redagavo Balys Sruoga, 1923 m. – Mykolas Biržiška, 1923–1925 m. – Kazimieras Jokantas.
[7] Vincas Krėvė, dirbęs Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijoje, Vandai Daugirdaitei, negaudavusiai stipendijos Berlyno universitete, buvo pasiūlęs iš prancūzų kalbos išversti brolių helenistų Alfredo ir Maurice'o Croiset vadovėlį Graikų literatūros istorija. Vertėjai mokėtas honoraras. Vertimą tvarkė, redagavo Balys Sruoga. Vertimas nebuvo išleistas.
[8] ~ santr =str[aipsnis], kn[yga].
V. D-tė, „Voldemaras Bonsels“, in: Skaitymai, kn. XXII, 1923, p. 140–163.
[9] ~ santr =ž[iūrėti].
Kalbama apie prancūzų rašytojo Romaino Rollando (1866–1944) romaną Kola Brenjonas (1919).
Plačiau apie Romainą Rollandą žr. Balys Sruoga, „Naujas idealizmo istorijos lapas“, in: Skaitymai, kn. XVIII, 1922, p. 74–111.
[10] Apie Voldemaro Bonselso kūrinį Indienfahrt (Kelionė į Indus) žr. aukščiau minėtame Vandos Daugirdaitės straipsnyje, p. 160.