1931[iki]

Main Title: Laiškas Kaziui Binkiui, [iki 1931], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Kaziui Binkiui, [iki 1931], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F45–178
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1931]
Physical Description: BS laiškas KB. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi BS ir KB biografijomis. Rašyta dviejuose 22,2×28,6 cm plono, smulkiai liniuoto, gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r) parkeriu (raudonu rašalu). Popierius su vandenženkliais (atvaizdas: karūna ir kardas, užrašas: M.-K.- PAPIER. / KRONE UND SCHWERT, 9 vertikalios juostos). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). 2r viršuje, dešiniajame kampe, numeruota BS ranka. Kraštai aplankstyti. Dėmėta (rudos dėmės). Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LLTI BR, F45–178. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Tokio niekingumo aš [1] dar nėsu matęs!
2 Juk žinojei, kad neteisybę sakai, o sakei:
3 by tik spekuliantus, vekselius žiravusius
4 išgelbėti ir draugą, nuoširdžiai norėjusį
5 pagelbėti, – tyčia įklampinti!
6 Man bėdų ir savo gana: tėvas [2] sunkiai
7 plaučių uždegimu serga, brolis Aniolas [3]
8' džiova, jau išgabentas į ligoninę, aš
9 pats savo skolų negaliu išmokėti [4] – o čia
10 mielo draugo judošiškas pasielgimas!
11 Krėvė [5] universiteto raštinei įteikė
12' vekselius jau – ir paėmė uždėjo veto mano algą
13 už tris mėnesius!
14 Ką, mano pone, įsakysi man dabar
15 daryti? Kur man įsakysi gyventi –
16 ir ką valgyti? Suprask, judošiau,
17 jeigu aš neužmoku už butą – veja lauk,
18 jeigu aš neturiu už ką duonos nusi-
19' pirkti – aš galiu būtų sotus prisimindamas, kokį
20 gerą aš draugą turiu – poną dvari-
21 ninką Kazį Binkį [6]?
22 Ar įsakysi eiti į pono Kazio Binkio
23 dvara – ordinarčiku [7] būti?
2 [→]
24 Iki tokiam laipsniui gėdos neturėti –
25 aš jau nebesuprantu!
26' Aš duodu garbės žodį, jeigu aš trečia-
27' dienį (12v.) [8] negausiu pinigų, – paskelbsiu
28' spaudoj, kiek ponas dvarininkas
29' Kazys Binkis yra žulikas – duodu
30 garbės žodį, ir jo išlaikymo reikalu –
31 neisiu pono dvarininko pėdomis!
32' Šitokiais atvėjais dori žmonės parduo-
33 da paskutinę karvę, by tik atsiteisus!
34' Nei doras šuva taip iš pasalų
35 nekanda!
36 Tu mane gi iš pasalų, kaip padukęs
37 šuva, įkandai!
38 Suprask, kad aš neturiu nei
39 kur gyventi, nei ko valgyti – –
40 Kad ponas Binkis dvarą pirktų!
41 Pasielgei su manim šuniškai, bet
42 atmink, tokia skriauda, kokią tu man
43 padarei – nenueis tau į sveikatą!
44 BS [9].
8 ligoninę ] cor sec i pro į
12 jau ] sub sign duo lin
12 paėmė ] sub l ins uždėjo veto
19 sotus ] p s l ins prisimindamas
26–27 jeigu aš trečiadienį ] sub sign duo lin
27 [trečia]dienį ] p s l ins (12 v.)
27 sub sign duo lin
28 spaudoj ] sub sign duo lin
29 duodu ] cor -u pro -i
32 dori žmonės ] sub sign lin
34 doras ] cor r pro ill
[1] Balys Sruoga (1896–1947), Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto docentas.
[2] Pranciškus Sruoga (1846–1931), Balio Sruogos tėvas, ūkininkas, gyvenęs Baibokuose.
[3] Aniolas Sruoga (1894–1936), Balio Sruogos brolis, ūkininkavęs Baibokuose.
[4] Balys Sruoga, 1931 m. vasarą parašęs istorinę kroniką Milžino paunksmė, buvo tikras, kad laimės Vytauto Didžiojo 500-ųjų metinių proga paskelbtą dramos konkursą (gaus prizą – 10. 000 tūkstančių litų). Todėl, vos užbaigęs Milžino paunksmę, nusipirko automobilį už 11. 000 litų. Susidariusią skolą, negavus premijos, teko ilgai mokėti.
[5] Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954), rašytojas, Lietuvos universiteto profesorius, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanas.
[6] Kazys Binkis (1893–1942), poetas, žurnalistas, dramaturgas. 1924 m. jis buvo nusipirkęs Kalnaberžės dvarą, tačiau, neįstengęs išsimokėti skolų, turėjo jo atsisakyti. 1929 m. antrą kartą vedęs Sofiją Kudrevičiūtę, sumanė modernizuoti žmonos motinai priklausiusį Balsių dvarelį netoli Pakruojo. 1931 m. gavęs iš banko paskolą, įsigijo ūkio darbams reikalingų mašinų, pasisamdė darbininkų. Kaziui Binkiui sekėsi, jo modernus ūkis garsėjo.
[7] ~ lenk =ordinarininkas, kas gauna ordinariją – metinį dvaro darbininko atlyginimą natūra.
[8] ~ santr =12 valandą.
[9] ~ santr =Balys Sruoga.