1947-02-07[po]

Main Title: Laiškas Jadvygai Čiurlionytei, [po 1947-02-07], [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Jadvygai Čiurlionytei, [po 1947-02-07], [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F60–551
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1947-02-07]
Physical Description: BS laiškas JČ. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi 1947-02-07 Valio Drazdausko laišku BS (planus leisti Lietuvių liaudies dainų rinktinę), turiniu. Rašyta 15,3×20,3 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r apačios kraštas nelygus, plėšta. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LLTI BR, F60–551. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1299, l. 108. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
MJ [1]!
'[2] pats apie tą veikalą [3] mažą težinau. Draz-
dauskas [4] buvo atvažiavęs Vilniun ir mano darbą
atsivežęs, – bet pas mane neužėjo, – aš jo nema-
čiau, – aš net gi jokios sutarties neturiu su
juo pasirašęs. Aš manau, kad iki 10 bal. [5] jis
nė paskaityti mano straipsnio nepaskai-
tys. Man atrodo, Tavo straipsnis [6] nieku
būdu nebus pavėluotas. Apie veikalo
tolimesnį likimą aš pats ničnieko nežinau.
Prie tos tavo sutarties „toks pavėlavimas“ –
niekaniekis. Manau, jei ipusėjai – baik,
' tai ir moraliai bus naudinga.
Mane susukė gripas ir reumatizmas, iš namu
nebeišeinu, tai ir girdeti nieko neteko.
' T[avo] B[alys]
' težinau ] a ras ill
' tai ] cor t pro vid m
' T[avo] B[alys] ] ill, vid
[1] ~ santr =Miela Jadze!
Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė, VU Istorijos-filologijos fakulteto, Vilniaus konservatorijos dėstytoja, skaitė liaudies muzikos kūrybos kursą, dirbo mokslinį darbą.
[2] Balys Sruoga (1896–1947), rašytojas, folkloristas, Vilniaus universiteto Rusų literatūros katedros profesorius.
[3] Balys Sruoga, Lietuvių liaudies dainų rinktinė, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.
[4] Valys Drazdauskas (1906–1981), literatūrologas, vertėjas, 1944–1949 m. Valstybinės grožinės literatūros leidyklos Kaune vyriausiasis redaktorius.
[5] ~ santr =balandžio.
[6] Valstybinė grožinės literatūros leidykla siūlė Jadvygai Čiurlionytei parengti straipsnį „Lietuvių dainų melodijos“.