1946-10-20[po]

Main Title: Laiškas Jadvygai Čiurlionytei, [po 1946-10-20], [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Jadvygai Čiurlionytei, [po 1946-10-20], [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F60–551
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1946-10-20]
Physical Description: BS laiškas JČ. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, Kazio Borutos biografija. Rašyta 29,8×21,0 cm stambiai liniuoto, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r kairysis kraštas nelygus, plėšta. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LLTI BR, F60–551. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1299, l. 85. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 MJ [1]!
2 Kiek atsispindi laiške, Kazio [2] nuotaika –
3 gera. Labai geras ženklas, kad jo dvasia
4 tokia tvirta, ir kad atsirado jame stiprus
5 optimizmas.
6 Bo „CK“ sferose prieš jį dantis tebe-
7 griežiami, – jis visiškai teisingai kalba
8 apie pražistį (ja 1-as punktas apie
9 Baltaragį [3]). Vakar Universitete per
10 „mokslinę konfereciją“ jį vėl labai
11 koliojo Zymanas [4] ir, berods, net Vabalas‑Gudas [5].
12 Aš ten nebuvau, man tik pasakojo.
13' Gal smulkiau papasak[o]s Ta[u] Gučas [6].
14' [Kol] tokie dalykai tebesidaro, ką gi čia
15' [žmogu]s gali padėti. Gal Kazys ir perdeda
16' [kiek] bardamas vadinamuosius „geradarius“
17 (o manęs jis neįskaito į jų tarpą?), –
18' ką g[i] jie gali padėti. Ir jie visi yra
19 tik menki žaisliūkai, manekenai, kurius
20 už virvelės tampo iš Maskvos.
21 Aš tikiu, kad Kazio neišveš [7]. O daugiau –
22 su kakta sieną negi pramalsi.
23 Apie Zymano kalbą Kaziui gal ne-
24 reikėtų sakyti. Bet kaip matyti iš
25 laiško, padėtį ir jis gerai su-
26 pranta. Vadinas, velniava prieš
27 jį užusukta dar nepraėjusi.
28' T[avo]Balys
29 Atleisk už bjaurią rašyseną.
30 Bet ji man prieš 3 savaites taip
31 sugedo, kad dar labai menkai
32 tesitaiso. Padoriau rašyti
33' nebemoku – B[alys]
13 papasak[o]s ] vid ex err om o
13 Ta[u] ] vid ex err om u
13 Gučas ] a ras vid Gy Gy
14 [Kol] ] def, rest
15 [žmogu]s ] def, rest
16 [kiek] ] def, rest
18 g[i] ] vid ex err om i
28 T[avo]Balys ] ill, vid
34 B[alys] ] sign, ill
[1] ~ santr =Miela Jadze!
Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė, VU Istorijos-filologijos fakulteto, Vilniaus konservatorijos dėstytoja, skaitė liaudies muzikos kūrybos kursą, dirbo mokslinį darbą.
[2] Kazys Boruta (1905–1965), rašytojas, Jadvygos Čiurlionytės vyras. 1946 m. kovo 17 d. suimtas saugumiečių surengtoje pasaloje pasipriešinimo okupaciniam režimui dalyvės Onos Lukauskaitės-Poškienės bute. Išvežtas į saugumo rūsius, tardytas (neišsidavė žinąs apie veikusią pogrindinę organizaciją). 1946 m. spalio 20 d. nuteistas dėl ideologinio pasyvumo 5 metams. Kalėjo Vilniuje, Rasų lageryje.
[3] Kazys Boruta, Baltaragio malūnas, arba Kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte, Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945. Išleistas kūrinys 1945-11-25 įvertintas neigiamai. Plačiau žr. V Rudminas [Genrikas Zimanas], „Suprietarinta tautosaka“, in: Tiesa, 1945-11-25, Nr. 275, p. 6. Kūrinys pateko į specfondus.
[4] Genrikas Zimanas (1910–1985), ideologas, laikraščio Tiesa vyriausiasis redaktorius.
[5] Jonas Gudaitis-Vabalas (1881–1955), pedagogas, psichologas, VU Pedagogikos katedros vedėjas.
[6] Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas, VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanas, dekanas.
[7] Kazys Boruta Jadvygos Čiurlionytės dėka nebuvo ištremtas į Sibirą. Jadvyga Čiurlionytė informuodavo LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo pirmininką Justą Paleckį, jo nurodymu Kazys Boruta likdavo Vilniuje. Įkalintas Rasų kalėjime. 1946 m. pateikė amnestijos prašymą.