1918-02-23

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1918-02-23], [iš Maskvos – į Kijevą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1918-02-23], [iš Maskvos – į Kijevą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 858 / ER1 4562
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1918-02-23]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, JS adresu. Rašyta 14,6×9,2 cm blanke 1v parkeriu (juodu rašalu). 1r – reprodukcija „Vasaros diena“ (dviejų moterų, einančių pro pastatą su kolonomis, spalvotas vaizdas). 1v dešinėje – adresas, horizontaliai, kairėje – tekstas, vertikaliai. 1v uždėti trys juodi pašto antspaudai: МОСКВА / 23 2. 18 /, [КИЕ]ВЪ / -1. 5. 18. /, [◊◊◊] 3 5 18 /. Viršuje, dešiniojo kampo link, užklijuoti du raudoni, penkių kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Apačioje signatūra pieštuku muziejininko ranka. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1977 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 858 / ER1 4562. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Kiев
Набережно-Крещатикская
8/18
Гну J. Срого [*]
Mielas Juozapai [1]! Labai buvo neramu, kol
žinios nuo tavęs jokios neturėjau [2]. Šiandie gavau
nuo tavęs dvi atviruti. – Adolpas [3] nesenai gavo
laišką iš Baibokų [4]. – Esą sveiki, niekas nenuken-
tėjo, nieko nereikalingi. Ječis [5] esą gyvenąs
Jasiuliškiuos, o Balčiunas (Bronisl.) [6] Salamiest. [7]
Į namus aš rašiau plačių laiškų per
d‑rą [8] Abraitį [9] – jam pačiam indaviau. Rašė
ir Kazimieras [10]. – Adolpas rašė, kad norįs
važiuot į Kaukazą (dar prieš vokiečių žygius)
Ir ten darbą gauti. Žadėjo pasiimti ir Kazimiera.
Man rodosi ten jie abudu galėtų gau-
ti darbo (tiesiamas ten gelžkelis iš Soči
į Suchumą) Bet dabar, kai vokiečiai arti-
nasi in Petrapilį, kažin ar bepanorės
Adolpas išvažiuot iš jo. Aš labai gailiuos,
kad nenuvažiavau in Dvinską – bučiau
namo parvažiavęs. Ir taip Maskva bai-
siai inkirėjo. Laukiu pirmos pro-
gos, kad parvažiuot Lietuvon [11] arba taip
kur nors išvažiuoti. – Ar gavai tu
mano laiškus? Aš per tą laiką tau daug
' rašiau – BroBoles [12]
' BroBoles ] sign
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas Lubiankos kontoroje Kijeve.
[2] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto studentas.
[3] Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo susisiekimo dalies Telegrafo ir telefonų skyriaus vedėjas.
[4] Baibokų kaimas – Balio Sruogos tėviškė Biržų rajone.
[5] Vladas Jėčius, Sruogų kaimynas Jasiuliškių kaime, greta Baibokų.
[6] Bronislovas Balčiūnas.
[7] ~ santr =Salamiestyje.
[8] ~ santr =daktarą.
[9] Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas, baigęs Maskvos universiteto Teisės ir Medicinos fakultetus.
[10] Kazimieras Sruoga (1899–1974), jauniausias Balio Sruogos brolis, Panevėžio realinės gimnazijos absolventas.
[11] Balys Sruoga su kitais lietuviais (Valerija ir Jadvyga Čiurlionytėmis, Julium Abraičiu ir kt.), dar nepasibaigus karui, iš Rusijos į Lietuvą grįžo 1918 m. gegužės pabaigoje.
[12] ~ santr =Brolis Boleslovas.
[*] ~ rus =Kijevas / Naberežnos-Kreščiatiko / 8/18 / P[o]nui / J. Sruogai.