1916-12-28

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1916-12-28], [iš Maskvos – į Kijevą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1916-12-28], [iš Maskvos – į Kijevą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 857 / ER1 4561
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-12-28]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, JS adresu. Rašyta 14,3×9,6 cm blanke (ATVIRUKAS. – CARTE POSTALE.) 1v parkeriu (juodu rašalu). 1r – P. Galaunės „Žiemos nakties“ reprodukcija (stogastulpio apsnigtame lauke juodo, žvaigždėto dangaus fone atvaizdas) (Kl. Skabeikos leidinys Nr. 13). 1v dešinėje – adresas, kairėje – tekstas. 1v uždėti du juodi pašto antspaudai: МОСКВА / 21 12 28 /, КИЕВЪ / 31 12 16 /. Viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas raudonas, trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Viršuje signatūra pieštuku muziejininko ranka. Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus antspaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1977 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 857 / ER1 4561. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, l. 1, LLTI BR, F53–1288, l. 136. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Kiев
Набережно-Креща-
тикская, 8
Контора Мальцевских
Заводов
Г-ну J. Срого [*]
________________
1 Mielas Juozapai [1]! Tik gavau [2] piningus.
2 Labai ačiū! Per šventes buvau tru-
3 puti susirgęs. Kelias dienas pagulėjau.
4 Nieko ypatingo nebuvo. Tik dabar jau
5 kelinta diena nepaprastai silpna
6 Pereinu kelis kart per kambarį ir
7 pavargstu. Niekuomet taip nebuvo.
8 Reikės nueit in daktarą. Klausyk,
9 Juk tu man siusdamas tiek piningų
10 turbūt save labai apsunkini –
11 juk jų ir pas tave ne kiek labai, o
12' pas mane dalykai dabar nėra to-
13 kie blogi. Adolpas [3] atsiuntė 25,
14 rusų laikraštin (Kalėdų) patalpino
15 eiles – ryt gonorarą gausiu, gal
16 pasiseks ir daugiau patalpint.
17' Man rodos, kad del tavęs
18 tiek piningų per didelis apsun-
19 kinimas – ar bus gerai?
20 Noriu dar padaryt vieną rusų
21 kalboj lietuvių literaturos rinki-
22 nį [4] – leidėjų turiu, tik nežinau
23 ar vertėjų gausiu, o vienam
24 padaryt – gana sunku – darbo
25 daugoka. Tu ar nenorėtum
26 ˹kartais verst? Už spauzdintą
27 lanką mokės 40 rubl. – užmokesnis
28' neblogas.˺*
12 pas ] cor p pro vid d
17 Man ] a ras Gal
26–28 ˹*˺ ] add phr, vert
28 neblogas. ] p ras Dar žemesnį mačiau.
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, teisininkas Lubiankos kontoroje Kijeve.
[2] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakulteto antro kurso studentas.
[3] Adolfas Sruoga (1887–1941), Balio Sruogos ir Juozapo Sruogos brolis, Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
[4] Balys Sruoga kartu su Stasiu Šilingu, Ignu Šeiniumi 1915–1917 m. rengė didelį (20 lankų) lietuvių literatūros almanachą rusų kalba. „Tuomet M. Gorkio leidyklai („Parus“) Jurgis Baltrušaitis redagavo lietuvių literatūros rinkinį, o aš turėjau parūpinti vertimus ir straipsnius“ (Balys Sruoga, „Autobiografija“, in: Kūrybos studijos ir interpretacijos: Balys Sruoga (ser. Atspindžiai), sudarė Rimas Žilinskas, Vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 16). Balys Sruoga planavo rašyti įvadinį straipsnį apie lietuvių literatūrą nuo seniausių laikų iki XX a., buvo apsiėmęs į rusų kalbą versti nemažai lietuvių rašytojų grožinės kūrybos, ieškojo kitų vertėjų. „Sruogos liudijimu, beveik visa literatūrinė rinkinio medžiaga buvo paruošta ir atiduota į spaustuvę. Tačiau rinkinys neišėjo – viskas sužlugo dėl įžanginių straipsnių. Vieną jų – literatūrinį – turėjo parašyti jis, Sruoga, ir parašęs tokį „mandrą“, kad net J. Baltrušaitis nebesiėmė redaguoti – paskaitė dešimt puslapių ir atidėjo į šalį. Netrukus užgriuvo revoliucijos įvykiai, ir visiems parūpo kiti dalykai“ (Algis Samulionis, „B. Sruogos ryšiai su M. Gorkiu“, in: Literatūra ir kalba: Lietuvių literatūriniai ryšiai ir sąveikos, Vilnius: Vaga, 1969, p. 486). Leidinys liko nebaigtas.
[*] ~ rus =Kijevas / Naberežnos-Kreščiatiko [gatvė], 8 / Malcevskio gamyklų kontora / Ponui J. Sruogai.