1915-03-17

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1915-03-17], [iš Petrogrado – į Varšuvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Balio ir Vandos Sruogų namų-muziejaus (BVSNM) leidimą (tel.: (8 6) 058 4956, Sruogos g. 21, LT-50250 Kaunas, sruoga@hotmail.com).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirukas Juozapui Sruogai, [1915-03-17], [iš Petrogrado – į Varšuvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2019

Manuscript Data

Repository: Balio ir Vandos Sruogų namai-muziejus
Identifier: BVSNM, 766 / ER1 4558
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1915-03-17]
Physical Description: BS atvirukas JS. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudais, JS adresu. Rašyta 13,7×8,7 cm blanke (LAIŠKELIS / CARTE POSTALE (parkeriu (juodu rašalu). 1r – M. K. Čiurlionio paveikslo „Preliudium“ reprodukcija. 1v dešinėje – adresas, horizontaliai, kairėje – tekstas, vertikaliai. 1v uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕ[Т]РОГРАДЪ / [1]7 3 15 /, В[АРШАВА] / 21. 3. 15 /, vienas raudonas antspaudas Временная Больница для римскихъ въ Римской Гостиннице / учрежденная Варшавской Еврейской Общиной (~ rus =Laikinoji ligoninė romėnams Romos viešbutyje, įsteigta Varšuvos žydų bendruomenės). Viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas raudonas, trijų kapeikų vertės carinės Rusijos pašto ženklas. Per vidurį numeruota storu raudonu pieštuku {6}. Viršuje signatūra ir skaičiai {172} pieštuku muziejininko ranka. Uždėtas juodas B. Sruogos muziejaus antspaudas. Gauta iš Jolitos Sruogaitės 1976 m. Saugojimo vieta: BVSNM, 766 / ER1 4558. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Варшава
Лазарет в Рим-
ской гостиницъ
Его Благорoдiю
I-му прапорщ.
J. Срого [*].
Mielas Juozapai [1]!
Buciuoju tave svei-
kindamas Vardo die-
noje [2]. Kuogreičiausia
išgiti! Kuoveikiausia
pasveikėti! Nors vardo
diena praleisti be
skausmo!
br. Balis [3]
[1] Juozapas Sruoga (1886–1957), Balio Sruogos brolis, tuo metu praporščikas (turėjo karinį laipsnį tarp seržanto ir karininko). Baigęs karo mokyklą, buvo pašauktas į karą. 1914 metų pabaigoje labai sunkiai sužeistas prie Varšuvos. Atleistas kaip kariuomenei visai nebetinkamas: „peršauta krūtinė (su pūliuojančiu pleuritu), sutriuškinta dešiniojo peties lopetėlė (peties sąnario ankilozė) ir suaugimai krūtinės ląstoje“ (JS laiškas BS, 1938, in: LLTI BR, F53–858, l. 1r–v).
„Juozo sveikata buvo silpna – Didžiajame kare jį smarkiai sužeidė patrankos sviedinio skeveldros. Man yra rodęs, kiek nugaroje trūksta mėsos ir kaulų“ (Mikalojus Lomanas, „Apie Balio Sruogos senelius ir prosenelius“, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 20).
[2] Juozapinės – kiekvieną kovo mėn. 19 d. vykstanti pavasario sveikinimo šventė, pavadinta Šv. Juozapo garbei.
[3] Balys Sruoga (1896–1947), Juozapo Sruogos brolis, studentas. 1915-03-11 buvo atsiėmęs dokumentus iš Petrogrado imperatoriškojo miškų instituto, kur studijavo nuo 1914-09-01.
[*] ~ rus =Laikinoji ligoninė romėnams Romos viešbutyje, įsteigta Varšuvos žydų bendruomenės.