1931-11-23

Main Title: Laiškas Mikalojui Lipčiui, [1931-11-23], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Mikalojui Lipčiui, [1931-11-23], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F12–2173
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1931-11-23]
Physical Description: BS laiškas ML. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, BS biografija, prierašu. Rašyta penkiuose 22,3×28,5 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r, 4r, 5r) spausdinimo mašinėle (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės krašte išmušta po dvi skylutes, įrišta. 1r–v ištrūkęs iš įryšimo. Kraštai aplankstyti, yra įplyšimų. 1r viršuje, kairiojo kampo link, segta (segimo žymės). Numeruota viršuje, dešiniojo kampo link: 1r – 1, 2r – 2, 3r – 3, 4r – 4, 5r – 5. 1r viršuje prierašai pieštuku: {rubl.}, {prof. B. Sruogos / laiško nuorašas, siųstas / M. Lipčiui 1931 m. X. 23 d.}. 1v, 3v, 4v, 5v uždėti juodi Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudai. Prie laiško voko nėra. Nepasirašytas mašinraštis. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F12–2173, l. 5. Nuorašas (Algio Samulionio ranka): LLTI BR, F1–1292, l. 183–186. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 [→]
1 MYKALOJAU [1],
2' Tau turbūt keista pasirodys, kad aš, vietoj užėjęs asmeniškai pasikal-
3 bėti, rašau tau laišką. Bet… kiekvienas gi reiškinys pasauly turi savo
4 naturalų pateisinimą. Taigi ir aš dabar, globodamas savo apendicitą, turiu
5 sėdėti namie, ir laiką atiduoti ''apsidūmojimams''. Tačiau, aš turėčiau ir
6 kitą, ne visai naturalų pasiteisinimą. Dalykas yra tasai, kad šiuo metu
7 man ne visai lengva su tavimi susitikti, – grynai žmogišku, moraliniu at-
8 žvilgiu. Manau, kad ir tu tai jauti.
9 Kodėl susidarė toksai padėties neaiškumas, – juk bloga mes vienas kitam
10' nieko nepadarėm?.. – Šit apie tai aš ir noriu pasiaiškinti.
11' Bėda mano, kad susitikęs su tavimi, aš ne tiktai nieko negaliu išaiš-
12' kinti, bet vis daugiau dar prisirenka neaiškumo ir falšyvumo. Tavo jau
13' toksai notūras, kad kalbi tik tu vienas, man tepalikdamas tiktai vieną
14' vieną alternatyvą: arba su viskuo, ką tu sakai, sutikti, arba pasirinkti du-
15 ris. Ir tu gerai žinai, kad ši pastaroji išeitis ne taip lengvai įvykdoma.
16 Vyrų santykiuose moterų klausimas visuomet yra labai opus dalykas. Ir
17 tais atvėjais, kai galima būti skirtingų nuomonių, paprastai vengiama opių-
18 jų temų. Bet mūsų visų pasikalbėjimų visuomet buvo vienas ir tas pats ga-
19 lutinis tikslas, – atvirai pasakomas arba maskuotai. Ir tu puikiai žinai,
20 kad ne aš taip klausimą statau, ir kad ne aš į tą tikslą vedu. Ir kadangi
21 tu visuomet akcentuoji, kad kalba eina ne apie ponią, kurios negerbti aš
22 neturiu jokios teisės ir jokio pagrindo, bet
23 apie artistę ponią L. [2], tai tegu bus ir man leista turėti galvoj tiktai
24 artistę p. L., visai atsitraukiant nuo gyvenimiškosios ponios, kurią gerbti
25' aš privalau, mažų mažiausia, kaip pilietis. Ir jeigu aš tegaliu kalbėti
26 tiktai šitoje plotmėje, rodos, manęs kaltinti negalima.
27 Tu turbūt prisimeni, kad ypatingas neaiškumas mūsų santykiuose buvo
2 [→]
28 susidarę pernai po ''Carmen'' spektaklio [3], kai tu sudarei tokias aplinky-
29 bes, kad aš, norėdamas pasilikti džentelmėnas, būčiau turėjęs begėdiškai
30 veidmainiauti. Analoginiai pergyvenimai kįlo manyje ir šiemet, kai tu po
31 to paties ''Carmen'' spektaklio man paskambinai, ir privertei mane paveidmai-
32 niauti. Gyva bėda, kad tu nesupratai, nesupranti ir turbūt niekuomet nesu-
33 prasi, jog ne visi yra p. L. įsimylęję, jog ne visi turi tokio pat pagrin-
34 do ją idealizuoti, kaip tu. Tai, žinoma, yra labai žmoniška. Bet taip labai
35 žmoniška, kad dėl manęs yra tiktai artistė p. L., kurią aš tepažįstu iš jos
36 scenos darbų. Ir kai idealizuojančiai nusiteikęs lauki iš manęs beapelia-
37' cinio pripažinimo, tai man baisiai liūdna daros. Bet ir nežtenka pasiry-
38' žimo visa tau pasakyti, kaip manau. Jei ir pasakyčiau, tu manimi turbūt
39 vis tiek nepatikėtum, nes tu tepripažįsti tiktai teigiamą nuomonę… Paga-
40 liau, mano tikrą nuomonę tu niekuomet ir neleidi pasakyti. Aš jos nesaky-
41 čiau ir dabar, jeigu ne prasidėjusi spaudoj reklama, dar kvailesnė už per-
42 nykštę ''gramofono plokštelių reklamą'', kuri ir p. L. ir tave pastato visai
43 komiškon padėtin.
44' Niekam ne paslaptis, kad poniai L. ''Carmen'' visiškai nesiseka. Aš ne-
45 kuomet nepatikėsiu, kad tu, būdamas jautrus inteligentas, to nežinotum.
46 Aš tau jau pavasarį, tiesa, labai atsargiais žodžiais, sakiau, kad ponia
47 šioj partijoj turėtų labai daug dar padirbėti, bent su Tichomirovu [4]
48 pereiti, aš buvau tikras, kad tu mane supratai. Bet dabar pasiliko visi tie
49 patys trūkumai, – paliekant nuošaliai vokalinę pusę. Pagrindinis trūkumas
50' – tai stačiai baisus vulgariškumas, kuriuo ji pagrindžia
51 visą partijos interpretaciją. Ir antras – stačiai žūdantis defektas –
52 tai visiškas falšyvas supratimas apie scenišką temperamentą, kuris ''Car-
53 men'' partijos interpretacijoje įgauna ne tiktai ne sceniškų, bet stačiai
54 neestetiškų formų. Tai yra esminiai defektai, neprityrusiai akiai gal ne-
55' regimi, bet iš jų išplaukia laukujai defektai, jau visiem regimi.
56' Šių dvejų pagrindinių defektų rezultatas – pavyzdžiui, stačiai gatviš-
57 kas akių vartaliojimas pirmame veiksme, visiškai subiaurota antrojo
3 [→]
58 veiksmo liriškoji meilės arija, beprasmis mylėtojiškas svaičiojimasis
59 ketvirtajame veiksme; laužyti, sceniškai nekultivuoti judesiai, laikymosi
60 fanfaronizmas, veido mimika, kurioje matyti ne vaizduojamo personažo per-
61' gyvenimai, bet artistės neišpasakytas pasitenkinimas savimi, ir tt. Aš ne-
62 tikiu, kad tu viso to nepastebėtum. Bet, leiskime, kad tu, būdamas idealizuo-
63' jančiai nusiteikęs ir gero tenorėdamas, to nepastebi, bet tai dar visai
64 nereiškia, kad publika to nematytų. Publika tai pastebi ir žino, ir jos
65 ''Carmen'' nemėgsta. Pavyzdžiui, aš žinau visą eilę žmonių, kurie, sužinoję
66 kas dainuoja ''Carmen'', grįžta nuo kasos. Kaip publika jos nemėgsta, aš turiu
67 daug visai objektyvių liudijimų, – nėr prasmės juos čia kartoti.
68 Tu gerai žinai, kad aš asmeniškai teatre, o ypač operoj nieku būdu nesu
69 suinteresuotas. Jeigu tu man duodi teisės pripažinti, kad ''Pikų damoj'' [5],
70' ''Borise Godunove'' [6] / smuklės scena /, ''Fra Diabolo'' [7] yra puiki, tai lygiai tokios
71 pat teisės tu turi man duoti ir pasakyti apie ''Carmen'', ką aš manau.
72 Ar tu įsivaizduoji, kaip aš tau galėčiau visą tai į akis pasakyti, ir
73 kaip tu reaguotum į tai? Aš bent neįsivaizduoju. Ir dar bijau, kad tu
74 gali paniekinamai atsiliepti apie p. J. [8] ir jos ''Carmen''. Ir kaip tu nesu-
75 pranti, kad kai tu pasakai ''špuntas'', mane visą ''perediorgivajet'' [9], kad tai
76' galų gale ir mane įžeidžia, nes taip sakydamas tu mane laikai durniumi,
77 nieko nenusivokiančiu?! Ir kaip tu nesupranti, kad tarp pp. L. ir J. ''car-
78 men'' yra tasai pagrindinis skirtumas, kad viena jų – gili menininkė, o an-
79' tra – geriausiu atvėju – tik mylėtoja?
80 Tu, žinoma, įtarsi mane, kad p. J. mane ''papirko'', ar pasakysi ką nors dar
81 biauriau. Bet tokiais įtarimais švaistymasis rodo tiktai geros ar blo-
82 gos valios pasireiškimą. Ir tiek. Juo labiau, kad tu puikiai žinai, kad aš
83 jokių santykių tenai nepalaikau, ir jų palaikymu nesu visiškai suintere-
84 suotas. Jeigu tu įtartum mane, kad man ne vien tiktai teisybė rūpi, tai,
85 pasakyk, kokiuose dalykuose tave įtarti tuo pačiu tu man duotum teisę?
86 Kodėl tau niekas į akis viso to nepasako? Kodėl visi prieš tave veid-
87' mainiauja? Nesunku, rodos, būtų, suprasti. O kodėl ''Perikolos'' [10] gubernato-
4 [→]
88 rius skundžias, kad ''taip sunku surasti tiesą''? Tu užimi tokią padėtį,
89 kad labai daug kam rūpi su tavimi palaikyti gerus santykius. Ir visi žino
90' tyvo silpnybę, išnaudoja ir veidmainiauja. Įsivaizduok, jeidu tu neužimtum
91 dabartinės padėties. Ar visos tos gyvenimo šiukšlės, kurios dabar prieš
92 tave iš tolo lenkias, ir savo reikalo pravedimui norėdami tavyje sudaryti
93 gerą nuotaiką, pradeda kalbą apie teatrą, ir beria komplementus apie p. L. –
94 ką jie visi kalbėtų, jeigu tu neužimtum dabartinės vietos? Ir ko tu nori
95 iš jų visų / kalbu ne apie teatro žmones /, jeigu net aš, nuo tavęs visiškai
96' nepriklausomas, nesiryžtų atvirai pasakyti, ką manau, – ir tik dabar naudo-
97 juos apendicito padėties teise!
98 Tu man kalbi apie mūsų kritikos šališkumą ir reikalą kovoti su ja. Bet
99 juk sąžiningai ir dorovingai elgiantis – pirmasis smūgis turėtų būti dabar
100' nukreiptas prieš tave. Be reikalo tu užmiršti, kad Orečkinas lanko ne vien
101 tiktai tavo ministeriją, kad jis liežuvį turi, ir plepa daugiau, negu tu
102 manai. Ir pas Konradą [11] jau kelios dienos anksčiau buvo žinoma, kad ''Sev.'' bus
103' parašyta apie p. L. O pats straipsnis – davė neišsemiamos medžaigos pašai-
104' pai. Rašo apie Benua [12], o centrą užima – p. L.! Rašo apie ''Fra Diabolo'', – yra
105 tiktai p. L., – nė Petrausko [13] nėra, nė Mickūnaitės [14]! Po straipsnio pasirody-
106 mo tavo prietelystės su Koganu [15] vėl niekas nebepastebi! Nejaugi tu nesupran-
107 ti, kad šitokiu būdu pasiekiami rezultatai yra skaudžiai juokingi, – kad jie
108' atstoja karikatūrą? Arba paskutiniajame ''N. Rom.'' [16] numery, – Dobužinskio [17]
109 straipsnis apie Benua, kostiumo iliustracija su parašu, už kurį idiotiš-
110' kesnio ir įsivaizduoti nebegalima! Reklamos kvailumo rekordas!
111 Nejaugi tu manai, kad šitokiomis sąlygomis reklamų rašytojai tiki
112 tuo, ką jie rašo?… O tuo tarpu jie sudaro tokią nuotaiką visuomenėj,
113 kuri niekam garbės nedaro. Tokią reklamą visuomenė priima su pašaipa, kar-
114 tais net ciniška. P. L. ''Carmen'' taip reklamuojama, o apie p. J. – niekur
115 nieko, – ar ne juokinga gi padėtis? O rezultatas bus tasai, kad kada nors
116 p. L. ir pavyks ką gerai padaryti / kaip iki šiol kaikurios partijos iš ti-
5 [→]
117' krųjų gerai pavykdavo /, ir kas nors ištikrųjų nuoširdžiai
118 gražiai parašys, bet dabar sudaromoje atmosferoje ir tokia recenzija bus
119 priimta su pašaipa, kaip reklama. Ir faktas, kas tu stačiai demoralizuoji
120 recenzentus. O pasieki visai priešingo, negu nori. Į intelegentiją visa
121 tai neigiamai veikia… Aš nemanau, kad visa tai būtų adresuojama izvoz-
122 čikų [18] kultūrinio lygmens publikai. O kaip intelegentija tai priima? Labai
123 aiškiai. Sako: ''Jeigu p. L. būtų ne artistė, bet virėja, tai tie patys recen-
124 zentai, rašydami apie prancūzų parlamento posėdžius, neužmirštų pasakyti,
125 kad p. L. kotletus visų geriausia kepa. O ponas L. būtų rieznikas [19]''.
126 Pasakysi, kad visa tai yra mano fantazija? Kad gal koks mano noras
127' vėjavaikiškai tau ''nasolit'' [20]? Kad tokių ir tokių žmonių eilė visiai kitaip
128 sako, – ir jie už mane daugiau išmano?
129 Kad jie daugiau už mane išmano – visai su tuo sutinku. Bet jeigu tu no-
130' ri ištikrųjų sužinoti, ką jie iš tikrųjų apie tave mano, pabandyk
131 bent savaitei atsisakyti nuo tos padėties, kurią tu užimi! Tuomet tai tu
132' pamatysi, ar tie visi, kurie prieš tave šliaužioja ir tau pataikauja, ir
133 veidmainiauja, – ar jie visi nesijuokia nuėję nuo tavo durų?
134 Man rodos, kad tu neturėtum moralinės teisės pykti už šį laišką. Jei tu
135 visuomet pabrėži teisę turėti savo nuomonei apie įvairius teatralinius
136 dalykus, tai, rodos, šią teisę tu turėtum pripažinti ir man. Juo labiau,
137' kad aš šią savo teise naudojuos ne viešai, bet privatiškame laiške,
138 ir pasakau tau tai, ko pasakyti asmeniškai šit jau daugiau pusantrų metų
139 man neištekdavo pasiryžimo.
140' Pagaliau, aš manau, kad šis laiškas yra mudviejų vyriškų
141' santykių dalykas, ir kas moterys neturi reikalo apie jį žinoti.
ֿ
142 P. S. Knygos apie baletą man bus reikalingos 3 dienos prieš baleto
143 premjerą [21].
2 keista ] cor t pro ill
10 pasiaiškinti ] cor t pro vid i
11 nieko ] p k ras ko
12 falšyvomo ] cor vo pro vid Mu
13 vieną ] p ras vid
14 alternatyvą ] a vid ex err rep vieną
22 bet ] a ras tai tebūnie leista ir man
25 mažų mažiausia ] a ras k
37 man ] cor a pro ą
37 ne[u]žtenka ] vid ex err om u
38 turbūt ] p ras vi
44 n[i]e- ] vid ex err om i
50 stačiai ] p stač ras a
50 vulgariškumas ] exp
56 dv[i]ejų ] vid ex err om i, cor ų pro vid o
56 stačiai ] a ras ga
61 neišpasakytas ] cor i pro vid n
63[idealizuo]jančiai ] p ras vid A
70 Diabolo ] cor D pro min
76 taip ] cor a pro ą
79 geriausiu ] p ger ras ill
87 būtų ] cor ų pro i
90 tyvo ] vid ex err y pro a
90 jeidu ] vid ex err d pro g
96 naudo[juos] ] p naudo- ras j
103 mežaigos ] vid ex err ai pro ia
104 ''Fra Diabolo'' ] vid ex err b pro v
108 Rom.'' ] cor '' pro vid 3
100 tave ] cor a pro vid y
108 karikatūrą ] cor sec k pro cap
110 Reklamos ] cor k pro j
111 tu ] p ras vid ti
112 visuomenėj, ] p ras kur
117 nuoširdžiai ] exp
119 kas ] vid ex err s pro k
127 visiai ] vid ex err iai pro ai
130 iš tikrųjų ] exp
132 pataikauja, ir ] p ras v et ill
137 viešai ] exp
140 vyriškų ] exp, p ras da
141 kad ] vid ex err s pro d
[1] Mikas (Mikalojus) Lipčius (1894–1942), kariškis. Iki 1940 m. Finansų ministerijos Finansų departamento direktorius.
[2] Marija Marcinkevičiūtė-Lipčienė (1898–1970), Mikalojaus Lipčiaus žmona, dainininkė (mecosopranas), 1927–1940 m. Valstybės teatro solistė. Vienas iš žymiausių jos atliktų vaidmenų – Carmen iš prancūzų kompozitoriaus Džordžo Bizė (Georges Bizet) operos „Carmen“ (1930, 1931).
[3] BS kalba apie 1930 m. Valstybės teatre Kaune parodytą Bizė operos „Carmen“ spektaklį. BS recenziją „Šio sezono „Carmen“ premjera“ žr. in: BSR: Teatro kritika 1930–1947, t. 11, sudarė Algis Samulionis, parengė ir redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 231–234.
[4] Nikolajus Tichomirovas (Nikolaj Tichomirov), režisierius.
[5] Rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio (Pyotr Tchaikovsky) 3 v. opera „Pikų dama“. Premjera 1927-10-11.
[6] Rusų kompozitoriaus Modesto Musorgskio (Modest Mussorgsky) 4 v. opera „Borisas Godunovas“. Premjera 1930-02-27.
[7] Prancūzų kompozitoriaus Danielio Fransua Esprito Aubero (Daniel Francois Esprit Auber) 3 v. komiška opera „Fra Diavolo“. Premjera 1931-09-23.
[8] Vincė Jonuškaitė-Zaunienė (1901–1997), Lietuvos užsienio reikalų ministro Dovo Zauniaus žmona, dainininkė (mecosopranas), 1925–1944 m. Kauno Valstybės teatro solistė. Jos Carmen laikoma viena ryškiausių Lietuvos teatro istorijoje.
[9] ~ rus =nupurto.
[10] Prancūzų kompozitoriaus Žako Ofenbacho (Jacques Offenbach) operetė „Perikola“. Premjera 1931-04-09. Gubernatorius – Don Andreas (dainavo Antanas Kučingis).
[11] „Konrado kavinėje“ Kaune. Toliau turbūt kalbama apie laikraštį Segodnia.
[12] Aleksandras Benua (1870–1960), dailininkas, meno kritikas, režisierius.
[13] Kipras Petrauskas (1885–1968), dainininkas (tenoras), vaidino seržantą Don Jozė operoje „Carmen“, plėšikų vadą, pramintą Fra Diavolo (velnio broliu), to paties pavadinimo operoje (1931).
[14] Emilija Mickūnaitė (1904–1974), operos dainininkė (lyrinis sopranas). 1931 m. Valstybės teatre Kaune dainavo Džiuzepės Verdžio (Giuseppe Verdi) operoje „Rigoletas“, Džakomo Mejerberio (Giacomo Meyerbeer) operoje „Hugenotai“.
[15] Leonas Koganas (1894–1956), gydytojas, politikas.
[16] Mstislavas Dobužinskis, „Aleksandras Benua“, in: Naujoji Romuva, 1931-11-15, Nr. 46, p. 1092–1094. Šiame straipsnyje MD plačiau aprašo Valstybės teatre pastatytos operos „Carmen“ meninę pusę – publikos susidomėjimą sukėlusias dekoracijas, iliustracijas, eskizus, kostiumus, sukurtus vadovaujant garsiam dailininkui Aleksandrui Benua. MD charakterizuoja jo asmenybę, trumpai apžvelgia biografiją, pabrėžia sukurtų dailės darbų originalumą, reikšmę, individualaus stiliaus ypatumus.
Po solistės Marijos Lipčienės atvaizdu užrašyta: „Valstybės Operos artistė M. Lipčienė pasipuošusi pagal A. Benua eskizus padarytu kostiumu „Carmen“ partijoje per paskutinį šios operos pastatymą“ (in: Ibid., p. 1092).
[17] Mstislavas Dobužinskis (1875–1957), scenografas, grafikas, tapytojas. Nuo 1931 m. dirbo Valstybės teatre dailininku scenografu.
[18] ~ rus =vežikų.
[19] ~ rus =skerdikas.
[20] ~ rus =padaryti nemalonumų, pakenkti.
[21] 1931-10-07 Valstybės teatre Kaune įvyko kelios premjeros: buvo pastatytas prancūzų kompozitoriaus Adolfo Adamo (Adolphe Adam) 2 v. baletas „Žizel“, rusų kompozitoriaus Milijaus Balakirevo (Milij Balakirev) 1 v. baletas „Islamė“.