1923-04

Main Title: Laiškas Vaclovui Biržiškai, [1923-04], [Tirolis, Austrija].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vaclovui Biržiškai, [1923-04], [Tirolis, Austrija].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F163–420
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-04]
Physical Description: BS laiškas VacB. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi BS biografija, turiniu. Rašyta 14,6×18,0 cm standaus, melsvo, dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) pieštuku. 2v prierašas Fausto Kiršos ranka. Perlenkta pusiau. 2v uždėtas violetinis Lietuvos Mokslų akademijos Centrinės bibliotekos antspaudas. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {1.}, 2r – {2.}. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F163–420. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1290, l. 273. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Vaclovai Pons [1], mes biedni
2 pijokai pakliuvom Austrijon
3' Tirolin, be vizų ir be piningų –
4 nėr kuo už išlaktą baltą
5 Tiroliaus vyną užsimokėti.
6 Širdį sopa, kinkos dreba –
7 патаму [2] policijos baisu.
8 Tuo tarpu Kiršos [3] batai
9 suiro, kaip davatkos pote-
10 riai. O antra – man taip
11 noris eit į policiją
12 ir skandalą kelt, o Kirša
13' pavogė mano poperi[u]s
14 ir neduoda. Патаму
15 nuobodus žmogus.
16 O Tiroly gerai: kalnai,
17 Ponas Dievas netoli, bepro-
18' tingos pakalnės, jaunos,
19 švelnios, liaunos, kaip
20 stirnos tirolietės. Па-
21 таму Kirša pirštą
22' čiulpia ir kas vakarą
23 1/16 svaro pipirų valgo.
24 Aš tiktai vyną: kiek
25 kainuoja nežinau – vis‑
26 viena neturiu kuo
27 užsimokėti – reikės
28 sutemoj bėgti.
29 Kirša man baisiai
30 nusibodo su savo
31 „поддержанным“ [4] nekal-
32 tybės vainikėliu –
33 а ну его к Аллаху [5].
34' Bet mes abu vienu
35 balsu nutarėm, kad
36 Vaclovas Biržiška
37 yra geras žmogus
38 ir todel už jo įlgą
39 sveikatą sename
40 Tyroly ilgą ilgą
41 prosit [6].
42 (Vertė)
43 Pasirašo Sruoga
44' šv[ie]siausias, Pran-
45 ciškaus vaikas [7].
46 {Vargas mums dabar, kai nė-
47 ra kam už mus užmoka pa-
48 sigėrus, kaip Lietuvoj atsitin-
49 ka. Bet Sruoga girias,
50 kad norįs patekti į policiją,
51 priešingai, jis dreba, nors nosis
52 pakankamai raudona ir mažai
53 kuo skirias nuo Jūsų. O aš
54 baltą alyvos šakelę mirkau
55 baltajam vyne ir džiaugiuos,
56 kad jos neauga ant padan-
57 ginių kalnų, kur galėtų jas
58 vėtros išlaužti. Kloniokis
59 Viktorui Biržiškai [8], kaipo mano
60 broliui bruderšafte [9].
61 FKirša} [10]
3 Tirolin ] cor Ti pro vid
13 poperi[u]s ] ill, rest
18 [bepro]tingos ] cor fl - os pro -a
22 vakarą ] cor akarą pro vid einą
26 kuo ] cor k pro vid I
34 Bet ] cor pro Mes
44šv[ie]siausias ] ill, rest
[1] Vaclovas Biržiška (1884–1956), bibliografas. Jis 1923–1944 m. buvo Kauno universiteto bibliotekos direktorius. Dėstė Teisių fakultete. Humanitarinių mokslų fakultete skaitė lietuviškos knygos istorijos ir bibliografijos kursus.
[2] потому ~ rus =todėl.
[3] Faustas Kirša (1891–1964), poetas. 1921–1926 m. klausė paskaitų Berlyno universitete. Kartu su BS mėgdavo išvykti į kalnus.
[4] подержанный ~ rus =nešiojamas.
[5] ~ rus =nagi tegu jį Alachas.
[6] ~ rus =prašom.
[7] Balys Sruoga (1896–1947), poetas, tuo metu Miuncheno universiteto Vokietijoje slavų filologijos studentas, Baibokų ūkininko Pranciškaus Sruogos (1846–1931) sūnus.
[8] Viktoras Biržiška (1886–1964), matematikas, Vaclovo Biržiškos brolis.
[9] bruderschaft ~ vok =brolybė.
[10] Prierašas Fausto Kiršos ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu).