1922-12-26[iki]

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui, [iki 1922-12-26], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Augustinui Janulaičiui, [iki 1922-12-26], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F267–853
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1922-12-26]
Physical Description: BS laiškas AJ. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi pašto antspaudu, turiniu. Rašyta 22,1×28,1 cm plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (karūnos atvaizdas, užrašas: DAKOTA BOND, 10 vertikalių juostų). Kelis kartus lenkta. 1r viršuje prierašas AJ ranka: {ats. 21. I. 1923 / iš Berlyno.}. 1r dešiniajame krašte įplyšimas. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {5}. Prie laiško yra 12,1×9,5 cm vokas. Adresuota: Einschreiben. [~ vok =Įrašyti.] / Ponui A. Janulai[čiui] / Kaunas / Vyriausias Tribunolas / Litauen [~ vok =Lietuva]. Voko 1r viršuje pašto ženklas, juodas Miuncheno antspaudas kartu nuplėšti. Užklijuotas ženklas: R / München 43 / Nr. 513. Voko 1v apačioje prierašas BS ranka parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu): „J. L.-Warnowsky, München, / Georgenstr. 67/II, b/Schneider“ [~ vok =J. L. Varnauskui, Miunchenas, / Georgen g[atvė] 67/II, per Schneiderį]. Viršuje prierašas {Sruoga B.} pieštuku archyvaro ranka. Uždėtas juodas pašto antspaudas KAUNAS / 26 XII. 1922 /. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas, vidaus popierius violetinis, gėlėtas. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F267–853, l. 5, l. 8. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1290. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 P. Janulaitis [1],
2' Šiuo tarpu:
3 Per J. Pronskų [2] (Liet. Žin.) Redakcija,
4 esu pasiuntęs Tamistai Heines [3]
5 Harzreise's [4] eilių vertimą – jei
6 negavote – paklabinkite.
7 Antra: 1921 vasarą p. J. Varnauskas
8 Tamistai yra įteikęs p. Dmitražo
9 pareiškimą, kad jis – Dmitražas – no-
10 rėtų profesoriauti Lietuv. univer-
11 sito teisių fakultete. Iki šiol nei
12 p. Varnauskas, nei p. Dmitražas
13 nėra gavę jokio atsakymo.
14 Ar nebutum Tamista toks malo-
15 nus man pranešti, kas yra nutikę
16 su tuo prašymu, ev. [5] – kokie rezultatai.
17 Spaudžiu.
18 BalysSruoga [6]
ֿ
19 Mano Adresas
20 München, Mühlbaǔerstr. 1o [7]
21 P. S. Pranešti galima ir p. J. Varnauskui.
22 Jo Adresas
23 München
24 Georgenstr. 67/II b/Schneider. [8]
Einshreiben. [*]
Ponui A. Janulai[čiui]
Kaunas
Vyriausias Tribūnolas
Litaǔen [**]
J. L.-Warnowsky, München,
Georgenstr. 67/II, b/Schneider [***]
2 Šiuo ] cor Š pro min
[1] Augustinas Janulaitis (1878–1950), istorikas, publicistas, vertėjas. 1919–1925 m. Lietuvos vyriausiojo tribunolo teisėjas. 1920–1922 m. dėstė Aukštuosiuose kursuose.
[2] Juozas Pronskus (1893–1984), redaktorius, žurnalistas. Nuo 1920 m. dirbo Kauno spaudos biure, dienraščio Lietuva redakcijoje. BS 1921–1923 m. buvo dienraščio Lietuva redaktorius.
[3] Heinrichas Heinė (Heinrich Heine) (1797–1856), vokiečių poetas. Pėsčiomis išvaikščiojęs Harco kalnus ir Tiuringiją, jis 1824 m. parašė knygą Kelionė po Harcą, išleistą 1826 m.
[4] Die Harzreise ~ vok =Kelionė po Harcą.
[5] Eventually ~ angl =Galiausiai, pagaliau.
[6] BS nuo 1918 iki 1921 m. dirbo Kaune dienraščio Lietuva redakcijoje. 1921–1924 m. BS studijavo slavistiką, teatro ir meno istorijas Vokietijoje, Miuncheno universitete.
[7] ~ vok =Miunchenas, Mühlbauer g[atv]ė 1o.
[8] ~ vok =Miunchenas, Georgen g[atv]ė 67/II, pas Schneiderį.
[*] Einschreiben ~ vok =Įrašyti.
[**] ~ vok =Lietuva.
[***] ~ vok =J. L. Varnauskui, Miunchenas, / Georgen g[atvė] 67/II, per Schneiderį.