1925-07-29[iki]

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [iki 1925-07-29], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [iki 1925-07-29], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F219–55
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1925-07-29]
Physical Description: BS laiškas PB. Be datos, pilnos vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu, PB prierašu. Rašyta 23,2×29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliu (devynios vertikalios juostos). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės kraštuose išmuštos dvi įsegimo skylutės, plėšta. Dešinės pusės kraštas aplankstytas. Kampai aplankstyti. 1r viršuje, kairiojo kampo link, segta sąvaržėle (įspaudas, rudos dėmės). 1r viršuje, dešinės pusės kampe, pieštuku numeruota {5}. 1r viršuje prierašas pieštuku {6}, kairėje paraštėje – parkeriu (juodu rašalu) PB ranka {byla ◊}, {ats. / 29/VII B}. 1v uždėtas juodas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta, dėmėta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F219–55, l. 1. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 4–5. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbiam [1],
2' I. Gražinu Vaidevučio [2] rankraštį (atskiras siuntinys) [3]. Man atrodo šitaip
3 1) Leisti tokį, koks jis dabar yra, nėra jokios prasmės
4 2) Autorius ilgainiui eiles gal galės neblogai rašyti
5 3) Šiuo tarpu nėra eilių (nė vieno eilėraščio), kurias
6 būtų galima neredaguotas – netaisytas atskiroj knygoj
7 leisti.
8' 4) Daug eilėraščių (sonetai, trioletai, tercinos…) nepataisomai
9 blogi.
10 5) Kituose žymu talento užuomazga, iš kurios gali išeiti
11 šis tas.
12 6) Viskas baisiai žalia, jauna, neišlaikyta nebaigta.
13 Išvada tokia:
14 1) Atskiro leidinio šiuo tarpu neleisti.
15 2) Autoriui prieteliškai patarti rankraštį pasilai-
16 kyti pas save metus – pusantrų – dvejus. Tegu jis pats
17 kartkartėmis pasiskaito ir taiso, nes yra patai-
18 sytinų dalykų.
19 3) Atskirus eilėraščius dėti į „Kultūrą“ [4] ar „Daigelius“ [5].
_________
20 II. Aš ir žmona [6] esame gave iš „Kultūros“ administracijos
21 pranešimų, kad mūsų sąskaiton yra įrašyta apie
22 1200 lit. honorarų. Šiuo tarpu mums baisiai reika-
23 lingi pinigai 1) žmona serga, guli ligoninėj, kam reikia
24 nemaža pinigų, 2) keliames į kitą būtą – reikia už
25 pusę metų iš kalno mokėti.
26 Kiek girdėjau „Kultura“ dabar neturi pinigų ir mums
27 sumokėti negali. Todel aš prašytau padaryti šitaip:
28 Tegu „Kultūros“ administracija atsiunčia mums
29 vekselius, tuomet Kaune aš už juos gausiu pinigus.
30 Vekselius terminuotus trims – keturiems mėnesiems (paskirstyt).
31 Aš jau turiu, kas man už vekselius duos pinigų.
32 Tai padaryti aš labai prašyčiau, kaip galima
33 greičiau, nes be jų aš dabar nebegaliu išsiversti.
34 Aš Tamistai busiu labai dėkingas ir pasistengsiu
35 būti kuo naudingas.
36 Labai lauksiu atsako.
37' Tamist[o]s BSruoga
38 Kaunas,
39 Duonelaičio, 17
2 (atskiras siuntinys) ] ins s l
3 jokios prasmės ] sub sign lin
8 4 ] cor pro 3
15 prieteliškai ] sub sign lin
37 Tamist[o]s ] ill, rest -o
[1] Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
[2] Bernardas Brazdžionis (1907–2002), poetas. 1921–1929 m. mokėsi Biržų gimnazijoje. Pirmąjį eilėraščių rinkinį Baltosios dienos išleido 1926 m. Vienas iš slapyvardžių – Jaunasis Vaidevutis.
[3] Prie laiško rankraščio priedo nėra.
[4] Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
[5] Daigai – žurnalo Kultūra priedas.
[6] Vanda Sruogienė (1899–1997), istorikė, 1924–1928 m. Lietuvos universiteto Kaune studentė.