1925-05[iki]

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [iki 1925-05], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [iki 1925-05], [iš Kauno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F219–55
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1925-05]
Physical Description: BS laiškas PB. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi BS ir Kazio Borutos biografijos faktais (KB 1925 m. gegužės mėn. suimtas, vėliau dėl politinės veiklos priverstas emigruoti). Rašyta 23,2×29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliais (9 vertikalios juostos). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės krašte išmuštos dvi skylutės, plėšta. Dešinės pusės kraštas aplankstytas, yra įplyšimų. 1r viršuje, kairiojo kampo link, segta sąvaržėle (įspaudas, rudos dėmės). Dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {2}. 1r viršuje kiti prierašai: violetiniu pieštuku {6}, pieštuku {bylos ir neįsk.}. 1v uždėtas juodas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta, dėmėta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F219–55. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 6–7. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerb. [1]
2 Aš ir pamiršęs buvau, kad buvau pasižadėjęs
3 rūpintis tokių dainų rinkinėliu.
4 Man rodos, geriausia butų, kad Borutos [2] pasiūlymu
5 „Kultura“ [3] pasinaudotų. Tokiam rinkinėliui suda-
6' ryti reikėtų labai daug leidinių surankioti,
7 kur galima (ir reikia) rasti medžiagos, o tam darbui
8 šiuo tarpu aš visai neturiu laiko.
9 Boruta, matyt, gero noro turi, tik kiek netiksliai
10 klausimą stato. Man atrodo, reikėtu sudaryti ne
11' „Darbo dainos“, bet „Vargo dainos“. Darbo, pavyzdžiui,
12' dainų liaudies tautosakoj yra labai daug – ir jos
13' toli išeina iš rinkinio rėmų. Tuo labiau, kad liaudies
14' dainos su darbu dažniausia esti surištos tiktai savo
15 ritmika, bet ne motyvu. O tokio rinkinėlio pagrin-
16 dan turėtų būti padėta kaip tik motyvas.
17 Keistai man atrodo skyrius „socialistiškos dainos“ ir
18' dar keisčiau „kairiųjų poetų“, ypač šis pastarasai
19 man atrodo nesąmonė.
20 Aš pasiūlytau klasifikuoti medžiagą šitaip:
21 1) Kaip lietuvių liaudis dainuoja vargą (Darbo daina
22' gali ir nebūti vargo, o vargo daina dažniausia yra šiokiu
23' ar tokiu budu surišta su darbu; vargas – motyvas, darbas –
24 ir motyvas gali buti, bet dažniau – ritmas).
25 2) Kaip lietuvių individualiniai poetai dainuoja vargą.
26' Tai butų klasifikacijos pagrindas. Paskui butų galima
27 smulkiau klasifikuoti (ineitų ir Borutos vadinamos
28 „socialistiškos dainos“). Man atrodo, toks leidinys
29 butų platesnei visuomenei pageidaujamas ir turėtų
30 gilesnės prasmės. Ties tokio rinkinio sudarymu
31 tektų gerokai padirbėti. Sudaryti paveskite Borutai.
32' Jei darbą dirbant ar jį padirbus būtų reikalinga mano
33 nuomone, aš niekuomet neatsisakyčiau mintimis
34 pasidalinti.
35 Boruta – jaunas berniokas, galėtų pabėgioti medžiagą rinkda-
36 mas, tik jis reikėtų pakontroliuoti.
37' Viso lab[o]
38 BSruoga [4].
ֿ
39 ˹P. S. Geriausia būtų, kad mano recenzijos apie Vaičiuną [5]
40' visai ned[ėtumėt] persku[bi]ai parašyta.˺*
6 leidinių ] cor l pro s
11 Darbo ] cor D pro vid min
11 Darbo ] cor fl -o pro -as
11 „Vargo dainos“ ] sub sign lin al m graph
12 dainų ] cor pro liau
13 Tuo ] cor uo pro vid ik
13 labiau ] cor lab pro vid ap
14 dažniausia ] cor pri i pro a
18 keisčiau ] cor k pro g
21 Darbo ] sub sign lin
22 vargo ] sub sign lin
22 dažniausia ] cor dažn pro vid beveik
23 vargas ] cor v pro d
26 butų ] cor bu pro ga
26 Paskui ] cor Pas pro vid Vėl
32 dirbant ] cor i pro a
37 Viso lab[o] ] vid ex err om o
39–40 ˹*˺ ] in sin mg phr add vert
40 ned[ėtumėt] persku[b][i]ai ] def, rest
[1] Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
[2] Kazys Boruta (1905–1965), rašytojas, vertėjas. 1924–1926 m. Kaune, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, studijavo lietuvių kalbą, literatūrą ir istoriją.
[3] Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
[4] BS (1896–1947), rašytojas, Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas.
[5] Petras Vaičiūnas (1890–1959), poetas, dramaturgas, vertėjas. Tuo metu Kaune besikuriančio profesionalaus teatro administratorius ir iždininkas. Buvo išleidęs du simbolistinių eilėraščių rinkinius: 1923 m. – Rasoti spinduliai, 1925 m. – Tekanti saulė.