1925-04-20[iki]

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [iki 1925-04-20], [iš Būgių – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [iki 1925-04-20], [iš Būgių – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F219–55
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1925-04-20]
Physical Description: BS laiškas PB. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu. Rašyta dviejuose 23,3×29,9 cm labai plono, peršviečiamo, gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Su vandenženkliais (devynios vertikalios juostos). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės kraštuose išmuštos dvi įsegimo skylutės, plėšta. Dešinės pusės kraštai aplankstyti, yra įplyšimų. Kampai aplankstyti. 1r viršuje, kairiojo kampo link, segta sąvaržėle (įspaudas, rudos dėmės). 1r, 2r viršuje, dešinės pusės kampuose, pieštuku numeruota {3}, {4}. 1r viršuje kiti prierašai: žaliu pieštuku {6}, raudonu pieštuku {bylą p. Bu◊}; juodu rašalu {reikėtų literat. / dalykus duoti / recenz. B. Sruogai? / ◊}. 1r yra vietų, kur tekstas pabrauktas ar kairėje paraštėje pažymėtas storu mėlynu pieštuku; 2r – storu raudonu pieštuku. 1v uždėtas juodas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos antspaudas. Apglamžyta, dėmėta. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F219–55, l. 3–4. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 72–73. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Ponui P. Bugailiškiui
Šiauliuose.
ֿ
1 Gerb. [1]
2 Knygeles recenzavimui gavau.
3 Šiuo tarpu pasiunčiu tris recenzijas [2]; lieka
4 nerecenzuota „Palaidūnas“ [3] ir Geniušo [4] „vaizdeliai“, –
5 bet apie jas „Kultūrai“ [5]nieko negaliu parašyti.
6 Mano nuomone – tai nepakenčiamai blogi dalykai.
7 Geniušo gera intencija visai neatlygina už tai,
8 kad jis jokio talento neturi, talento nesimas
9 net jo gerają intenciją terlioja. Be to, ir šios medžia-
10 gos būtų galima buvę šis tas padaryti, jei koks
11' geras redaktorius būtų privertęs Geniušą
12 jo vaizdelius perdirbti, pataisyti.
13 Butkų Juzė [6] – vertas nemažiau keikti. Butų kiek
14 sąžiniškiau padirbėjęs, būt galėjęs geresnį
15 dalyką duoti, dabar gi davė tokį dalyką, kuris
16 geriau tinka „Garniui“ [7], bet ne kultūros leidiniui.
17 Rekomenduoti aš jų nieku būdu negaliu,
18 o del jų keiktis „Kultūros“ skiltyse nepatogu.
19 Atrodo, „Kultūros“ bendrovė turėtų atkreipti
20' didesnio dėmesio į savo leidinių kokybę, –
21 dabar ne visuomet yra įspūdžio, kad darbas dirbama
22 pakankamu rimtumu…
23 Delei tolimesnių recenzijų rašymo – man
24 nelabai būtų įdomu recenzuoti vertimai,
25 jei bent koks geras įžymus vertimas – įžy-
26 maus veikalo. Šiaip gi smulkmenoms – skaityti
27 neįdomų vertimą, lyginti su nuobodžiu origi-
28 nalu – per daug inkirus dalykas. Maloniau
29 aš recenzuočiau tiktai originalius kūrinius.
30 Delei redagavimo literatūros skyriaus „Kultūroje“,
31 tai man atrodo šitoks dalykas. Man atrodo, kad
32' kad literatūros skyrius turi daugiau reikšmės
33 ne skaitytojams, bet patiems rašytojams.
34 Juk tai vis pradžininkai, bandantys savo jėgas.
35 O čia negana parinkti, kas dėtina, kas ne. Bene
36 su kiekvienu tokių pradžininkų tenka susiraši-
37 nėti, nurodinėti jiems klaidas, pranešti kas taisytina,
38 vėlei pataisas koreguoti… Tokio skyriaus redaga-
39 vimas – pradedančiųjų rašytojų auklėjimo
40 darbas. Man tasai darbas būtų įdomus, bet
41' aš negaliu jo pasiimti arčiau nesusipažinęs su
42' Jūsų žmonėmis, su pačios Redakcijos nusistatymais.
43 Tokiame skyriuj parinkti, kas galima dėti, kas ne –
44 joks redagavimas: man atrodo – čia tenka eiti visai
45' kitu keliu. Principe sutinku, tiktai pirmiau
46 norėčiau kaip nors asmeniškai pasikalbėti –
47 pasitarti: be to – aš nesugebėsiu padaryti darbą.
48 Viso labo
49 Jūsų BSruoga
_____________________
50 Iki bal. 20 d. adres:
51 Viekšnių paštas, Būgiai.
5 nieko negaliu ] sub sign lin
9 ir [iš] ] vid ex err om
11 geras ] cor g pro vid r
11–13 privertęs Geniušą – […]Butų kiek ] sub sign al m cae graph
14–22 sąžiniškiau […] – pakankamu rimtumu… ] in sin mg sign al m cae graph
20 dėmesio ] cor i pro į
32 literatūros ] a vid ex err rep kad
32 literatūros skyrius ] sub sign al m rub graph
41 negaliu ] cor n pro s
42 Jūsų žmonėmis[…] ] sub sign al m rub graph 42 Redakcijos ] cor R pro min
43–47 Jūsų žmonėmis[…] – […] padaryti darbą ] in sin mg sign al m rub graph
45 Principe ] cor pro vid Je
[1] Laiškas adresuojamas Peliksui Bugailiškiui (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojui, kraštotyrininkui. Bugailiškis – knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
[2] Išspausdinta viena BS recenzija apie 1924 m. išleistos skandalingos Salio Šemerio poezijos knygos Granata krūtinėj naujoviškumą ir originalumą, žr.: Padegėlis Kasmatė, „Jausmažodžiai ir vaizdažodžiai poezijoje“, in: Kultūra, Nr. 4, p. 202–207.
[3] Butkų Juzės pjesė „Palaidūnas“, išleista 1925 m.
[4] Juozas Geniušas (1892–1948), prozininkas, dramaturgas. 1925 m. mokytojavo Kėdainių gimnazijoje, kartu Lietuvos universitete studijavo istoriją. Tuo metu buvo parašęs knygą Scenos vaizdeliai vaikų teatrui(1924).
[5] Kultūra – mokslo, visuomenės, kultūros istorijos ir literatūros mėnesinis žurnalas, ėjęs 1923–1941 m. 1923–1926 m. leido „Kultūros“ bendrovė Šiauliuose, iki 1933 m. žurnalą redagavo Peliksas Bugailiškis.
[6] Butkų Juzė (tikr. Juozas Butkus) (1893–1947), pedagogas, poetas, dramaturgas, vertėjas. Tuo metu buvo išvykęs į JAV, gyveno Niujorke, Čikagoje, dirbo alaus darykloje.
[7] Garnys – pirmutinis kultūringas juokų ir satyros laikraštis, 1924–1929 m. leistas Kaune. Leido ir redagavo Bronislavas Valiušaitis.