1924-04-29_2

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1924-04-29], [iš Klaipėdos – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1924-04-29], [iš Klaipėdos – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus
Identifier: LMAVB RS, F87–44
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1924-04-29]
Physical Description: BS laiškas PB. Rašyta 22,5×29,6 cm gelstelėjusio popieriaus dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Blanke mėnuo, diena ir paskutiniai metų skaičiai įrašyti BS ranka: [Klaipėda][,] bal. 29 d [19]24[m][.]. Kelis kartus lenkta. 1r dešinės pusės kraštas aplankstytas. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {7}. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F87–44, l. 7. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1292, l. 64. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda][,] bal. 29 d [19]24 [m][.]
ֿ
Ponui
P. Bugailiškiui
Šiauliuose
ֿ
1 Pone [1],
2 Tamistos prisiusta medžiagą „Kultūros“ reikalu [2]
3 mes galėjome suvartoti tiktai, kaipo skelbimą.
4 Bet už tai skelbimas – veltui.
5' Kaipo kompensaciją už tai mes norėtumėm, kad
6 Tamista Šiauliuose gautum mums žmogų, kuris
7' rašyti mums korespondencijų iš Šiaulių. Tamista
8 pats, žinoma, to negalėsi padaryti, bet Tamistai žmogų
9 surasti – lengviau, negu mums. Mums geriausia
10 tiktų tokios korespondencijos, kaip kad buvo „Laiškai
11 iš Palangos“ [3], kurios galėtų apimti visą Šiaulių
12 kultūros gyvenimą. Jeigu jau to nebūtų galima
13 padaryti, tai tektų pasitenkinti ir paprastomis
14' korespondencijos. Mums Šiauliuose toks korespon-
15 dentas yra būtinai reikalingas – tikiuos, kad
16 Tamista neatsisakysi mums šiuo reikalu
17 pagelbėti. Korespondentui bus mokama kaip
18' visų valstybinių leidinių yra mokama.
19 Aukšta pagarba
20 Dr BalysSruoga [4]
5 kompensaciją ] ins p
7 Tamista ] cor Ta pro Zi
14 korespondencijo[mi]s ] vid ex err om mi
18 visų ] cor fl -ų pro -uose
[1] Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
[2] Greičiausiai kalbama apie vienu iš Pelikso Bugailiškio slapyvardžiu Gk pasirašytą straipsnelį „Kultūros darbas“, išspausdintą dienraštyje Klaipėdos žinios (1924-04-20, Nr. 67, p. 6), kur dalijamasi įspūdžiais iš „Kultūros“ bendrovės metinio susirinkimo Šiauliuose ir kur apžvelgiami per metus nuveikti kultūros darbai.
[3] B. Jinas, „Laiškai iš Palangos I: Pokyliai“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-11, Nr. 60, p. 3; „Laiškai iš Palangos II: Kurortas“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-13, Nr. 62, p. 4; „Laiškai iš Palangos III: Kultūros įstaigos“, in: Klaipėdos žinios, 1924-04-23, Nr. 68, p. 4.
[4] BS (1896–1947), rašytojas, nuo 1924 m. balandžio mėn. iki rugsėjo mėn. dienraščio Klaipėdos žinios faktiškasis redaktorius (oficialusis – Jurgis Šaulys).