1923-06-09

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1923-06-09], [iš Miuncheno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Peliksui Bugailiškiui, [1923-06-09], [iš Miuncheno – į Šiaulius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: LMAVB RS, F62–8
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1923-06-09]
Physical Description: BS laiškas PB. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi BS biografija, turiniu. Rašyta 22,6×28,4 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais lape (1r) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta. 1r kairės pusės kraštas nelygus, plėšta. Išmuštos dvi susegimo skylutės. Yra įplyšimų. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {52}. Prie laiško voko nėra. Saugojimo vieta: LMAVB RS, F62–8. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Ponui
P. Bugailiškiui,
„Kultūros“ Bendrovė Šiauliuose [1].
ֿ
1 Pone [2],
2 Tamistos pakvietimą dalyvauti „Lietuvos“ leidiny [3], ra-
3 šytą geguž. 15 d. gavau vos šiandie (biržel. 9 d.)
4 Šiuo tarpu vargu bau aš galėtau būt Tamistoms
5 naudingas. Tokiam leidiniui bene tektų rašyti lietuvių
6 literatūros istorijos bruožus, ar bent apibūdinti jos evoliu-
7 cijos eiga. Bet tuo pačiu reikalu juk yra kviečiama dar
8 M. Grigonis [4] ir J. Tūmas [5]. Manau, kad uždavinį ir jie tolygiai
9 supranta. Bent man su jais susisiekt sunku, – o tuo pačiu
10 reikalu trims rašyti neverta. Gal leidinio Redakcija
11 bus temą sudetalizavus – tuomet būtų aiškiau, ko iš ma-
12 nęs norima, ir ką aš galėtau duoti?
13 Istorikas iš manęs menkas: nei Grigoniui, nei Tūmui nepri-
14 lygtau. Aš galėtau parašyti kokiu nors specialiniu
15 literatūros klausimu (pav. Liet. lyrika ar kt.) bet jei anie
16 du rašytoju rašo, tai man nevertėtų kartoti. Bet mano
17 padėtis tuo sunkesnė, kad čia Vokietijoj teturiu labai maža
18 medžiagos, į Lietuvą pervykt šią vasarą, turbūt, nepavyks,
19 o rankraščiams pasiųsti laiko duota ne kažkiek. Susira-
20 šinėti – daug laiko reikia. Todel man veikiausia neteks
21 Tamstų leidiny dalyvauti.
22 Aukštoj pagarboj
23' Baly[s]Sruog[a]
ֿ
24 München,
25' Mühlbaurstr. 1o [6]
15 klausimu ] cor kla pro rei
15 ar ] cor a pro )
23 Baly[s]Sruog[a] ] ill, vid
[1] „Kultūra“ – spaudos leidimo ir kultūros kooperatinė bendrovė, veikusi 1920–1927 m. Šiauliuose. Bendrovės pirmininkas tuo metu – Peliksas Bugailiškis.
[2] Peliksas Bugailiškis (1883–1965), kultūros ir spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas. Knygų leidimo kooperatinės bendrovės „Kultūra“ steigėjas, pradėjęs leisti žurnalą Kultūra, 1923–1933 m. atsakingasis jo redaktorius.
[3] Kalbama apie planuojamą enciklopedinio leidinio Lietuva XI dalį („Literatūra“), kurią rengiant buvo kviečiami bendradarbiauti Matas Grigonis ir Juozas Tumas-Vaižgantas.
[4] Matas Grigonis (1889–1971), rašytojas, vertėjas, gamtininkas; 1923 m. mokytojavo Panevėžio gimnazijoje, buvo direktoriaus pavaduotojas. Informacinei knygai Lietuva jis žadėjo parašyti straipsnį, kurio pradžioje apibūdintų lietuvių tautosaką, o dėstomojoje dalyje gvildentų jos atspindžius Donelaičio, Baranausko, Vienažindžio, Maironio, Krėvės ir Žemaitės kūryboje. Trumpai aptartų Vaižganto, Sruogos ir kt. „ne tautinių“ rašytojų kūrybos savitumą, paminėtų Aušros ir Kudirkos reikšmę (plačiau žr. Mato Grigonio laiškas „Kultūros“ bendrovei, 1923-07-10, Birštonas, in: LMAVB RS, F62–8, l. 46).
[5] Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), rašytojas, literatūros istorikas, kritikas, kunigas. 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. Buvo Vytauto Didžiojo bažnyčios rektorius. Informacinei knygai Lietuva jis buvo kviečiamas rašyti apie lietuvių tautos atgimimą ir romantizmo laikotarpį (plačiau žr. Juozo Tumo-Vaižganto laiškai Peliksui Bugailiškiui, 1923-06-14 ir 1923-10-23, Kaunas, in: LMAVB RS, F62–8, l. 44, 45).
[6] ~ vok =Miunchenas, Mühlbauer g[atvė] 1.